Školní stránka

Maturitní otázky - účetnictví

Pohledávky a závazky

Pohledávky jsou součástí aktiv, závazky jsou součástí pasiv účetní jednotky.         

Účty pohledávek a závazků slouží k zaúčtování zejména vztahů účetní jednotky k vnějšímu okolí. Rozeznáváme pohledávky a závazky krátkodobé, jež jsou splatné do jednoho roku, a dlouhodobé se splatností delší než jeden rok.

Účtování pohledávek a závazků si můžeme rozčlenit do  těchto hlavních skupin :

    - se zaměstnanci

    - s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

    - s obchodními partnery (odběrateli a dodavateli),

    - s finančními a jinými orgány.


Zaměstnanci

Odměna za vykonanou práci má různé formy, které můžeme rozdělit do dvou skupin :

1.odměny závislé na délce odpracované doby nebo na výsledcích práce jednotlivých zaměstnanců – časové  mzdy (závisí její výše na počtu odpracovaných hodin), úkolové mzdy (je určena množstvím vykonané práce)

2.podíly na výsledku hospodaření podniku – vyplácejí se zaměstnancům při splnění určitých podmínek

Podkladem pro výpočet mezd zaměstnanců, kteří pracují ve mzdě časové, jsou zpravidla docházkové lístky (na něj se denně zaznamenává příchod odchod ze zaměstnání )a evidence docházky (umožňuje sledovat přítomnost v práci a absenci přímo na pracovišti).

K výpočtu úkolové mzdy dělníka, kromě těchto podkladů je potřebný záznam o množství vykonané práce.

Mzdové období, za něž se vypočítávají mzdy, je měsíční. Mzdy musí být zaúčtovány v tom období, v kterém byla práce vykonána i pokud jde o neodpracovaný čas (například mzda za svátky, mzda za dovolenou).

Podkladem pro vyhotovení vnitřního účetního dokladu pro účtování mezd je zúčtovací a výplatní listina mezd.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu, doplatky, příplatky, prémie, různé odměny a doplňkovou mzdu (například mzdu za dovolenou) a podíly na výsledku hospodaření.

Od nároku zaměstnanců ve výši hrubé mzdy se odečte záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti. Tuto daň sráží zaměstnancům zaměstnavatel ve prospěch finančního úřadu.

Hrubou mzdu účtujeme s datem posledního dne měsíčního období, zaznamenáváme hrubou mzdu na účtu Zaměstnanci na stranu DAL. Tato částka je pro účetní jednotku nákladem a zaúčtuje se na stranu MÁ DÁTI na účet Mzdové náklady.

Odečtením zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti se snížil závazek vůči zaměstnancům a ve stejné výši vznikl závazek vůči finančnímu úřadu.

Pojistné zdravotního a sociálního pojištění a dávky nemocenského pojištění se v účetnictví zaznamenávají na účtu Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Předpis pojistného, které hradí zaměstnavatel, je závazkem vůči institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a nákladem pro účetní jednotku, který se zaznamenává na účtu Zákonné sociální pojištění.

Přiznané nemocenské dávky představují závazek vůči zaměstnancům a pohledávku na účtu Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Rozdíl mezi pojistným a přiznanými dávkami se finančně vypořádá v příštím měsíci.

Zaměstnanci jeho měsíční mzda je placena na jeho bankovní účet. Tento účetní případ je zaúčtován na účet Zaměstnanci na stranu DAL a na účet Jiné závazky na stranu MÁ DÁTI. Výpis z běžného účtu je zaúčtován na účet Jiné závazky na stranu DAL a na účet Bankovní účty na stranu MÁ DÁTI.

Různé pohledávky za zaměstnanci se účtují na účet Pohledávky za zaměstnanci. Jde například o poskytnuté zálohy na cestovní výdaje.

Vyplacené zálohy jsou účtovány na účtu Pokladna na straně DAL a jako pohledávka na účtu Pohledávky za zaměstnanci na straně MÁ DÁTI. Na opačných stranách uvedených účtů je pak účtováno vrácení zálohy zaměstnancem.

K evidenci různých závazků vůči zaměstnancům slouží účet Ostatní závazky vůči zaměstnancům, na němž se účtuje  například nárok zaměstnanců na náhradu cestovních výdajů.

Vyúčtování cestovních výdajů zaměstnancem je pro účetní jednotku závazkem na účtu Ostatní závazky vůči zaměstnancům se zápisem na účtu Cestovné na straně MÁ DÁTI. Závazek zaniká zaplacením.

Obchodní partneři

Při obchodních stycích mezi dodavateli a odběrateli se často můžeme setkat s poskytováním a přijímáním tzv. provozních záloh,

Za poskytnuté zálohy se považují částky poukázané dodavatelům před splněním smlouvy ze strany dodavatele – před dodáním materiálu. Jejich evidence se vede na účtu Poskytnuté provozní zálohy.

Přijaté zálohy od odběratelů jsou částky poukázané odběrateli před splněním dodávky a jsou účtovány na účtu Přijaté zálohy.

Uhrazená záloha dodavateli je účtována jako pohledávka na účtu Poskytnuté provozní zálohy na straně MÁ DÁTI se souvztažností jako úbytek peněžních prostředků. Došlá faktura je zaúčtována na účtu Dodavatelé na straně DAL jako závazek a souvztažně na účtu Pořízení zboží. Po zaúčtování faktury se převede poskytnutá provozní záloha na účtu Dodavatelé na straně MÁ DÁTI jako snížení závazku. Rozdíl mezi částkou faktury a poskytnuté zálohy je pak uhrazen dodavateli.

Přijatá záloha od odběratele je účtována jako přírůstek peněžních prostředků a souvztažně závazek na účtu Přijaté zálohy. Po zaúčtování vydané faktury se převede přijatá záloha na účet Odběratelé na stranu DAL jako snížení pohledávky. Rozdíl mezi fakturovanou částkou a přijatou zálohou je odběratelem uhrazen.

Žádné komentáře