Školní stránka

Maturitní otázky - účetnictví

Syntetická a analitická evidence

VÝZNAM A ROZDÍLY  MEZI SYNT. A ANAL. ÚČTY

    Na syntetických účtech se zachycuje stav a pohyb aktiv, pasiv, nákladů a výnosů pouze souhrnně neboli synteticky, bez bližších podrobností, a jen v peněžních jednotkách. Zaznamenáváme na nich celou skupinu stejnorodých aktiv, pasiv, nákladů a výnosů (např. účet Výrobky obsahuje záznamy o všech druzích výrobků,…)

 

Analytické účty obsahují podrobnější informace něž účty syntetické. Tyto informace jsou nezbytné pro potřeby řízení a kontroly účetní jednotky, jejich vnitropodnikových útvarů a pro potřeby zajištění ochrany majetku. Analytické účty netvoří uzavřenou soustavu jako účty syntetické.

     Na analytických účtech se záznamy uskutečňují v jednotkách peněžních nebo současně i v jednotkách hmotných.

 

Vazba mezi syntetickými a analytickými účty:

     Vazba je jak věcná, tak i formální. Syntetické a analytické účty mají své vlastní úkoly i vlastní způsob zaznamenávání účetních případů, ale jejich obsahová náplň je v podstatě stejná.

     Součet počátečních stavů a zůstatků analytických účtů musí souhlasit s počátečním stavem a zůstatkem příslušného účtu syntetického. Totéž platí u obratech účtů. Počáteční stav, zůstatek a účetní případy na analytických účtech jsou na téže straně jako na účtu syntetickém.

     Vzájemná spojitost a shoda se musí přezkušovat pomocí kontrolních soupisek.

 

DRUHY ÚČETNÍCH ZÁPISŮ

Zápisy na analytických účtech se vyznačují tím, že oproti podvojnému zápisu na syntetických účtech jde obvykle o zápis jednoduchý, tj. bez souvztažnosti.

 

Organizace a formy analytických účtů:

1)      první záznamy se provádějí na účtech analytických a teprve měsíční obraty se účtují na příslušném syntetickém účtu

2)      první zápis je na syntetickém účtu a pak následuje rozpis do analytických účtů

 

     Analytické účty mají nejrůznější formu, tj. na kartách, např. skladní karty zásob pro jednotlivé druhy materiálu, výrobků, nebo zboží, na volných listech, např. evidence pohledávek nebo závazků a jejich úhrada podle jednotlivých dlužníků a věřitelů, popř. i na dokladech

 

OPRAVY A FORMY ÚČETNÍCH ZÁPISŮ:

Příčiny chyb jsou např. zapsána chybná částka, použit nesprávný účet, zápis byl zapsán na špatnou stranu,…

Při vyhledávání chyb dochází k:

 

  • porovnávání záznamů v deníku se zápisy na účtech
  • porovnávání syntetických a analytických účtů
  • porovnávání účetních dokladů se záznamy v účetnictví

 

    Chyby, které se vyskytli je třeba opravit. Přitom je třeba respektovat požadavky zákona o účetnictví, který vyžaduje přehlednost a srozumitelnost účetních zápisů, zaručení jejich trvanlivosti a čitelnosti.

Forma oprav:

 

  1. neúčetní způsob- se používá v době, kdy za sledované období ještě nebyla vyhotovena účetní závěrka. Jeho podstatou je přeškrtnutí chybného data, textu, částky tenkou čarou tak, aby nesprávný údaj zůstal zřetelný. Nad přeškrtnutý zápis se pak uvede správný údaj, opatřený datem opravy a podpisem osoby k opravě oprávněné.
  2. účetní způsob- provede se nový účetní zápis, který vznikne na základě jeho doložení VÚD, jímž se opraví chybný záznam. Existují  tři možnosti:

a)      doplňkový zápis- účetní případ byl zaúčtován na správné straně, správného účtu, ale v nižší částce. Původní zápis se doplní o vzniklý rozdíl.

b)      částečné storno- na správném účtu a na správné straně byla zapsána vyšší částka. O vzniklý rozdíl snížíme částku na téže straně téhož účtu  buď se znaménkem mínus, nebo červenou barvou

c)      úplné storno- zrušení celého chybného zápisu a jeho nahrazení novým tehdy, když původní záznam byl proveden na nesprávném účtu, nebo na nesprávné straně. Opět se použije opravný zápis se znaménkem mínus, nebo červenou barvou .

 

VÝZNAM A POUŽITÍ V PRAXI ANALYTICKÉ EVIDENCE ZÁSOB A DM:

    Analytické účty zásob bývají zpravidla vícestupňové. Při oceňování nakupovaných zásob mohou být zřízeny analytické účty pro jednotlivé složky ceny (cena nákupní, vedlejší pořizovací náklady).

     V dalších stupních jsou vedeny analytické účty podle míst uložení a podle druhů, nebo skupin zásob na skladních kartách nebo datových souborech počítače. U zásob zboží v Maloobchodě se sleduje zásoba zboží podle hmotně odpovědných osob nebo podle míst uložení.

     O DM se musí vést pečlivá evidence, která přispívá k jeho ochraně před ztrátou nebo poškozením. AÚ se vedou pole jednotlivých složek majetku, popř. v členění na podrobnější skupiny než obsahuje účtová osnova pro syntetické účty. Nejnižším stupněm analytických účtů je evidence podle inventárních předmětů. Zpravidla má formu inventárních karet. AÚ DH finančního majetku se vedou podle jednotlivých druhů cenných papírů.

Žádné komentáře