Školní stránka

Maturitní otázky - účetnictví

Účetní závěrka

- účetní závěrka vychází ze zákona o účetnictví

Účetní uzávěrka je:

1)účetním výkazem o majetku a jeho zdrojích (krytí), který obsahuje informace o stavu a výši majetku, závazků a o vlastním kapitálu, tedy o aktivech a pasivech účetní jednotky

2)účetním výkazem výsledkovým poskytujícím informace o výši nákladů a výnosů

 

Účetní závěrka musí poskytovat celkový věrný a přehledný obraz majetku, závazcích, vlastním kapitálu a o finanční situaci účetní jednotky a o výsledcích hospodaření za uplynulé účetní období.

Účetní závěrka se sestavuje jako:

a)      řádná účetní závěrka k poslednímu dni účetního období

b)      mimořádná účetní závěrka k jinému datu, např. ke dni předcházejícímu den vstupu do likvidace, ke dni skončení likvidace nebo konkurzu

c) mezitímní účetní závěrka – se používá při změně právní formy v průběhu účetního období a neuzavírají se při ní účetní knihy a inventarizace se provádí pouze pro ocenění. Je tvořena rozvahou (bilancí), výkazem zisků a ztrát a přílohou včetně přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu.

 

Účetní závěrka je upravena ve dvou variantách

1) účetní závěrka v plném rozsahu

2) účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu - mohou použít jen účetní jednotky, jejichž závěrka nepodléhá auditorskému ověření a zveřejňování údajů z ní tyto účetní jednotky ale mohou sestavovat rozvahu v plném rozsahu podle svého uvážení


Pro obě varianty účetní závěrky byly vydány vzory účetních výkazů, tj. rozvahy a výkazy zisku a ztrát.

Účetní závěrka musí být podepsána statutárním orgánem, jde-li o PO nebo FO, která je účetní jednotkou.

Podle obchodního zákoníku musí být v akciové společnosti účetní závěrka řádná i mimořádná a ověřena auditorem (auditor = revizor účtů, ověřovatel) pokud dosáhli aspoň jedno z dále uvedených kritérií a podle zákona o účetnictví v obchodních společnostech, které povinně vytvářejí základní kapitál a v družstvech, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka sestavuje a účetního období bezprostředně předcházejícího překročili alespoň dvě z těchto kritérií –                                                                                      

-  úhrn rozvahy o více než 40 mil. Kč                                                                                            - čistý obrat více než 80 mil. Kč (výnosy snížené o DPH zaúčtované v třídě 6 – výnosy)

- průměrný přepočtený stav zaměstnanců více než 50

Státní podniky také ověřují účetní závěrku podle zákonu o státním podniku, dále banky, pojišťovny, zdravotní pojišťovny, nadace, obce a obecně prospěšné společnosti.

Auditoři také ověřují konsolidovanou účetní závěrku.

Konsolidovanou účetní závěrkou se rozumí účetní závěrka obchodní společnosti upravená o vztahy vyplívající z její majetkové účasti v jiných společnostech. Tuto závěrku sestavuje obchodní společnost, která má zejména dvacetiprocentní majetkovou účast v jiné obchodní společnosti a je řídící nebo ovládající osobou,nebo jejíž oprávnění k řízení jiné obchodní společnosti vyplývá ze smlouvy nebo stanov bez ohledu na výši majetkové účasti.

   Účetní jednotky ještě vyhotovují výroční zprávu, jejíž obsah je stanoven zákonem o účetnictví, účetní jednotka je povinna umožnit každému nahlédnout do výroční zprávy. Podle obchodního zákoníku a zákona o účetnictví mají účetní jednotky povinnost ukládat výroční zprávu,účetní závěrku a zprávu auditora o ověření do sbírky listin obchodního rejstříku.

Účelem účetní závěrky je informovat příslušné uživatele o stavu majetku  a jeho krytí účetní jednotky,o finanční situaci a o výsledku hospodaření. Kromě uživatelů vyplívajících ze zákona (např. finanční úřad, statistické správy, obchodní soud), jsou uživateli dále pracovníci obchodní společnosti, družstva nebo státního orgánu (představenstvo, správní rada, dozorčí rada, manažeři na různých pozicích), vlastníci společnosti (akcionáři, společníci) nebo družstva, věřitelé, zákoníci apod.                                                                                                                     

Pro potřeby řízení účetní jednotky se využívají kromě účetní závěrky další podrobnější informace, které poskytuje vnitropodnikové účetnictví, statistika i operativní evidence.

 

 

Příloha k účetní závěrce

Příloha je povinnou součástí účetní závěrky.

Jejím účelem je :

a) vysvětlit a rozvést podstatné informace obsažené v rozvaze a ve výkazu zisku a ztrát

b) doplnit významné informace neobsažené v rozvaze a ve výkazu zisku a ztrát

Ministerstvo financí ČR stanovilo povinný obsah, ale formální stránka není určena. Může se vypracovat formou tabulek, popisným způsobem nebo kombinací obou forem. Účetní jednotka má také možnost doplnit další významné údaje

Podklady pro vypracování přílohy jsou účetní písemností účetní jednotkyúčetní doklady, účetní knihy,a ostatní písemnostia vnitřní účetní směrnice, popř. další podklady.

Příloha k účetní závěrce pro podnikatele může být plného nebo zjednodušeného rozsahu.

Předkládá se s rozvahou a výkazem zisků a ztrát povinně finančnímu úřadu,ale nepředkládá se statistickému úřadu.

 

Příloha v plném rozsahu musí obsahovat zejména tyto informace:

       - obecné údaje o účetní jednotce

             popis účetní jednotky

             popis organizační struktury

             jména statutárních a dozorčích orgánů

            průměrný přepočtený počet zaměstnanců (z toho řídících) s uvedením výše osobních  

            nákladů

           výše půjček poskytnutých společníkům, členům statutárních a dozorčích orgánů i  

           orgánů řídících.

Informace o použitých metodách,obecných účetních zásadách a způsobech oceňování

             způsoby oceňování a stanovení cen

             druhy vedlejších pořizovacích nákladů 

             podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a účtování

            způsob stanovení opravných položek k majetku

             způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

            způsob přepočtu údajů v cizích měnách

doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát

rozpis hlavních skupin DM s uvedením pořizovacích cen a oprávek

informace o finančním pronájmu dlouhodobého hmotného majetku

přehled nejdůležitějších přírůstků a úbytků dlouhodobého majetku

rozpis dlouhodobého majetku zatíženého zástavním právem

specifikace dlouhodobého finančního majetku

pohledávky po lhůtě splatnosti

pohledávky kryté podle zástavního práva

popis změn vlastního kapitálu a rozdělení zisku nebo způsob úhrady ztráty

závazky po lhůtě splatnosti

závazky kryté podle zástavního práva

tvorba a čerpání rezerv

výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností podniku
Žádné komentáře