Školní stránka

Maturitní otázky - účetnictví

Majetek podnikatele

Členění, účel 

Dlouhodobý majetek je takový, který podnikatelskému subjektu slouží dobu delší než jeden rok. Do dlouhodobého majetku se zahrnují: a) dlouhodobý nehmotný majetek

                                                                      b) dlouhodobý hmotný majetek

                                                                      c) dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou např. software, licence, v ocenění stanoveném převyšující Kč 60 000, - a s dobou použitelnosti delší než jeden rok.

Dlouhodobým hmotným majetkem jsou pozemky a budovy bez ohledu na jejich ocenění a dobu použitelnosti, samostatné movité věci jejichž ocenění je stanoveno účetní jednotkou, povinně však od částky stanovené zákonem o daních z příjmů Kč 40 000 a doba použitelnosti delší než jeden rok.

Dlouhodobý finanční majetek který představuje dlouhodobě vázané prostředky do finančního majetku. Například podílové cenné papíry, dlouhodobě poskytnuté půjčky jiným podnikatelům.

Oběžný majetek (krátkodobý) je tvořen takovými majetkovými složkami, které mění během hospodářské činnosti svou formu a dochází u nich k jednorázové spotřebě nebo se z hospodářské činnosti získávají. Oběžný majetek je ve stálém pohybu.

Do běžného majetku patří zejména zásoby, pohledávky u odběratelů a peněžní prostředky.

 

Zdroje financování

Vlastní zdroj  - dar je vlastním zdrojem, protože se nemusí vracet.

Zdroje financování (krytí) majetku členíme na zdroje vlastní a zdroje cizí. Označují se též jako kapitál vlastní a kapitál cizí.

Cizí zdroje udávají výši majetku, kterou si opatřil podnikatel od jiných osob právnických nebo fyzických a která byla svěřena jen na určitou dobu. K cizím zdrojům patří zejména úvěry poskytované peněžními ústavy a závazky (dluhy) vůči různým osobám.

 

Aktiva a pasiva

Majetek podnikatele uspořádaný podle složení se nazývá souborně aktivita. Aktivita jsou tedy stavby, samostatně movité věci, materiál na skladě, peníze atd.

Celková částka majetku uspořádaná podle zdrojů financování (krytí) se souborně označuje pasiva. Pasiva zahrnují zejména základní kapitál, úvěry a závazky.

Součet aktiv se musí rovnat součtu pasiv.

 

Odpisy

odpisy – opotřebení majetku

pořizovací cena – hodnota majetku + náklady na zprovoznění

daňové odpisy – rovnoměrné - roční odpis = vstupní cena x sazba z tabulky/100

                           zrychlené – odpis = vstupní cena/koeficient z tabulky    1rok

                                              odpis = 2 x zůstatková cena/koeficient z tabulky – n (rok)

druh odpisů je dobrovolný, ale musí zůstat stále stejný

sazby z tabulky najdeme: v zákoně o dani z příjmu, v zákoně o účetnictví

druhy odpisů: 1)odpisy účetní

                          mají vyjadřovat co nejefektivnější skutečnou míru opotřebení DM ve

                         firmě  - přehled skutečné výši majetku firmy

                       2)odpisy daňové

                          jsou upraveny zákonem o dani z příjmu

                          a)rovnoměrné odpisy

                          b)zrychlené odpisy

                         ovlivňují výši daní z příjmu podnikatele

                         slouží jako daňový náklad

 

Funkce odpisů

1)z pohledu firmy

   a)funkce nákladová – pomocí odpisů přenášíme hodnotu DM do nákladů

   b)funkce zdrojová – odpisy jsou pro firmu zdrojem financí, např. nákup nových strojů až

                                    starým strojům dojde životnost

2)z pohledu státu

   a)funkce fiskální – odpisy ovlivňují výši příjmů státního rozpočtu z daně z příjmů

   b)funkce rozvojová – umožní-li stát podnikatelům rychle odepisovat DM, stimuluje je tím 

                                      k rychlejší obměně strojního vybavení a k zavádění moderních

                                      technologií

Evidence majetku

Evidence slouží pro: kontrolu majetku, odepisování majetku, přehled o finanční hodnotě firmy (pro potřeby získávání úvěrů, nových investorů, ručení majetkem atd.), úhrady škod na majetku pojišťovnou

Základní evidenci provádíme na inventárních kartách.

Evidence obsahuje stručný technický popis DM, údaje o vstupní ceně, datum pořízení a datum uvedení do používání.

Povinně karta musí obsahovat inventární číslo přidělené DM, zvolený způsob odepisování, vstupní cenu, jednotlivé roční daňové odpisy. Po ukončení odepisování se na kartě zaznamená i způsob vyřazení majetku. Stejně tak se na kartě zaznamená, pokud je DM zcizen, zničen, prodán atd. před dokončením odepisování.

Žádné komentáře