Školní stránka

Maturitní otázky - účetnictví

Směnky

Směnka je cenný papír, který vyjadřuje jednostranný závazek (slib), který je určen svými náležitostmi kogentně  stanovenými zákonem tedy náležitostmi podstatnými. Chybí – li některý z těchto náležitostí podstatných, směnka není směnkou a jako s takovou s ní nemůže být nakládáno. Směnka je zároveň převoditelný cenný papír, který se převádí pouhým indiosamentem. Zničením, ztrátou, odcizením zaniká právo ze směnky. Směnka je běžně psaná na formulářích běžně je vydávají banky, lze jí koupit i v Sevtu. Text směnky je sice možné napsat na jakýkoliv předmět nebo kus papíru. Je upravena směnečným zákonem č. 191/1950 sbírky. Rozeznáváme směnku vlastní a cizí.

 

Cizí směnka obsahuje :

1.označení že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vytvářené v jazyku, v kterém je tato listina sepsána,

2.bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžní sumu,

3jméno toho kdo má platit (směnečníka),

4.údaje splatnosti

5.údaj místa kde má být placeno

6.jméno toho, komu nebo na jehož řád má být placeno,

7.datum a místo vystavení směnky

8.podpis výstavce

 

Chybí li některá náležitost uvedená v předchozím paragrafu, není platná.Na směnce, v níž není údaj splatnosti, platí že jest splatná na viděnou. Není – li místo je místem platebním a zároveň místem směnečníkova bydliště.

Směnka může znít na vlastní řád výstavce. Ve směnce může být udán jako směnečník sám výstavce. Směnku lze vystavit na účet třetí osoby.

Úrokovou míru je třeba udat ve směnce, chybí-li tento údaj, platí úroková doložka, za nenapsanou. Úrok běží od data vystavení směnky, pokud není určen jiný den.

Je-li směnečná suma udána jak slovy, tak čísly a neschodují-li se tyto údaje, platí suma vyjádřena slovy.Je-li směnečná suma udána několika slovy nebo několikrát čísly a neschodují-li se tyto údaje, platí suma nejmenší.

Kdo podepíše směnku jako zástupce osoby, za kterou není oprávněn jednat, je sám směnečně zavázán, a zaplatí-li, má tatáž práva, jaká by měla osoba, za kterou podle svých údajů jednal. To platí i o zástupci, který překročil meze svého oprávnění. Výstavce odpovídá za přijetí a zaplacení směnky.

Nebyla-li směnka, která byla při vydání neplatná, vyplněná tak, jak bylo ujednáno, nemůže se namítat majitel směnky, že tato dojednání nebyla dodržena.

 

Indosament

Každou směnku, i když nebyla vystavena na řád, lze převést indosamentem (rubopisem). Pojal-li výstavce do směnky slova,,nikoliv na řád“ nebo jinou dopložku stejného významu, lze převést směnku jen ve formě a s účinky obyčejného postupu. Směnku lze indisovat i na směnečníka, ať přijal směnku. Nebo ne, na výstavce nebo na každou jinou osobu směnečně zavázanou. Tyto osoby mohou směnku nadále indosovat. Částečný indosament je neplatný. Indosant může zakázat další indosaci směnky, v tomto případě neodpovídá těm, na něž byla směnka dále indosována.

 

 

Přijetí směnky

Majitel směnky anebo i ten, kdo směnku má jen v rukou, může jí až do splatnosti předložit směnečníkovi v místě jeho bydliště k přijetí. Majitel není povinen ponechat směnku předloženou k přijetí v rukou směnečníka. Přijetí se píše na směnku. Vyjadřuje se slovem ,,přijato‘'nebo jiným slovem stejného významu, podepíše je směnečník. Pouhý podpis směnečníka na líci směnky platí za přijetí.

Udá-li výstavce ve směnce jako platební místo jiné místo než místo směnečníkova bydliště, aniž označí třetí osobu, u níž se má platit, může tuto osobu určit směnečník při přijetí. Neučím-li tak, platí že se příjemce sám zavázal zaplatit v platebním místě. Je-li směnka splatná v bydlišti směnečníka, může směnečník v přijetí udat adresu v tomto místě, kde se má platit.

 

Směnečné rukojemství

Tuto záruku mlže dát třetí osoba nebo i ten, kdo se už na směnku podepsal. Rukojemné prohlášení se píše na směnku nebo příspěvek. Vyjadřujeme ho slovem jako ,, rukojmí‘‘

Splatnost směnky

Směnka může být vystavena:

- Na viděnou

- Na určitý čas po viděné

- Na určitý čas po datu vystavení

- Na určitý den

 

Směnka na viděnou je splatná při předložení. Musí být předložena ke splacení do jednoho roku od data vystavení.

 

Placení

Směnku splatnou v určitý den nebo v určitý čas po datu vystavení nebo po viděné musí majitel předložit k placení v den platební nebo v jeden den ze dvou následujících pracovních dní. Předložení směnky odúčtovné se rovná jejímu předložení k placení.

Směnečník může při placení směnky žádat, aby mu byla vydána opatřená potvrzením majitele o placení. Majitel nesmí odmítnout placení částečné. Při částečném placení se může směnečník domáhat, aby toto placení bylo na směnce vyznačeno a aby mu bylo o něm vydáno potvrzení.

Majitel směnky není povinen přijmout placení před splatností. Směnečník, platí před splatností, jedná na vlastní nebezpečí. Kdo platí při splatnosti, zprošťuje se svého závazku.

 

Směnka vlastní

Vlastní směnka obsahuje:

  1. Označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém je listina sepsána.
  2. Bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu.
  3. Údaj splatnosti.
  4. Údaj místa, kde má být placeno.
  5. Jméno toho, komu nebo na jehož řád má být placeno
  6. Datum a místo vystavění směnky.
  7. Podpis výstavce

 

AKCEPT – UZNÁNÍ SMĚNEČNÉHO DLUHU

ASKONT – PŘEVOD PRÁV MAJITELE SMĚNKY NA BANKU

RUBOPIS – (INDOSAMENT) – PÍSEMNÝ PŘEVOD NA RUBU SMĚNKY NA JINÉHO MAJITELE

DISKONT – ÚROK (POPLATEK) BANCE ZA ODKUP SMĚNKY

RIMESA – SMĚNKA K INKASU, KDY JSME VĚŘITELEM (REMITENTEM) NEBO INDOSATÁŘEM (DALŠÍ VLASTNÍK)

TRATA – SMĚNKA KDY JSME DLUŽNÍKEM

RYMESY – SMĚNKY K INKASU (č.ú. 312  (úrok 662)
Žádné komentáře