Školní stránka

Maturitní otázky - účetnictví

Zásoby

Druhy zásob

Za zásoby se považují majetkové složky. Jejich charakteristickým znakem je, že  se při koloběhu majetkových složek jednorázově spotřebovávají nebo se z příslušné činnosti získávají.

- nakupované zásoby, do nichž patří zejména.

a)materiál,

b)zboží,

- zásoby vytvořené vlastní činností, které obsahují

a)nedokončenou výrobou,

b)polotovary vlastní výroby,

c)výrobky,

d)zvířata,

Materiálem se rozumí suroviny a základní materiál, pomocné látky.

Suroviny a základní materiál jsou hmoty, které při výrobě vstupují do výrobku a tvoří jeho podstatu.

Pomocné látky rovněž vstupují do výrobku, netvoří jeho podstatu a přispívají pouze k užitným vlastnostem výrobku, např. laky, barvy, knoflíky, zipy.

Obaly složí k ochraně a dopravě nakoupeného materiálu a zboží i výrobků. Jejich úprava slouží též k reklamě a vytváření představy o výrobku nebo zboží.

Zbožím jsou movité věci nabyté za účelem prodeje.

Nedokončenou výrobou se rozumí produkty, které prošly upracováním v jednom nebo více výrobních stupních a nejsou ještě zcela dokončeny v příslušném výrobním stupni k určitému datu, např. v přádelně příze, na níž nebyly dokončeny všechny pracovní operace.

Polotovary vlastní výroby jsou takové produkty, které jsou dokončeny z hlediska určitého výrobního stupně, ale ještě nejsou finálním výrobkem, např. hotová příze, která bude dále zpracována v podniku tkaním.

Výrobky jsou předměty, které jsou v daném podniku zcela dokončeny a jsou určeny k prodeji mimo účetní jednotku, popř. ke spotřebě uvnitř účetní jednotky.

Do zásob patří ze zvířat mladá chovná zvířata ve výkrmu, kožešinová zvířata, ryby, včelstva.

 

Evidence došlých faktur      

Dodavatelské faktury se zapisují do knihy došlých faktur. U každé faktury musí být přezkoušena formální správnost (zda faktura obsahuje předepsané náležitosti) a věcná správnost. Věcnou správnost u faktur za materiál přezkušuje na podkladě příjemky oddělení likvidace faktur, které bývá součástí nákupního střediska. Přezkušuje se, zda dodaný materiál odpovídá objednávce, zda materiál byl dodán ve fakturovaném množství a ve správné ceně, zda ve faktuře nejsou početní chyby.

 

Doklady o příjmu a výdeji materiálu. Evidence ve skladech.

Evidence materiálu se vede ve skladech materiálu..Vede jí skladník a skladní účetní, v malých skladech popř. jen skladník.

Podle dodacích listů a na základě přejímky zapíše zásilku skladník do knihy došlých zásilek, a to podle časového pořadí. Uvede údaje o obalu, označení, hmotnosti a obsahu zásilky, o dodavateli aj.Zápis v knize došlých zásilek je prvotním záznamem o příchodu zásilky.

Na převzatý materiál vyhotovuje skladník příjemku.

Příjemka obsahuje údaje o dodavateli, dopravě, obalu, obsahu zásilky, přijatém množství, datum a podpisy odpovědných pracovníků.

Zjistí – li se při kvalitativní nebo kvantitativní přejímce rozdíly proti údajům v dokladech musí být vyhotoven protokol o vadách, který je důležitým podkladem pro reklamační řízení.

Dokladem při přesunech materiálu v podniku je převodka.

Při výdeji materiálu ze skladu je dokladem výdejka. Výdejka obsahuje označení skladu a odebírajícího střediska, druh a množství materiálu, datum podpisy odpovědných osob.

Podle příjemek, výdejek a převodek zaznamenává skladník přírůstky a úbytky materiálu na  závěsném (příhradovém) štítku, který je operativní evidencí. Závěsné štítky se zřizují pro jednotlivé druhy materiálu a bývají umístěny přímo u materiálu.

Analytické účty o jednotlivých druzích materiálu jsou skladní karty zásob, které se zřizují pro každý druh materiálu.

Do skladních karet zásob zapisuje (skladník). V záhlaví je uvedeno označení materiálu, měřící jednotka, cena za jednotku, číslo skladu a číslo syntetického účtu. Dále se podle příjemek, výdejek a převodek zaznamenávají pohyby materiálu a vypočítává se a zapisuje zásoba.

Z obratů a zůstatků na jednotlivých skladních kartách zásob sestavuje skladní účetní obratovou soupisku zásob. V obratové soupisce se uvádí počáteční zásoba, příjem a výdej za účetní období a konečná zásoba. Tím se získá přehled o stavu a pohybu zásob za účetní období podle jednotlivých druhů materiálu a za sklad celkem v peněžním vyjádření.

 

Účtování nákupu a skladování materiálu

Nákup materiálu účtujeme prostřednictvím účtu Pořízení materiálu.

Materiál pořízený koupí se oceňuje na účtu Materiál na skladě v pořizovacích cenách, na němž se zaúčtuje po převzetí skladníkem.

 

Na podkladě faktury od dodavatelů zaznamenáme fakturovanou částku jako závazek na účtu Dodavatelé, a to jak částku za materiál, tak i přepravné, a jako náklad spojený s pořízením materiálu na vrub účtu Pořízení materiálu.

Shodně bude účtováno dopravné vyúčtované jiným podnikatelem a rovněž další fakturované pořizovací náklady.

Přepravné je též možno účtovat přímo podle výpisu z účtu u peněžního ústavu nebo podle výdajového pokladního dokladu, tedy při zaplacení, a pak dochází k úbytku peněžních prostředků.

Převzetí materiálu na sklad v pořizovací ceně se zaúčtuje jako převod na vrub účtu Materiál na skladě a ve prospěch účtu Pořízení materiálu.

 

Daň z přidané hodnoty se účtuje jako závazek na účtu Dodavatelé a jako úbytek peněžních prostředků na účtu Pokladna se souvztažným zápisem jako pohledávka za finančním úřadem na účtu Daň z přidané hodnoty.

 

Účtování výdeje materiálu ze skladu

Výdej materiálu představuje úbytek materiálu na skladě účtovaný ve prospěch účtu Materiálu na skladě: protože materiál byl při podnikání spotřebován, stává se nákladem na výsledkovém účtu Spotřeba materiálu.

 

Prodej materiálu

Materiál je prodáván za smluvní cenu, k níž je připočtena daň z přidané hodnoty.   

Prodej materiálu účtujeme na podkladě vydané faktury. Fakturovaná částka bez daně z přidané hodnoty představuje v prodávající účetní jednotce tržbu, která je výnosem na účtu Tržby z prodeje materiálu. K této prodejní ceně musí být připočtena daň z přidané hodnoty, která se účtuje jako zvýšení pohledávky za odběratelem a souvztažně jako závazek vůči finančnímu úřadu na účtu Daň z přidané hodnoty.

Prodejem materiálu dochází ještě k jeho úbytku na účtu Materiál na skladě, který se souvztažně promítne v nákladech a je zaúčtován na účtu Prodaný materiál.

 

Nákup a prodej zboží 

Nákup zboží se účtuje obdobně jako nákup materiálu pomocí účtu Pořízení zboží.

Prodej zboží je rovněž účtován metodicky shodně jako prodej materiálu.
Žádné komentáře