Školní stránka

Maturitní otázky - účetnictví

Peněžní prostředky podniku

PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY

1)      V pokladně (pro hotovostní placení)

2)      Na bankovních účtech (pro bezhotovostní placení - převodem)

Pokladna – používá se tam, kde placení prostřednictvím bankovních účtů je často neproveditelné (např. proplácení cestovních účtů) nebo neúčelné (drobné nákupy v maloobchodě).

Pokladnu vede pracovník, který přijímá hmotnou odpovědnost za hotovost v pokladně.Příjem a výdej peněz může provádět jen na podkladě PPD a VPD.

O pohybu hotovosti vede záznamy v pokladní knize, která má zpravidla tento obsah: Datum, Doklad, Text, Příjem, Výdej, Zůstatek.

Bankovní účty – peněžní účet u banky, na který podnik ukládá své peníze s tím, aby je využíval ke svému běžnému hospodaření, se nazývá běžný účet.

Na tento účet přicházejí běžně všechny příjmy podniku (úhrady od odběratelů za prodané výrobky, zboží a služby) a běžně se z něho provádí peněžní úhrady (podnik uhrazuje dodavatelům za nakoupené zásoby a služby, odvádí peníze finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení apod.).

Stav běžného účtu se tak neustále mění a podnik je o těchto změnách informován formou výpisu z účtu.

 

CENINY A BANKOVNÍ ÚVĚRY

Ceniny – obdobnou povahu jako peníze mají ceniny. Jde o majetek, který má svou jmenovitou hodnotu (často na něm přímo vyznačenou), z níž se čerpá po vydání do spotřeby.

Patří k nim: poštovní známky, dálniční nálepky, kolky, telefonní karty, stravenky.

 

ÚČTOVÁNÍ CENIN

Nákup (za hotové nebo na fakturu) se účtuje obvyklým způsobem, tj. jako zvýšení majetku a snížení peněz (zvýšení závazků).

Spotřeba cenin se účtuje do nákladů (např. spotřeba poštovních známek – Ostatní služby, spotřeba kolků – Ostatní daně a poplatky)

Účtování inventarizačních rozdílů (mank i přebytků) je stejné jako u peněz v pokladně.

Bankovní úvěrypři financování svých potřeb nevystačí účetní jednotky zpravidla s peněžními prostředky vlastních zdrojů. Využívají tedy často doplňkové zdroje – úvěry. Banka připisuje povolené úvěry zpravidla na běžný účet, u některých proplácí banka dodavatelské faktury přímo z povoleného úvěru (zpravidla u dlouhodobých investičních úvěrů). Úvěry se splácejí z prostředků běžného účtu.

 

ÚČTOVÁNÍ BANKOVNÍCH ÚVĚRŮ

O bankovních úvěrech se účtuje podle doby splatnosti:

-         krátkodobé úvěry (doba splatnosti do 1 roku) se účtují ve 2 úč. třídě

-         střednědobé a dlouhodobé úvěry (doba splatnosti nad 1 rok) se účtují ve 4 úč. třídě.

Podkladem pro účtování na úvěrových účtech jsou výpisy z úvěrových účtů.

-  na konci účetního období se ověřuje jejich stav podle závěrečných výpisů z účtu zasílaných bankou.

Cenou za poskytnutí úvěru je úrok, který se účtuje do finančních nákladů (nákladový účet Úroky).


KROKY PODNIKATELE PŘI ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU

Nejdříve sepíše žádost o úvěr a po-té předloží následující doklady:

-     Živnostenský list nebo jiný aktuální dokument opravňující ho k podnikání.)

-         účetní závěrku za poslední účetní období, aktuální rozvahu a výkazy zisků a ztrát (to vše ověřené od auditora (soudního úředníka)

-         kopie přiznání k dani z příjmu včetně příloh za poslední účetní období a z razítkem od FÚ (aby se vědělo, že finanční úřad vlastní ověřený originál)

-         u úvěrů přesahující určitou částku (např. 1 000 000 Kč) doklady k zajištění úvěru

-         dále předloží 3 měsíční výpisy z běžného účtu.

                                             

PŘÍKLADY ZAÚČTOVÁNÍ CENIN A BANKOVNÍCH ÚVĚRŮ

1) DF Nákup poštovních známek          40,-   213/321

2) VBÚ Úhrada DF                               40,-   321/221

3) VÚD Spotřeba poštovních známek  15,-   518/213

4) VPD Nákup kolků                            10,-   213/211

5) VÚD Spotřeba kolků                        10,-   538/213

 

1)      VBÚ Poskytnutý úvěr připsán podnikateli na BÚ  400 000,-  

2)      VBÚ Zaplacen úrok z úvěru                                      24 000,-

3)      VBÚ Splátka úvěru                                                  400 000,-

Žádné komentáře