Školní stránka

Maturitní otázky - účetnictví

Náklady a výnosy

VYMEZENÍ POJMŮ

Náklady

-         při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní síly, opotřebení majetku…)

-         spotřebu výrobních činitelů vynaloženou na určitý účel, vyjádřenou v peněžních jednotkách, nazýváme náklady.

-         Náklady jsou měřítkem spotřeby, popř. opotřebení majetku ÚČJ a práce pracovníků.

-         Vhodný systém evidence nákladů zajišťuje potřebné informace o hospodaření s majetkem a prací a měl by umožňovat pohled na náklady zejména z hlediska:

      – co bylo spotřebováno

      – na jaký účel to bylo spotřebováno

-         základní hledisko, co bylo spotřebováno, zajišťuje v ÚČE členění nákladů podle nákladových druhů.

-         Za nákladové druhy se považuje stejnorodé druhy nákladů, které vyjadřují hledisko druhu spotřeby (spotřeba materiálu, opotřebení DM, spotřeba pracovní síly apod.)

-         Členíme na: provozní (běžné činnosti – spotřebované nákupy se spotřebou materiálu a prodejem zbo., služby - cestovné, osobní nakl - mzdy., daně a poplatky), finanční (finanční operace – úroky, kurzové ztráty, manka a škody na fin. maj., bankovní poplatky), mimořádné (škody, živelné škody), přímé (spotřeba materiálu - suroviny;polotovary, mzdy) a režijní (spotřeba energie, spotřeba pomocného mat., najatí dělníci), fixní – stálé (odpisy maj., nájem, pevné mzdy), variabilní – proměnné (spotřeby surovin, úkolová mzda, energie)

Výnosy

-         výsledkem výrobních a jiných činností jsou výkony, k nimž patří výrobky, práce a služby dodávané a poskytnuté jiným organizacím a obyvatelstvu.

-         Tyto výkony v peněžním vyjádření tvoří výnosy ÚČJ.

-         Pro členění výnosů lze uplatňovat zhruba stejné hledisko jako u nákladů, tzn. podle jednotlivých druhů výnosů

-         Členíme na: provozní (běžné činnosti – tržby za vlastní výkony a zboží), finanční (finanční operace – úroky, tržby z prodeje cenných papírů), mimořádné (prodej zásob, vyšší ocenění DM), prvotní, druhové

Výše nákladů a výnosů je důležitým ukazatelem hospodaření podniku.Náklady a výnosy ovlivňují hospo. výsledek ÚČJ.Proto je nutné, aby se v účetnictví sledoval vývoj nákladů a výnosů nejen v celkovém úhrnu, ale i v podrobném členění.

Tím poskytuje evidence nákl. a výn. Informace potřebné k úspěšnému rozhodování a k řízení podnikových činností.

 

ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

Při pobírání účtování materiálu, zboží, výrobků, dlouhodobého hmotného majetku a mezd se objevovaly výsledkové účty v řadě schémat. Podrobný výklad byl tedy k jednotlivým nákladovým a výnosovým účtům již proveden.

 

PRAVIDLA PRO ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

-         náklady jsou zachyceny na straně Má dáti příslušných nákladových účtů, výnosy na straně Dal příslušným výnosovým účtů

-         náklady a výnosy se při účtování člení podle druhů, tj. podle ekonomicky stejnorodých skupin nákladů (členění nákladů – spotřeba materiálu, spotřeba služeb, osobní náklady, odpisy dlouhodobého majetku apod., členění výnosů – tržby za prodej výrobků, služeb, zboží apod.)

-         náklady a výnosy se zásadně účtují do účetního období, s nímž časově a věcně souvisí.

-         Na jednotlivých nákladových a výnosových účtech se účtují účetní případy narůstajícím způsobem od začátku roku (tj. počáteční stav na těchto účtech je 0); toto pravidlo vyplývá z požadavku zjistit hospodářský výsledek za účetní období, tedy za jeden rok.

 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ:

-         vyplývá z povinnosti přihlížet k věcné a časové souvislosti účetních případů s obdobím, se kterým souvisí.

-         Povinnost provést časové rozlišení nastává, pokud se účtovaná skutečnost týká více než jednoho účetního období (vztahuje se i na období následující).

-         Časové rozlišení má i daňovou stránku: – zákon o dani z příjmů uvádí, že základ daně z příjmů vyplývá z rozdílu mezi nák. a výn. Při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období

(např.zaplacení nájemného na 3 roky dopředu by bez časového rozlišení znamenalo celkem vyšší nákl., což by vedlo k nižšímu daňovému základu, a tím k nižší daňové povinnosti).

 

NÁKLADY A VÝDAJE PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ

Náklady příštích období

-         představují přeplatky nákladů

-         UČJ uskutečnila nebo zúčtovala do nákladů částky, které plně nebo částečně patří do období následujícího (např. nájemné placené předem, předplatné, náklady na zařízení většího množství drobného hmot. maj. do používání).

-         Časové rozlišení v těchto případech zajišťuje úč. 381 – Náklady příštích období, který po přechodnou dobu nahrazuje příslušný nákladový účet.

 
Výdaje příštích období

-         představují nedoplatek nákladů

-         jsou evidovány na účtě 383 – Výdaje příštích období

-         náklady sice vznikly, ale neuskutečnil se na ně výdaj.Protože úč. vyjadřuje přechodný závazek, který bude v budoucnu vyrovnán (např. se to nejčastěji týká nájemného placeného pozadu, prémií a odměn vyplácených po uplynutí běžného období).

 

VÝNOSY A PŘÍJMY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ

Výnosy příštích období

-         zachycují příjmy, ke kterým došlo v období běžném, ale které patří do výnosů období příštích (přeplatky výnosů).

-         (např. nájemné přijaté předem, přijaté předplatné, částky předem přijatých paušálů na zajištění servisních služeb).

-         Časové rozlišení zajišťuje úč. 384 – Výnosy příštích období, který po přechodnou dobu nahrazuje příslušný výnosový účet.

-         Výnosy mají obdobné účtování jako pasiva

 
Příjmy příštích období

-         znamenají nedoplatky výnosů

-         ÚČJ dosud nepřijala příjmy, které se svou splatností částečně vztahují k výnosům běžného období a z části k výnosům období příštích

-         (např. výnosové provize;  provedené,avšak neuhrazené služby).

-         Časové rozlišení se provádí pomocí úč. 385 – Příjmy příštích období, který přechodně nahrazuje úč., na který bude inkaso příjmů provedeno (Pokladna, Bankovní účty), tedy úč. aktiva.

Žádné komentáře