Školní stránka

Maturitní otázky - účetnictví

Dlouhodobý majetek

Charakteristika a klasifikace dlouhodobého majetku

Dlouhodobý majetek je zahrnut podobně jako jiné majetkové složky do aktiv účetní jednotky.

Zařazení tohoto majetku do dlouhodobého majetku je dáno

- dlouhodobostí jeho používání nebo vlastnění

- jeho postupnou spotřebou (opotřebováním)

- v některých případech limitem ceny

Dlouhodobost v účetnictví je určena zpravidla hranicí delší než jeden rok.

Postupná spotřeba (opotřebování) znamená postupné přenášení jeho hodnoty do nákladů příslušných činností.

Cena je limitována právními předpisy nebo může být ponecháno právo účetní jednotce, aby sama rozhodla o limitu.

Dlouhodobý majetek, je tvořen těmito hlavními skupinami:

- dlouhodobý nehmotný majetek

- dlouhodobý hmotný majetek

- dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek je takový majetek, který nemá hmotnou povahu a jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než stanovený limit účetní jednotkou a doba použitelnosti je delší než jeden rok.

Složky dlouhodobého majetku nehmotného s oceněním pod stanovený limit při jejich pořízení budou účtovány do nákladů na vrub účtu Ostatní služby.

Za dlouhodobý nehmotný majetek se považují například software, ocenitelná práva (licence) a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.

Dlouhodobým hmotným majetkem jsou:

a) pozemky, stavby, bez ohledu na jejich ocenění a dobu

    použitelnosti

b) samostatné movité věci nebo soubory movitých věcí

 

Pořízení dlouhodobého majetku

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku nákupem účtujeme obdobně jako nákup materiálu.

Na účtu Pořízení dlouhodobého hmotného majetku se účtují náklady spojené s pořízením pořizovací cenu, Dodavatelé, Bankovní účty a Pokladna.

Po uvedení předmětu do užívání se zaúčtuje převod pořizovací ceny ve prospěch účtu Pořízení dlouhodobého hmotného majetku a na vrub příslušného účtu dlouhodobého hmotného majetku. např. Samostatné movité věci.

 

Odpisy dlouhodobého majetku

Peněžní částce vyjadřující opotřebení dlouhodobého majetku za účetní období říkáme odpisy. Úhrn odpisů za celou dobu užívání dlouhodobého majetku představuje oprávky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku.

Odečteme – li oprávky od ceny, v níž je majetek oceněn v účetnictví, zjistíme zůstatkovou cenu.

Předpisy o účetnictví vymezují dlouhodobý majetek odpisovaný a dlouhodobý majetek, který se neodpisuje. Neodpisují se pozemky, umělecká díla a sbírky. Odpisuje se jak hmotný, tak i nehmotný dlouhodobý majetek.

 

Dlouhodobý majetek se odpisuje na základě odpisového plánu. V odpisovém plánu jsou stanoveny zásady pro stanovení odpisů, doba upotřebitelnosti a odpisová sazba pro jednotlivé odpisové skupiny, do nichž, jsou předměty dlouhodobého majetku zatříďovaný. Odpisy vypočtené podle odpisového plánu se označují jako účetní odpisy.

Sazby účetních odpisů si stanoví účetní jednotka sama, například podle doby upotřebitelnosti nebo ve vztahu k výkonům (u dopravních prostředků).

Za předpokládanou dobu odpisování by měla být odepsána do nákladů celá cena, v niž je majetek oceněn v účetnictví. Vypočtené odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Při zjišťování základu pro výpočet daňové povinnosti k dani z příjmů je ale možno uplatnit v nákladech účetní jednotky jen částku daňových odpisů, které se zjišťují mimo soustavu účetních zápisů. Tyto daňové odpisy vycházejí z ustanovení zákona o daních z příjmů.

Zákon o daních z příjmů stanoví

- zatřídění dlouhodobého majetku do pěti odpisových skupin

- způsoby odpisování dlouhodobého majetku (rovnoměrný nebo

  zrychlený)

- roční odpisové sazby pro rovnoměrné odpisování a koeficienty pro

  zrychlené odpisování pro jednotlivé odpisové skupiny

- postup výpočtu rovnoměrných odpisů a odpisů zrychlených

Rovnoměrné (lineární) odpisování je takový způsob, při němž vycházíme z odpisovaných sazeb a odpisujeme v účetních obdobích na základě stejné odpisové sazby stejnou částkou odpisů.

Při zrychleném (degresivním) odpisování odpisujeme zpočátku vyšší částku, která postupně klesá.Postupné snižování částky odpisů je dáno vyšší hodnotou koeficientu pro zrychlené odpisování. Zvolený způsob odpisování se nesmí během odpisování měnit.

 

Výpočty daňových odpisů

a)rovnoměrný způsob odpisování

   Vycházíme při něm z odpisových sazeb a odpisy počítáme z ceny,

    v níž je předmět oceněn. Účetní jednotka zatřídí dlouhodobý

    hmotný majetek podle přílohy zákona o daních z příjmů do

    odpisových skupin, v nichž je stanovena daňovým zákonem doba 

    odpisování.

b) zrychlený způsob odpisování

    Základem pro výpočet odpisů při zrychleném odpisování je

    v prvním roce vstupní cena, v dalších letech zůstatková cena.

    Odpisy se vypočítají podle vzorců:

Odpisy se účtují na příslušný účet oprávek ve prospěch účtu jako nepřímé snížení ceny dlouhodobého majetku. Souvztažně se zaznamenají v nákladech na vrub jediného účtu Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.

 

Vyřazení dlouhodobého majetku

Účetním dokladem pro účtování vyřazení dlouhodobého majetku je zápis (protokol) o vyřazení. Vyřazení se provede jediným zápisem, jimž se převedou oprávky ve prospěch majetkového účtu.

Dosavadní zůstatek oprávek se zvýší zaúčtováním zůstatkové ceny ve prospěch účtu a souvztažně se promítne na vrub nákladů na účtu Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Tímto zápisem se majetek ,,doodepíše“.

Žádné komentáře