Školní stránka

Maturitní otázky - účetnictví

Právní úprava účetnictví

Zákon o účetnictví

Charakterizuje určením okruhu účetních jednotek ( právnické osoby, zahraniční osoby podnikající na území ČR, fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku, ostatní fyzické osoby – podnikatelé, pokud jejich obrat dosáhl určité, zákonem stanovené výše, a další fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí, případně jim to ukládá zvláštní právní předpis ).

Zákon o účetnictví se zabývá účetními doklady, účetními zápisy, účetními knihami, účetní závěrkou. Dále pak popisuje způsoby oceňování majetku a závazků a jejich inventarizaci. Pojednává o úschově účetních písemností a opravách v nich. Uvádí sankce ( pokuty ) za porušení účetních předpisů.

Věnuje se i problematice používání výpočetní a jiné techniky v účetnictví.

 

Směrná účtová osnova

Určuje uspořádání a označení účtových tříd, popřípadě účtových skupin nebo i syntetických účtů pro účtování o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření.

Toto uspořádání má zajistit sestavení účetní závěrky. Pro jednotlivé skupiny účetních jednotek ji stanoví vyhláška Ministerstva financí.

Směrná účtová osnova pro podnikatele obsahuje: účtové třídy ( jednomístný číselný znak ) a účtové skupiny ( dvoumístný číselný znak ).

 

Účtový rozvrh

Představuje uspořádání a obsah syntetických účtů v rámci účtových skupin směrné účtové osnovy.

 

př.  5 …………………….účtová třída ( 5- Náklady )

    50 ………………….... účtová skupina ( 50- Spotřebované nákupy )

   502 …………………... syntetický účet ( 502- Spotřeba energie )

 

V rámci syntetických účtů si účetní jednotka vytváří analytické účty, které zajišťují členění syntetických účtů podle jejich potřeb, podle potřeb účetní závěrky a podle požadavků právních předpisů.

 

Účetní standardy

České účetní standardy slouží k tomu, aby účetní jednotky docílily souladu při používání účetních metod. Jejich obsahem je popis účetních metod a postupy účtování. Podmínkou je, že nesmí být v rozporu se zákonem o účetnictví, ani s dalšími právními předpisy či obcházet jejich účel.

 

Vnitřní předpisy účetní jednotky

Účtový rozvrh si vypracovává podle směrné účtové osnovy účetní jednotka sama. Zahrnuje i účty pro vedení vnitropodnikového účetnictví a účty i podrozvahové. Platnost účtového rozvrhu může být po skončení účetního období písemně prodloužena na další období.

 

Vnitřní účetní směrnice slouží k vedení účetnictví přímo v účetní jednotce. Upravuje například oběh účetních dokladů, provádění inventarizací, oceňování jednotlivých složek majetku.

 

Organizace účetní jednotky

Mzdová účtárna se zabývá zúčtování mezd, problematikou zdravotního a sociálního pojištění, vede mzdové listy.

Účtárna dlouhodobého majetku vede inventární karty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, provádí výpočty odpisů.

Materiálová účtárna vede analytické účty materiálových zásob.

Finanční účtárna obstarává hotovostní a bezhotovostní platební styk.

Výrobní účtárna sleduje narůstání nákladů na výrobky a jejich dokončování.

Odbytová účtárna se zaměřuje především na fakturaci prodaných výrobků.

Všeobecná účtárna vede syntetické účty hlavní knihy, provádí uzávěrkové práce a v rámci účetní závěrky vyhotovuje účetní výkazy.
Žádné komentáře