Školní stránka

Maturitní otázky - účetnictví

Význam, úloha a právní úprava účetnictví

UCE tvoří ucelený systém informací o finančním hospodaření a o výsledku hospodaření podnikatelského subjektu. UCJ je pak určitý subjekt, za který je nutno sledovat stav a pohyb majetku a zjišťovat HV.

 

Předmět UCE je zaznamenávat v UCJ:

      stav a pohyb majetku a závazků

      stav a změny vlastního kapitálu

      náklady a výnosy

      výsledek hospodaření

 

Požadavky kladené na UCE

a) uchovávání informací o ekonomických jevech pro podnikatele

b) je důkazním prostředkem pro vedení sporů

c) zajišťuje správné hospodaření s majetkem a jeho ochranu

d) vytváří podklady pro vymezení daní

e) poskytuje informace o podnikatelské zdatnosti vedení UCJ

 

Úkolem UCE je věrně a poctivě zaznamenat ekonomickou realitu podnikatelského subjektu a poskytovat ekonomické informace uživatelům, aby mohli přijímat správná rozhodnutí. UCE zaznamenává hospodářské operace.

INTERNÍ UŽIVATELÉ: řídící pracovníci, vlastníci

EXTERNÍ UŽIVATELÉ: věřitelé, zákazníci,FÚ

 

UCE SOUSTAVY

a) daňová evidence – peněžní deník-tok peněz(P a V)

b) účetnictví – účtujeme podvojným zápisem

 

UŽIVATELÉ UCE INFORMACÍ

      vlastníci podniku

      věřitelé podniku

      vedení podniku

      zákazníci

      zaměstnanci

      státní orgány

      konkurence

 

FIJNANČNÍ UCE

Je zaměřeno na získávání a poskytování ekonomických informací, které požadují zejména vnější uživatelé a které jim umožní rozhodování. Poskytuje informace o UCJ jako celku, tj. o jejím majetku, závazcích, vlastního kapitálu a o N a V s cílem zjistit HV UCJ. Jde zde op vztahy finanční povahy, proto se toto UCE nazývá finanční UCE.

 

MANAŽÉRSKÉ UCE

Zabývá se poskytováním ekonomických informací, které potřebuje vedení UCJ pro rozhodování a kontrolu uskutečňovanou řídícími pracovníky. Je to soubor informací pro efektivní řízení OS;družstva;podniku.

Zahrnuje zejména:

      vnitropodnikové UCE

      kalkulace vlastních N

      soustava rozpočtů

      vnitropodnikovou statistiku

      operativní evidenci

Vnitropodnikové UCE

Zaměřuje se na evidenci průběhu hospodářských činností uvnitř UCJ

 

ÚKOLY V UCE

a) poskytovat vybrané údaje pro finanční UCE

b) poskytovat informace o N, popřípadě V jednotlivých VP útvarů

c) opatřit údaje pro vypracování výsledných kalkulací

 

ZÁKON O UCE

Vedeme úplně, průkazně, aby byla věrně zobrazena skutečnost

Obsah zákona: -      definuje UCJ

      definuje předmět UCE a UCE období

(UCE rok od 1.1.-31.12.)

      stanoví základní povinnosti při vedení UCE a při užívání UCE metod

      pokuty za nedodržení stanovených povinností zákonem

      stanoví pravidla pro oceňování

      definuje UCE knihy

      definuje UCE doklady a jejich dobu úschovy

      definuje směrovou účtovou osnovu

      stanoví základní požadavky na obsah UCE závěrky a jejich zveřejňování

 

DALŠÍ PRÁVNÍ NORMY

UCE je upravováno soustavou předpisů na úrovni zákonů a norem. Základním předpisem je zákon u UCE, obchodní zákoník, daňové zákony, vyhlášky ministra financí, zákon o finančních náhradách.

 

PIVINNOST VÉST UCE

PO od svého vzniku do zániku

FO které se staly UCJ v důsledku překročení obratu

 

ÚČTOVÁ OSNOVA

Určuješ uspořádání a označení účtových tříd, popřípadě účtových skupin, nebo i syntetických účtů pro účtování o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o N a V a HV.

 

ÚČTOVÉ OSNOVY MAJÍ   např.

      podnikatelé

      banky a jiné finanční instituce

      pojišťovny

      organizační složky státu

Směrová osnova pro podnikatele obsahuje různé účtové třídy a skupiny.

Přehled tříd:

0-dlouhodobý majetek(022-smv)

1-zásoby(112-materiál na skladě)

2-krátkodobý finanční majetek a krátkodobé b.úvěry(211-pokladna)

3-zúčtovací vztahy(321-dod.)

4-kapitálové účty a dlouhodobé závazky(411-ZK)

5-náklady(501-spotřeba mat.)

6-výnosy(604-tržba za zboží)

7-závěrkové a podrozvahové účty(702- konečný účet rozvážný)

8,9-vnitropodnikové účty

 

ÚČTOVÝ ROZVRH

Představuje uspořádání a obsah syntetických účtů v rámci účtových skupin směrné účtové osnovy.

př.

5-účtová třída 5-N

50-účtová skupina 50-spotřebované nákupy

502-syntetický účet 502-spotřeba energie

 

UCJ si ze syntetických účtů může vytvořit analitické účty

př.

502-spotřeba energie

502/1-spotřeba elektrické energie

502/2-spotřeba plynu

502/3-spotřeba vody

 

ÚČETNÍ STANDARDY

Slouží k tomu, aby UCJ docílily souladu při užívání UCE metod. Jejich obsahem je popis UCE metod a postupy účtování. Podmínkou je, že nesmí být v rozporu se zákonem o UCE ani s dalšími právními předpisy. Ministerstvo financí vede registr vydaných standardů.

 

VNITŘNÍ PŘEDPISY UCJ

Náplň činnosti účetních vyplývá nejen z celostátně platných předpisů, nýbrž musí respektovat zvláštnosti UCJ. V každém podniku jsou jiné problémy k řešení. Proto jsou předpisy celostátní doplňovány vnitřními předpisy.

 

ORGANIZACE UCJ

Organizace UCE ve větším podnikatelském subjektu vychází zpravidla z dělby UCE agend mezi jednotlivé účtárny.

Mzdová účtárna – zabývá se zaúčtováním mezd, zp a sp, vede mzdové listy

Účtárna DM – vede inventární knihy DHM a NM a odpisy

Materiálová účtárna – vede analitické účty materiálových zásob

Finanční účtárna – obstarává hotovostní a bezhotovostní platební styk

Výrobní účtárna - sleduje narůstání N na výrobky  a jejich dokončování

Odbytová účtárna – se zaměřuje především na fakturaci prodaných výrobků

Všeobecná účtárna – vede syntetické účty hlavní knihy, provádí uzávěrkové práce a v rámci účetní závěrky vyhotovuje UCE výkazy

Poslední komentáře
05.12.2009 20:50:26: smiley${1}smiley${1}