Školní stránka

Maturitní otázky - účetnictví

Rozvaha

FUNKCE A OBSAH ROZVAHY

-rozvaha je uspořádaná sestava majetku

-dělí se dle složek (aktiv) i zdrojů - krytí (pasiv)

-poskytuje informace nejrůznějším uživatelům (majitelům, managementu, finančním úřadům)

-někdy se označuje jako bilance

-uzavírá se vždy ke konci účetního období či ve zvláštních případech tzv. účetní uzávěrka

-do rozvahy se zaznamenávají pouze účty z účtové třídy 0-4 a proto se tvoří z účtů 5 a 6 třídy tzv. účet zisků a ztrát 710, který se do rozvahy uvede jako 431

-v rozvaze vždy platí, že AKTIVA=PASIVA

 

Koloběh oběžného majetku

1. Zásobování

 - za peněžní prostředky je od dodavatelů obstarán materiál, který se umísťuje do skladů materiálu.
2. Výroba

 - zaměřuje se na zhotovování výrobků určených k prodeji, přičemž dochází ke spotřebě materiálu vydaného ze skladu, k vynaložení lidské práce ohodnocené mzdou vyplacenou v penězích, ke spotřebě různých druhů energie apod. Peněžní vyjádření spotřeby materiálu, služeb cizích podnikatelských subjektů, odměn za práci označujeme jako náklady.
3. Prodej

 - výrobky předané z výroby do skladů výrobků se prodávají odběratelům, čímž účetní jednotka dosahuje tržeb, které představují její výnosy. Než dojde k úhradě za prodané výrobky, vznikají z, odběrateli pohledávky, které oni uhradí do banky na běžný účet (při okamžité úhradě se prodej uskuteční přímo za hotové; tyto prostředky se soustřeďují do pokladny).
Za získané peněžní prostředky se znovu pořizuje a spotřebovává materiál, vyplácejí mzdy atd. Cel! proces se znovu opakuje.

Hospodářské operace a účetní případy

- při vykonávání podnikatelských činností vznikají hospodářské operace

Äzpůsobují změny aktiv a pasiv

-tyto hospodářské operace vycházejí ze styku účetní jednotky s jejím okolím (např. úhrada dodavateli), což jsou hospodářské operace vnější

-v jiných případech jde o jevy uvnitř účetní jednotky (např. výplata mezd zaměstnancům), což jsou hospodářské operace vnitřní

-hospodářské operace doložené účetními doklady se musí evidovat v účetnictví, tm se stávají účetními případy, o nichž se vedou účetní zápisy a ty se zaznamenávají do účetních knih

- jednotlivé účetní zápisy se v účetních knihách označují jako účetní položky

- účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy jsou účetní záznamy.
- účetní operace vznikají při různých účetních pracích, např. při opravě chybných účetních zápisů, při převodech při účetní uzávěrce aj.

 

Typické změny rozvahových stavů

Změna         Aktiva (A)                   Pasiva (P)                               Součty

1.                A+            A-                    nezměněna                          stejné

2.                nezměněna                   P+            P-                           stejné

3.                A+                                    P+                                           vyšší

4.                                  A-                                P-                               nižší

Ad 1.   - přírůstek peněžních prostředků/úbytek pohledávek

Ad 2.   - přírůstek dluhu bance/snížení závazků

Ad 3.   - přírůstek materiálu/přírůstek závazků

Ad 4.   - úbytek peněžních prostředků/snížení daňových závazků

 

701 + 702

- převzaté účty z rozvahy označujeme jako počáteční stav (PS)

-protože AKTIVA byly v rozvaze nalevo musí být v 701 napravo a PASIVA naopak, z důvodu dodržení podvojnosti

-          PS + přírůstky – úbytky = zůstatek            702

- na účtu 702 je aktivum shodné se stranou MD a pasivum se stranou D

Žádné komentáře