Školní stránka

Maturitní otázky - účetnictví

Všeobecné účetní zásady

VĚRNÉ ZOBRAZENÍ ZKUTEČNOSTI

K tomuto dosažení musíme: - zaznamenávat všechny účetní případy, týkající se majetku UJ a          

       jeho krytí (stav majetku, různé přírůstky a úbytky) a předkládat           

 výkazy, které dokazují věrné  a poctivé zobrazení.

 

    -  vykazovat výsledek hospodaření a předkládat výkazy, které

dokazují věrné  a poctivé zobrazení.

Dále musíme také dosáhnout správného ocenění majetku a závazků (dodržovat správného vyjádření v penězích jednotkách).


ZÁSADA ÚČETNÍ JEDNOTKY

-         sledování stavu, pohybu majetku a závazků

-         zaznamenávání nákladů a výnosů

-         zjišťování výsledku hospodaření

Účetní jednotka je firma za kterou je vedeno účetnictví a je sestavována účetní uzávěrka.

 

ZÁSADA PRAVIDELNOSTI ZJIŠTOVÁNÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ

Nejprve si vymezíme účetní období, do tohoto příslušného účetního období bude UJ zaznamenávat účetní případy, což vyžaduje zaznamenávat je do období, s nimž časově a věcně souvisejí.


FINANČNÍ SITUACE ÚČETNÍ JEDNOTKY

Za jednotlivá účetní období má uživatel informací možnost posoudit stav majetku a výsledek hospodaření, ale také srovnávat změny z předešlých účetních obdobích.


OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Oceňování majetku a závazků (tedy jejich vyjádření v peněžních jednotkách), je možné provádět v různých cenách.Pro oceňování se používá tzv. historických cen, podle této zásady se oceňují aktiva v okamžiku jejich pořízení nebo výroby v pořizovacích cenách (včetně vedlejších pořizovacích nákladů), v reprodukčních pořizovacích cenách, ve vlastních nákladech, v cenách pořízení nebo v nominálních (peněžních) hodnotách a závazky v nominálních (peněžních) hodnotách. Takovéto ceny uchovávají podmínky a v době pořízení, a proto se označují jako historické ceny.

KONTROLA ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Věcné přezkoušení – ověřuje souhlas účetního dokladu zdokumentovanou skutečností, např. zda faktura za materiál odpovídá skutečně dodanému množství, druhu a jakosti, zda účtované ceny odpovídají cenám, které byly smluveny. Součástí tohoto přezkušování je i početní kontrola, která má přezkoumat správnost výpočtů, které jsou v účetním dokladu provedeny.

Formální přezkoušení – vyžaduje zjištění, zda doklady mají předepsaný obsah (náležitosti). Ověřuje se rovněž, zda osoby, které jsou odpovědné za účetní případ, vystavení dokladu, jakož i za jeho účtování, měli k tomu oprávnění.

 

ÚČETNÍ TECHNIKA

Účetní dokumentace – záznamy

Účetní dokumentace prokazuje nebo dokládá vedení účetnictví tvoří ji úče. záznamy, což jsou především informace o obsahu úče. případů. Mohou se vyskytovat ve dvou formách: 1)Písemná forma – zajišťuje vizuální činnost záznamů, prováděných ručně, tiskem nebo kopírkou. Charakterizuje ji zpravidla listinný tvar.

2)Technická forma – představuje magnetický, elektronický nebo optický záznam informace, jehož obsah lze převést tak, aby byl čitelný.

 

Účetní zápisy

Účetní jednotky zaznamenávají úče. případy do účetních knih pomocí účetních zápisů na základě účetních dokladů. Účetní zápisy mohou být uspořádány z hlediska:

a) časového (tak jak postupně vznikly úče.případy ČASOVÉ ZÁPISY –  zachycují se v DENÍKU

b) věcného (zápisy na účtech) SOUSTAŽNÉ ZÍPISY – jsou zaznamenány do HLAVNÍ KNIHY

Při provádění účetních zápisů lze v účetnictví provést dělení účetních zápisů podle složitosti účtování na stranách má dáti dal

 

Účetní knihy

Podnikatelé kteří vedou účetnictví, účtují:

a)      v deníku, v němž účetní zápisy uspořádají z hlediska časového (chronologicky) a jimž prokazují zaúčtování všech úče. případů v úče. období

b)      v hlavní knize, v nichž účetní zápisy uspořádají z hlediska věcného (systematicky)

c)      v knihách analytické evidence, v nichž podrobně rozvádějí účetní zápisy hl. knihy.

Počítače v účetnictví

Účetní práce jsou ve stále větší míře z ručního zpracování nahrazovány počítači. Vedení účetnictví na počítači si vyžaduje programové vybavení. Na trhu existuje řada programů tohoto zaměření jak pro účetnictví, tak i pro daňovou evidenci. Vedení účetnictví na počítači ušetří oproti ručnímu zpracování úče. agendy velký objem rutiny (mechanické bezduché činnosti).

Žádné komentáře