Školní stránka

Mé školní práce

Ekonomika

Tahák na ekonomiku (samozřejmě že byl povolen jako jediný) 
Ekonomievěda zabývající se vztahy mezi lidmi   

Makroekonomie – sleduje ekonomii státu  

Mikroekonomie – sleduje ekonomii firem, domácností

Ekonomický systém – zvykový (co a jak se bude vyrábět rozhoduje vůdce kmene), příkazový (rozhoduje politická špička), tržní (rozhoduje trh a jeho zákony)

Tržní mechanismus - subjekty: cena – vyjadřuje hodnotu které má zboží při nákupu   zboží – při určité ceně se nabídka a poptávka dostává do rovnováhy = cena rovnovážná  poptávka > nabídka – cena stoupá   nabídka > poptávka – cena klesá     nabídka – množství zboží které je prodávající ochoten za určitou cenu prodat  celková (agregátní) – veškeré zboží  individuální – nabídka  jednoho výrobce  dílčí – jeden druh zboží od různých výrobců (ovlivnění-  cena, náklady, výrobky obchodu), poptávka (ovlivnění - cena, příjmy)

Konkurence - souběžné úsilí ekonomických subjektů, po dosažení téhož cíle v situaci, kdy ne všichni mohou tohoto cíle dosáhnout

Dokonalá konkurence - žádný subjekt trhu nemá výsadní postavení, všichni mají rovné podmínky pro vstup na trh, vede ke snižování cen (přebytečná nabídka)

Nedokonalá konkurence - některé subjekty trhu mají výsadní postavení a mohou deformovat působení zákonů trhu

monopol – výsadní postavení určitého nabízejícího na trhu (určuje ceny na trhu)    monopson – výsadní postavení určitého kupujícího na trhu

oligopol – výsadní postavení několika málo subjektu na trhu

Členění monopolů: kartel – dohoda mezi samostatnými konkurenty o cenách  
syndikát
– dohoda o společném nákupu nebo prodeji, konkurenti zůstávají právně samostatní    
trust – vyšší forma propojení konkurentů     
koncern – firmy se propojují v celém rozsahu činnosti

Neziskový sektor – cílem není podnikat ale zajišťovat jiné funkce ve společnosti (vzdělání, obrana státu)  (politické strany, nadace a fondy)

Životní úroveň - je stupeň uspokojování lidských potřeb a úrovní podmínek za nichž jsou tyto potřeby uspokojovány

HP výrobapráce - cílevědomá lidská činnost vytvářející statky a služby, odměna mzda (nominální, reálná)      pří. zdroje – půda, pronájem – pozemková renta (absolutní vychází z vlastnictví; diferenční vych. z kvality půdy)     kapitál – vše co vkládáme do výroby (cena – úrok, zisk)    Rozdělování (účastníci výroby rozděluje svůj podíl na výrobě) a přerozdělování ( získávají svůj podíl na výrobě i ostatní členové společnosti)

Směna (proces ve kterém nabízející hledají kupce na své zboží a služby)     Spotřeba (proces uspokojení potřeb)

Peníze - jsou prostředníkem směny, jsou zvláštním druhem zboží        Barter - naturální směna zboží za zboží

Funkce peněz: a)prostředek směny (zprostředkovávají výměnu zboží – peníze – zboží)  b)míra hodnot (pomocí peněz měříme hodnotu jinak nepoměřitelných statků)   c)prostředek akumulace (peníze se dají hromadit, schraňovat, akumulovat)

Měny: 1)plně směnitelné  2)částečně směnitelné (stát stanový omezující pravidla výměny své měny)  3)nesměnitelné (stát zakazuje držení cizích měn občany a firmami státu)

měna – peněžní soustava určitého státu   měnový kurz – cena měnové jednotky jedné země vyjádřená v peněžní jednotce jiné země

kurzovní lístek – soupis kurzů měn nejdůležitějších států k určitému datumu  valuty – bankovky a mince cizího státu    devizy – pohledávky znějící na cizí měnu

devalvace – oficiální snížení kurzu měny určitého státu vůči všem ostatním měnám   revalvace – administrativní zvýšení kurzu vůči všem měnám

Podnik - nabízí práci, zboží, služby, informace, finanční půjčky, kapitál, základní složka, podnik zakládá občan, skupina lidí nebo stát proto aby plnil určité cíle

Druhy podniků - podle druhu výkonu  a)podniky vyrábějící hmotné statky – těžební, energetické, zemědělské, vyrábějící výrobní prostředky, zpracovatelské  b)podniky poskytující služby (doprava hmotných statků, ochrana osob a majetku, péče o zdraví a hygienu (zdravotnictví, kadeřnictví, zábava,…), ubytování a přeprava

2)členění podle velikosti – malé (desítky pracovníků) střední (stovky pracovníků) velké (nad 500 pracovníků)

3)členění podle příslušnosti k hospodářskému odvětví - průmysl, zemědělství, lesnictví, doprava, stavebnictví, vodní hospodářství, peněžnictví a pojišťovnictví, obchod, spoje, cestovní ruch, školství, zdravotnictví

4)členění podle forem vlastnictví – soukromé, státní, akciové smíšené podniky

Jednání jménem podniku - podnikatel FO jedná za podnik svým jménem větší podnik (např. A.S.)

plná moc – je v podniku udělena tomu, kdo má jednat jménem podniku a není k tomu běžně oprávněn  pracovníkovi podniku, občanovi (není pracovník podniku), jinému podniku (PO)     plná moc je projev vůle, jímž podnikatel prohlašuje určitou osobu za svého zástupce – zmocněnec

musí obsahovat – rozsah zmocnění (např. pro určitý právní úkon, druh činnosti), plnou moc může udělit podnikatel sám nebo statutární orgán

plná moc zaniká – provedení úkonu, uplynutím času, odvoláním, smrtí zmocněnce, zánikem podniku, výpovědí

zvláštní forma plné moci je prokura – nejširší plná moc udělovaná při provozu podnikové činnosti    pracovník podniku – prokurista je oprávněn ke všem úkonům   omezení prokuristy – zcizení majetku a zatěžování nemovitosti podniku     prokura je udělena dnem zápisu do obchodního rejstříku     plná moc musí obsahovat rozsah zmocnění, prokura nemusí

DM – dlouhodobý – hmotná, nehmotný finanční     oběžný – zásoby – materiál, polotovary, nedokončená výroba, hotové výrobky, zboží, zvířata

peněžní forma – peníze (v pokladně a bance), ceniny, krátkodobé cenné papíry, pohledávky

hmotný majetek (HM) - budovy, stavby, stroje, dopravní prostředky, cena vyšší než 40 000kč, doba používání delší než 1 rok, odepisuje se (kromě půdy a uměleckých předmětů – cena stoupá) – účetní a daňové odpisy, movitý (vše co nepatří do nemovitostí), nemovitý (je pozemek, budova nebo stavba pevným základem spojená se zemí)

nehmotný majetek (NM) - licence, software, firemní značka, cena vyšší než 60 000kč, doba používání delší než 1 rok, odepisuje se (účetní a daňové odpisy)

finanční majetek (FM) - dlouhodobé cenné papíry (akcie, obligace), minimální cena není stanovena, doba používání delší než 1 rok, neodepisuje se

Způsoby pořízení DM - nákup nového nebo již použitého DM, nákup od dodavatele  vlastní výroba strojírenský průmysl si vyrobí stroj  darování firma daruje škole na podporu vzdělání počítač  převod z osobního majetku podnikatele truhlář vloží do firmy jako DM svojí garáž, ve které má dílnu

vklad majetku společníky dvě společnosti se dohodnou na společné distribuci zboží a za tím účelem zřídí společnost, kterou společně vybudují  nové zjištění jde o majetek, který ještě nebyl zachycen v účetnictví

leasing – a)finanční - sepsání smlouvy o pronájmu s následným odkoupení věci, výhody – firma si může koupit DM, i když na něj nemá dostatek financí, ale ví že investice si bude sama vydělávat na své uhrazení   nevýhody – firma se dostane do finančních potíží a přestane splácet splátky, leasingová společnost si vezme DM zpět a již uhrazené splátky propadají    b)operativní – sepsání smlouvy na dobu určitou s následným vrácením věci

Oceňování a odepisování majetku - hmotný i nehmotný majetek– pořizovací cena (hodnota majetku + náklady na zprovoznění), reprodukční pořizovací cena (používá se tehdy když firma nemá doklad o jeho hodnotě), cena ve vlastních nákladech (používá se tehdy, když si firma sama vyrobí DM)

finanční majetek – oceňujeme pořizovací cenou včetně přímých nákladů souvisejících s pořízením

Odepisování majetku - odpisy – opotřebení majetku, daňové odpisy – rovnoměrné - roční odpis = vstupní cena x sazba z tabulky/100, zrychlené – odpis = vstupní cena/koeficient z tabulky    1rok odpis = 2 x zůstatková cena/koeficient z tabulky – n (rok)

druhy odpisů: 1)odpisy účetní - mají vyjadřovat co nejefektivnější skutečnou míru opotřebení DM ve firmě 2)odpisy daňové - slouží jako daňový náklad, rovnoměrné odpisy, zrychlené odpisy

Funkce odpisů - z pohledu firmy a)funkce nákladová – pomocí odpisů přenášíme hodnotu DM do nákladů   b)funkce zdrojová – odpisy jsou pro firmu zdrojem financí, např. nákup nových strojů až starým strojům dojde životnost   
2)z pohledu státu
  a)funkce fiskální – odpisy ovlivňují výši příjmů státního rozpočtu z daně z příjmů  b)funkce rozvojová – umožní-li stát podnikatelům rychle odepisovat DM, stimuluje je tím k rychlejší obměně strojního vybavení a k zavádění moderních  technologií

Řízení zásob - skupina A – pro firmu nejdůležitější a finančně nejnákladnější, pro řízení zásoby používáme metodu normování – dodávky zásob jsou v pevných dodávkových cyklech a je stanovena časová norma zásob (udává čas na který nám vydrží průměrná zásoba), normovaná zásoba v naturálních jednotách (udává fyzický objem zásoby), normovaná zásoba v finančním vyjádření (udává objem peněz průměrně vázaných v  zásobách)

skupina B – méně nákladná, druhově pestřejší, pokud zásoba klesne na skladový limit zásobovač objednává  skupina C – druhově pestřejší, zásobovač nakupuje operativně, co potřebuje, do výše měsíčního finančního limitu

Živnost - soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku   (není pošta, banka, advokát)

Rozdělení živností - podle druhu činnosti – obchodní (hotely), výrobní (výroba), poskytování služeb (kadeřnictví)    podle vzniku práva k provozování činnosti – a)ohlašovací – řemeslné – podmínkou je odborná způsobilost získaná vyučením v oboru (cukrářství)    vázané – podmínkou je odborná způsobilost (provozování autoškoly)  volné – nevyžaduje prokazování odborné způsobilosti  b)koncesované – lze provozovat na základě udělené koncese (taxislužba)

Podnik a obchodní jmění - podnik je soubor hmotných (majetek), nehmotných (značka) a osobních (zaměstnanci) složek podnikání   podnik je věc hromadná (nemůže věc zastavit)

Přeměny – fúzí, převodem jmění na společníka, rozdělením, změna právní formy společnosti

emisní ážio – první prodejní cena akcií  

tantiemy – určité odměny ze zisku po zdanění představenstva a dozorčí rady

Příprava výroby – vývoj nového výrobku        konstrukce – využití všech materiálů, technologie výroby – pracnost, samotná výroba – organizace výroby

Stupně rozpracování výroby – materiál, nedokončená výroba, polotovary, hotové výrobky

Členění VP – a) podle stupně mechanizace – ruční, mechanizovaná, automatizovaná      b)podle počtu vyráběných výrobků jednoho druhu – kusová, sériová, hromadná

Průběh výroby – normování času ( k plánování výroby a ke stanovení odměny dělníka) – čas práce,  čas nutných přestávek

Ergonomie – je nauka o vztahu člověka, stroje a pracovního prostředí

Inovace – změna finálního výrobku nebo postupu jeho výroby       

Obaly – kolovací (na více použití), jednorázové (jedno použití)

Žádné komentáře