Školní stránka

Maturitní otázky - účetnictví

Inventarizace a inventura majetku

Význam inventarizace

Záznamy v účetnictví musí pravdivě odrážet skutečný stav a stav účetní jednotky (např. záznam o výši materiálu určitého druhu by se měl shodovat s jeho skutečnou zásobou ve skladu)

Inventarizace = zjišťuje zda stav majetku a závazků vykázaných v účetnictví k určitému okamžiku odpovídá skutečnosti.

Příčiny neshod – neúmyslné (početní chyby, nesprávnost zaúčtování, u některých druhů materiálu nebo zboží působí takové jejich přirozené vlastnosti,  vysychání, vlhkost aj. které má vliv na jejich množství a kvalitu. Projevují se i vlivy způsobené manipulací s materiálem a zbožím, jako je např. rozprach, rozbití aj.)

-          úmyslné  ( např. zcizení, daňový únik)

 

Inventarizace majetku je souhrn těchto kroků

1. Inventura

zjišťuje skutečný stav majetku a závazků.

-          fyzická – přepočítáním, měřením, vážením

-          dokladová – podle dokladů

 

záznam o inventuře je inventurní soupis

je průkazný účetní záznam, který obsahuje zjištěné skutečnosti a způsoby jejich zjišťování, podpisové záznamy osoby za zjišťovaní skutečnosti a osoby odpovědné za inventarizaci, ocenění majetku a závazků k okamžiku ukončení inventury, okamžik zahájení a ukončení  inventury.

2. Porovnání účetního stavu se stavem skutečným (zjištěným inventurou)

a)      shoda nastává, jestliže skutečnost zjištěná inventurou se neodchyluje od účetních záznamů.

b)      přebytek se vyskytuje tehdy, kdy skutečný stav je větší než účetní

c)      manko je vyjádřením toho, že skutečnost je nižší než účetní stav ( v pokladně a u cenin se manko označuje jako schodek)

Přebytek a manko bývají společně nazývány inventarizační rozdíl.

U některých druhů zásob se předem počítá s tím, že může dojít k jejich přirozenému nebo manipulačnímu úbytku, proto účetní jednotka vyhlašuje vnitřní směrnici normy přirozených úbytků.

3. určení příčiny rozdílů – mezi účetním a inventurním stavem, např. přirozený úbytek, chybné zaúčtování, rozkrádání aj.

4. Zjištění odpovědných osob – skladník za zjištěné manko materiálu, pokladník za  schodek pokladní hotovosti, neznámý pachatel za zcizené výrobky

5. Stanovení způsobu vypořádání – inventarizačního rozdílu, předpis manka k náhradě, zahrnutí přirozeného úbytku do spotřeby

6. Posouzení ocenění majetku – např. u výrobku který nejde na odbyt, má nižší a cena trvalý charakter, u sezonního zpravidla dočasný. Po tomto rozhodnutí je třeba podat návrh na dočasné nebo trvalé snížení hodnoty příslušné složky majetku.

Inventarizaci zajišťuje inventarizační komise. Ve větších účetních jednotkách se zřizuje hlavní inventarizační komise, která odpovídá za řízení a provedení inventarizace a dílčí inventarizační komise, která provádí inventarizaci určitých skupin majetku a závazků( pokladny, zásob materiálu, zásob výrobků, dlouh. hm. majetku, závazkům vůči dodavatelům)

Inventarizační zápis představuje zakončení inventarizačních prací.

Obsahuje:údaje o složení příslušné inventarizační komise, časové údaje o zahájení a ukončení inventarizace, jako přílohy příslušné inventurní soupisy s podpisovými záznamy členů inventarizační komise (dílčí). Charakteristiku inventarizačních rozdílů (rozsah, příčiny, návrhy na vypořádání), posouzení ocenění majetku, datum vyhotovení, podpisové záznamy členů komise.

 

Druhy a lhůty inventarizací

V účetních jednotkách dochází k inventarizacím různého časového sledu a rozsahu.

Časové hledisko ukazuje míru opakovatelnosti prováděných inventarizací. Podle toho rozdělujeme inventarizace na periodické (řádné a mimořádné) a průběžné.

Řádné inventarizace se provádějí k okamžiku řádné účetní závěrky, obvykle k 31.12.

Mimořádné inventarizace se provádějí k okamžiku mimořádné účetní závěrky, např. při vzniku, sloučení, splynutí, rozdělení, zániku účetní jednotky, případně při mimořádných okolnostech , např. při změně odpovědné osoby (skladníka , pokladníka apod.), vloupání do objektu, živelné pohromě aj.

Průběžné inventarizace lze provádět u druhově učených zásob či u zásob u nichž se účtuje podle míst jejich uložení (např. vagony, palety zařazené do DHM)

Rozsah inventarizací není vždy stejný, podle toho jaký rozsah majetku a závazků je předmětem inventarizace.

-          úplné zahrnují veškerý majetek a závazky účetní jednotky

-          dílčí (částečné) zaměřují se na určitou majetku nebo závazků (inventarizace pokladny)

Termíny vyplývají z toho, že zákon o účetnictví ukládá provádět inventarizaci k okamžiku sestavování účetní závěrky. U průběžných inventarizací si termíny stanoví sama účetní jednotka, přičemž majetek musí být inventarizován alespoň jednou za účetní období.

Z časových důvodů se stává, že účetní jednotky nejsou schopny u hmotného majetku, zvláště zásob provést fyzickou inventuru k okamžiku účetní závěrky. Zákon o účetnictví jim dovoluje provést v průběhu 4 měsíců před nebo v 1 měsíci po ukončení účetního období.

 

Majetek se rozděluje na:

1)      Dlouhodobý (stálá aktiva)

a)      hmotný dlouhodobý majetek (stroje, budovy, dopravní prostředky…)

b)     nehmotný dlouhodobý majetek (licence, know-how, značky, software…)

c)      finanční dlouhodobý majetek (kapitálové investice)

      2)  Oběžný (provozní) oběžná aktiva

d)     zásoby 

            materiál

-          polotovary a nedokončená výroba

-          hotové výrobky

-          zboží

-          zvířata


e)      peněžní forma  - peníze (v pokladně, v bance)

                     - ceniny

                                               - krátkodobé cenné papíry

                     -  pohledávky

Žádné komentáře