Školní stránka

Maturitní otázky - účetnictví

Účetní závěrka, zjišťování výsledku hospodaření a jeho rozdělení

      účetní uzávěrka je proces, který končí podáním zprávy o stavu aktiv a pasiv k 31.12. a úhrnu nákladů, výnosů a výsledku hospodaření v účetním období

      z těchto údajů zjišťuje podnik výsledek hospodaření

 

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA  A ZÁVĚRKA

      v průběhu účetního období je třeba v určitých intervalech shrnout informace běžného UCE a vytvořit reálné představy o celkových stavech majetku, zdrojů, nákladech, výnosech a výsledku hospodaření – toto se děje prostřednictvím uzávěrky účetních knih

      z údajů UCE uzávěrky vychází UCE závěrka

      UCE uzávěrka – představuje doúčtování UCE operací k 31.12., uzavření UCE knih, zjištění HV apod.

      UCE závěrka – vychází z údajů UCE uzávěrky běžného UCE období

 

      UCE UZÁVĚRKA

      rozdělujeme do tří bodů: - přípravné práce

- zaúčtování UCE operací k 31.12.

      vlastní uzávěrka

Přípravné práce: - provedení inventarizace (viz. jinde)

Zaúčtování UCE operací k 31.12.: - doúčtováváme – nevyfakturované dodávky DM a zásob

      zaúčtovat materiál a zboží na cestě

      přepočítat a zaúčtovat kurzové rozdíly u pohledávek, závazků, D a K FM, úvěrů a peněžních prostředků v cizí měně

      zaúčtovat časové rozlišení

      provést inventarizaci rezerv

 

UZAVÍRÁNÍ ÚČETNÍCH KNIH

      zahrnujeme sem: - deník

      hlavní knihu syntetických účtů

      knihy analytických účtů – tyto knihy jsou vzájemně propojeny, protože se na ně účtuje podle jednoho UD

      uzávěrka účetních knih představuje  výpočty obratů a zůstatků na účtech

      obraty se zjišťují ve všech účetních knihách

      je třeba kontrola správnosti účetních zápisů

      faktické provádění uzávěrky končí převodem zůstatku na závěrkové účty tj.

702 – konečný účet rozvážný

710 – účet zisků a ztrát

 

VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ

      při výpočtu základu daně z běžné činnosti a daně z mimořádné činnosti  zaokrouhlují na celé tisíce Kč směrem dolů

      poté se vypočítá samotná daň z příjmů podle daňové tabulky


Odložená daň z příjmů:

      rozlišujeme dvě složky daně z příjmů a)splatná daň z příjmů

       b)odložená daň z příjmů – vyplývá z dočasných rozdílů vyvolaným odlišným daňovým a účetním pohledem na některé položky v UCE.

 

ROZDĚLENÍ A UŽITÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

      výsledek hospodaření se nerozděluje na konci účetního období, ale až v dalším účetním období

      u a.s. a s.r.o. rozhoduje o rozdělení valná hromada, v družstvu to je členská schůze

      rozdělení se uskutečňuje na účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení


zisk -  přednostně přidělen do rezervního fondu

      poté dle rozhodnutí valné hromady

                        *příděly do fondů

                        *výplata dividend, odměn

                        *zvýšení základního kapitálu

                        *ponechán nerozdělený zisk k užití v příštích letech

                        *na úhradu ztráty z minulých let

Žádné komentáře