Školní stránka

Maturitní otázky - účetnictví

Základní účetnictví

Účet – podstata, funkce a forma

Pro každou rozvahovou položku si zřídíme účet (konto). K schématickému záznamu účetních případů na účtech se používá forma účtu v podobě velkého písmene T. Každý účet má dvě strany, na jedné se účtují přírůstky a na druhé úbytky aktiv a pasiv.

Každý účet je označen názvem, který vystihuje jeho ekonomický obsah. Je to v podstatě název rozvahové položky. Levá strana se označuje jako strana Má dáti (MD) a strana pravá jako Dal (D).

Na každém účtě zachycujeme stav na počátku období a jeho změny způsobené účetními případy za účetní období. Z těchto záznamů získáme nezbytné informace pro řízení podnikových činností, a tak se účet stává pramenem ekonomických informací.

 

Rozpis rozvahy do účtů

Evidenci jednotlivých změn aktiv a pasiv uskutečňuje na účtech, které vzniknou rozložením rozvahy. Pro každou položku rozvahy zřídíme samostatný účet. Na každém účtu se zaznamenává stav převzatý z rozvahy a změny způsobené účetními případy. Rozvaha se tak rozloží do tolika účtů obsahuje položek.

Účty zřizujeme na počátku účetního období a stav jednotlivých aktiv a pasiv z rozvahy označujeme jako počáteční stav.

Protože stavy aktiv byly uvedeny v rozvaze na levé straně, musí vát zapsány na účtech na shodné straně s rozvahou, tj. na straně MD. Pasiva jsou v rozvaze na straně pravé a jejich stavy musí být tedy zapsány na účtech na straně D.

Na jednotlivých účtech zjišťujeme na konci účetního období celkový pohyb jednotlivých aktiv a pasiv. Při zjišťování zůstatku na konci účetního období vycházíme z počátečného stavu a z jeho změn.

Při zaznamenávání účetních případů přímo změnou rozvahových položek jsme poznali, že každý účetní případ působil změnu vždy ve dvou položkách, a bude tudíž také zaznamenán na dvou účtech. Takovému zápisu říkáme podvojný zápis. Aby byla dodržena podvojnost i pokud jde o zápis počátečních stavů na účtech, zřizuje se zvláštní účet Počáteční účet rozvážný, který zprostředkovává převod počátečních stavů.

 

Základní změny na rozvahových účtech

Na účtech vzniklých rozložením rozvahy evidujeme aktiva a pasiva účetní jednotky, jak jsou uvedena v rozvaze. Z toho vyplývá, že podle jejich obsahu a podle vztahu k rozvaze je nazýváme účty rozvahovými.

1. účty aktivní – obsahují majetek podle složení

2. účty pasivní – evidují zdroje financování nebo krytí aktiv

Počáteční stav, tj. stav převzatý z rozvahy. Stav majetku se zaznamenává na straně Má dáti příslušného účtu aktiv, kdežto stav zdrojů majetku se zapisuje na straně Dal příslušného účtu pasiv.

Účty aktiv mají počáteční stav na straně MD, kde se uvádějí přírůstky. Úbytky jsou na straně D. Účty pasiv vykazují počáteční stav na straně D a na téže straně jsou zaznamenány i přírůstky. Úbytky jsou na straně MD.

 

Výsledkové účty

Při hospodářských činnostech se vyskytují další účetní případy, které nemůžeme zaznamenat jen na účtech rozvahových. Při výrobě a při poskytování služeb spotřebováváme např. materiál, práci zaměstnanců, kterou vyjadřujeme ve formě mezd. Peněžnímu vyjádření spotřeby majetku a cizích výkonů říkáme náklady. Vznik nákladů vede k úbytku majetku (aktiv) nebo ke zvýšení závazků(pasiv). Účetní případy vznikají poskytováním služeb, prodejem výrobků a zboží znamenají tvorbu výnosů účetní jednotky. Náklady se vracejí ve formě tržeb za prodané výrobky a zboží a za poskytnuté služby.

Bereme-li v úvahu za příslušné účetní období výnosy a od nich odčítáme náklady, zjistíme výsledek hospodaření účetní jednotky, kterým může být zisk (výnosy jsou vyšší než náklady) nebo ztráta (náklady převyšují výnosy).

Z toho vyplívá, že výnosy jsou účtovány na straně D a náklady na straně MD.

Pro zaznamenávání nákladů a výnosů a zjištění výsledku hospodaření si zřídíme Účet zisků a ztrát, který je podle ekonomického obsahu účtem zdrojů majetku. Na tomto účtě budeme soustřeďovat náklady a výnosy; jejich porovnáním za účetní období zjistíme výsledek hospodaření. Na Účtě zisků a ztrát budou uvedeny výnosy na straně D; náklady představují snížení tohoto zdroje, a proto budou zaznamenány na straně MD.

K zřízení a kontrole činnosti musí mít podnikatel přehled nejen o celkovém výsledku hospodaření, ale také o jednotlivých složkách, které ho tvoří. Proto se Účet zisků a ztrát rozkládá na řadu účtů, které obsahují náklady a výnosy vznikající při uskutečňování hospodářské činnosti. Tyto účty se nazývají výsledkové, protože jejich porovnáním se zjišťuje výsledek hospodaření účetní jednotky.

Účet zisků a ztrát se pak používá jen používá při roční uzávěrce.

 

Obraty a zůstatky na účtech, uzávěrka účtů

Na konci měsíce zjišťujeme na každém účtu úhrn přírůstků a úbytků. Souhrn částek zaúčtovaných na straně MD nebo na straně D kteréhokoli účtu označujeme jako obrat. Obrat udává souhrn změn a proto se do něho nezahrnuje počáteční stav. Základní účetní období je kalendářní nebo hospodářský rok.

Na konci účetního období nebo na konci jednotlivých měsíců musíme na každém účtě zjistit obraty a zůstatky. Zůstatky rozvahových účtů vypočítáme tak, že k počátečnímu vztahu přičteme obrat téže strany a odečteme obrat druhé strany.

K poslednímu dni účetního období se účty uzavírají, hovoříme o účetní uzávěrce. Aby byla zachována podvojnost zřizujeme závěrkový účet Konečný účet rozvážný, na který se převedou zůstatky účtů aktiv a pasiv. Tímto zápisem jsou rozvahové účty vyrovnány

Konečný účet rozvážný Konečný účet rozvážný obsahuje všechny účty, na němž bylo účtováno a vykazuje konečný zůstatek.

Na výsledkových účtech zjistíme obraty obdobně jako na účtech rozvahových tyto účty budou mít obrat jen na jedné straně MD nebo D. Zůstatek se zjistí porovnáním obratů stran MD a D. Na konci účetního období se zůstatek z výsledkových účtů převádí na Účet zisků a ztrát. Zisk nebo ztráta se potom převádějí z Účtu zisku a ztrát na konečný účet rozvážný, tím se vyrovná.

Podvojný účetní zápis

Každý účetní případ způsobil změnu vždy na dvou účtech byl zaznamenán tak, že na jednom účtu byl zapsán na straně MD a stejnou částkou na druhém účtu na straně D takovému zápisu říkáme podvojný.

Na základě podvojného zápisu má každá položka zaúčtovaná na účtu protipoložku, tzv. souvztažnou položku na jiném účtu tyto zápisy jsou na sobě závislé. Příslušné účty označujeme jako souvztažné účty a zápisy téhož účetního případu na opačných stranách účtu se nazývají souvztažné zápisy. Při účtování uvádíme u každého zápisu číslo účetního dokladu, název souvztažného účtu a částku.

Zásada podvojného zápisu má význam nejen věcný (případ je zaúčtován na dvou účtech souvztažných), ale i formální (případ je zaúčtován na jednom účtu MD a na druhém účtu D). Uplatnění zásady podvojnosti účetních zápisů vytváří z účetnictví uzavřenou a vzájemně skloubenou soustavu informací – podvojná soustava účetnictví.


Podrozvahové účty

Účtují se na nich důležité skutečnosti, o kterých se neúčtuje soustavy podvojného účetnictví jedná se především o využívání cizího majetku například najatý majetek. Zůstatky těchto účtů se neuvádějí v rozvaze a proto se nazývají podrozvahové. Účtuje se na nich obvykle jednoduchým zápisem.

Žádné komentáře