Školní stránka

Maturitní otázky - účetnictví

Organizace účetnictví a podniková vnitřní kontrola

Významné místo v účetnictví podnikatelských subjektů zaujímá organizace a vnitřní kontrolní systém.

 

Organizační struktura útvaru zajišťující účetnictví

V malých účetních jednotkách není nutný samostatný útvar pro vedení účetnictví. Ve středních a velkých podnicích vyžaduje účetnictví rozčlenění do relativně samostatných účtáren, které se zabývají určitými účetními pracemi. Dělba účetních prací postupně vytváří organizační struktury. Organizační strukturu představují jednotlivé účtárny, které dohromady tvoří celé účetnictví podniku.

 

K důležitým funkčním útvarům patří útvary ekonomické, které tvoří ekonomický úsek, v jehož čele je ředitel.

V ekonomickém úseku jsou soustředěny všechny nejdůležitější ekonomické činnosti, jako je plánování, řízení práce a mezd, financování, účetnictví. Pro jednotlivé okruhy ekonomických činností se zřizují ve větších podnicích odbory, které se vnitřně člení na oddělení. Z hlediska výkonu účetních prací jsou nejdůležitější vlastní účtárny.

Evidence externího styku a vedení syntetických účtů za celý podnik uskutečňuje všeobecná účtárna.

Vnitřní členění účtárny se přizpůsobuje úkolům a podmínkám, které má daná oblast v účetní jednotce.

Úkolem odboru účetnictví je.

   - Řízení účetnictví v podniku

   - Vlastní výkon činnosti spadají do účetnictví

   - Včasné a správné vyhotovování účetních výkazů

   - Organizace toku ekonomických rozborů

   - Zpracování informací

   - Opatřování a využívání výpočetní techniky

 

Organizace účetních prací

Účetní práce se mohou řídit centrálně nebo decentralizovaně

Při centralizovaném zpracování účetní činnost bývá soustředěna do ústřední účtárny, kde jsou vedeny jak syntetické, tak analytické účty. Soustřeďují se zde všechny doklady o hospodářských operací a práce s nimi. V ostatních útvarech podniku se jen vyhotovují prvotní doklady, které se předávají ústřední účtárně k dalšímu zpracování. Výhodou tohoto způsobu je, že umožňuje větší dělbu práce a použití výkonnější účetní a výpočetní techniky.

Při decentralizovaném účetnictví se v jednotlivých útvarech podniku zřizují účtárny, které vedou syntetické a analytické účty a sestavují účetní výkazy.Decentralizace účetnictví je vhodná tam, kde se podnik člení na plně samostatné závody. Za tyto závody se pak vede účetnictví v celém rozsahu a sestavují se samostatné účetní výkazy.Za celou účetní jednotku se pak vyhotovují výkazy součtem výkazů závodů.

 

Počítače v účetnictví

Základním činitelem, který určuje formu účetnictví, je především technika zpracování dat. Které se projevují těmito způsoby:

  - Účetní knihy se postupně slučují v jednu účetní knihu.

  - Účetní doklady se pomocí výpočetní techniky zpracovávají do sestav, které lze považovat 

     za sběrné účetní doklady, a tyto jsou podkladem pro účtování na účtech hlavní knihy,která 

     obsahuje souhrnné měsíční obraty. Sestava, která obsahuje položky jednotlivých účetních 

     dokladů, je označována jako položková sestava.

  - Velký důraz se klade na kvalitu, obsah, formu, úpravu a význam účetních dokladů.

 

Je důležité vybrat správný software.

Z uživatelského hlediska je důležitá např. funkce programu, jednoduchost obsluhy.

Z obchodního hlediska jde např. o cenu programu, způsob instalace, záruční doba.

 

Podniková vnitřní kontrola

Úkolem kontroly v podniku je odhalit odchylky mezi skutečným a žádoucím průběhem hospodářských procesů a činností.

Další významnou úlohou je přispívat pomocí opatření, metod a nástrojů k ochraně majetku podniku a zabránit vzniku případného rozkrádání, podvodům a zpronevěrám.

Funkce vnitřní kontroly je jedním ze základních funkcí účetnictví.

Jedním ze základních principů vnitřní kontroly je skutečnost, že odpovědnost za provádění hospodářských operací musí být rozdělena mezi dvě nebo více osob. S rozdělením odpovědnosti souvisí rozdělení hmotné správy a hmotné odpovědnosti za majetek. Např. u peněžních prostředků a zásob.

Dalším nástrojem vnitřní kontroly pomocí účetnictví je využívání celého souboru kontrolních vazeb a čísel, které zajišťují správnost účetních informací v průběhu jejich zpracování např. deníky, soupisky analytických účtů.

Významná úloha ve vnitřní kontrole přísluší inventarizaci majetku a závazků.

Důležitou složkou vnitřní kontroly je věcná kontrola účetních dokladů, kterou nemohou nahradit, ano nejdokonalejší prostředky výpočetní techniky.       
Žádné komentáře