Školní stránka

Maturitní otázky - účetnictví

Zúčtování daní a dotací

VÝZNAM A ROZDĚLENÍ DAŇOVÉ SOUSTAVY

Daň – je určená platba do veřejného rozpočtu, je povinná a nevratná.

Správce daně – Finanční úřady (státní instituce, která má možnost nás kontrolovat)

Plátce daně – osoba, která má povinnost odvádět daň správci daně

Poplatník – osoba, kterou daň zatěžuje

 

Daňová soustava: 1) daně přímé – důchodové (daň z příjmů FO a PO)

                                                       – majetkové (z nemovitosti, převodu nemovitosti, dědická,                

  darovací, silniční

                                    2) nepřímé daně – universální (DPH – základní 19% a snížená 5% sazba)

        selektivní (spotřební daň)

 

PŘÍKLADY ZAÚČTOVÁNÍ:

  K FINAČNÍM ÚŘADŮM

Účtování daně z příjmu:

 -     (č. úč. 342 – podnikatel odvádí za své zaměstnance)

-         (č. úč. 341 – poplatníkem a plátcem je účetní jednotka – podnikatel)

-         na vrub účtu se účtují zálohy na daně placeného průběhu zdaňovacího období (účetní rok)

-         ve prospěch účtu se účtuje podle daňového přiznání celková daňová povinnost

-         daň z příjmu je pro firmu nákladem, který evidujeme na účtě 591 – daň z příjmů s běžné činnosti platná (že jí platíme).

-         účet 593 – daň z příjmů s mimořádné činnosti platná (593/341 – podvojný účet).

-         pokud na zálohách bylo zaplaceno více než činí daňová povinnost , bude mít účet 341 aktivní zůstatek, který vyjadřuje pohledávku za finančním úřadem .

-         přeplatek na dani – finanční úřad nám vrátí přeplacenou daň (pokud, ale neplatíme daň paušálně, ty se nevracejí).

-         v opačném případě vykazuje uč. 341 pasivní zůstatek – závazek vůči FÚ, nedoplatek na dani doplatit musíme.

-         341/221 – zaplacené zálohy daně z příjmů

-         595/341 – doměrek daně z příjmů

-         výpočet základu daně z příjmů FO = výpočet mzdy

-         výpočet základu daně a daně z příjmů PO – na rozdíl od FO je předmět daně PO vymezen nestrukturovaně (tzn. že příjmy podléhající daním nejsou druhově rozděleny), při stanovení základu daně z příjmů PO se vychází z výsledku hospodaření, který je zaznamenáván v daňovém přiznání a je přeměněn na základ daně.

-         můžeme si odečíst některé částky osvobozující se od daně (slevy na dani – poplatník, dítě).

-         úč. 342 – ostatní přímé daně (tento účet slouží k zúčtování daně z příjmů v případech kdy firma je plátcem daně, ale poplatníkem je jiný subjekt „jedná se o daň z příjmů FO za závislé činnosti a funkčních požitků“)

-         na úč. 342 se také evidují srážkové daně z podílu na zisku společníka a dividendy (části na zisku).

-         331/364 nebo 366/342 – srážka daně zaměstnancům nebo společníkům.

-         342/221 – placení sražené daně FÚ

 

Ostatních daní a poplatků (úč. 345):

-         spotřební daně, kdy firma je plátcem daně

-         majetkové daně

-         poplatky, podle příslušných právních předpisů.

 

  K SPRÁVNÍM ORGÁNŮM

Spotřební daně:

-         minerální oleje (pohonné hmoty), uhlíkovodíkové paliva, daň z piva; vína; z meziproduktů (whisky, jablíčko), daň z tabákových výrobků.

-         plátci jsou FO a PO, které výrobky vyrábějí nebo dovážejí, či vyrábějí.

-         daň je stanovena na jednotku množství

 

Majetkové daně (č. úč. 345):

-         daň silniční, dědická, darovací, z nemovitosti, z převodu nemovitosti

-         předpis silniční daně (531/345)

-         předpis daně z nemovitosti (532/345)

-         předpis ostatních daní – dědická, darovací, převodu nemovitosti (538/345)

-         odvod majetkové daně (345/221)

        K STÁTNÍMU ROZPOČTU

Dotace:

-         346 – dotace ze státního rozpočtu, 347 – ostatní dotace

-         jedná se o nevratně poskytnuté peněžní prostředky ze státního rozpočtu, územně samosprávních celků (obcí) a fondů.

-         pro stanovení postupu účtování je rozhodující přesné vymezení účelu.

 

Máme 2 druhy dotací: 1) Dotace k úhradě nákladů – jsou určeny na úhradu provozních nákladů (např. dotace na mzdy absolventů škol, úhrada úroků nezahrnutých do pořízení DM).

                                                    2) Dotace na pořízení DM (úč. 042) – jsem na úřadě práce a stát mi poskytne finanční zdroj na nákup stroje, abych si mohla zařídit živnost, podmínka je nehlásit se 2 roky na úřad práce.Žádost o tuto dotaci od státu, zařídí finanční úřad.

Žádné komentáře