Školní stránka

Maturitní otázky - účetnictví

Daňová evidence

podnikání FO

   podnikání je soustavná činnost provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní

  odpovědnost za účelem dosažení zisku

zákony : obchodní zákoník – upravuje vztahy mezi podnikateli

               zákoník práce

               živnostenský zákon

               zákon o účetnictví

               daňové zákony

podnikatelé mohou být PO a FO

PO musí být zapsána na živnostenském úřadě a účtuje v daňové evidenci

PO – obchodní rejstřík musí účtovat v soustavě podvojného účetnictví

podmínky pro splnění podnikání : 18 let

                                                          způsobilost k právním úkonům

                                                          bezúhonnost

                                                          odborná způsobilost

PO zabývají se podnikáním jsou vždy účetními jednotkami

FO jsou účetními jednotkami jen v některých případech (dle živnostenského zákona)               - FO zapsány v OR

- ostatní FO které jsou podnikateli, pokud jejich obrat přesáhl za bezprostředně předcházející

  kalendářní rok částku 15mil. korun

- ostatní FO které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí.


O jejíž obrat nepřekročí za předcházející rok 15mil. korun (nejsou zapsány v OR) nebudou ze zákona účetními jednotkami (dobrovolně se jimi mohou stát), to znamená, že se na ně nevztahuje zákon o účetnictví - nepovedou podvojné účetnictví

Tyto FO podléhají daňové evidenci příjmů a výdajů dle zákona o dani z příjmu

 

Podstata daňové evidence

charakteristické rysy představují oddělené sledování peněžní stránky hospodaření (evidujeme příjem a výdej z pokladny) a evidence dlouhodobého majetku, zásob, pohledávek (dluží mě) a závazků (dlužím já)

 

Úkoly daňové evidence

1)evidenční

   evidujeme příjmy a výdaje, sledování stavu a obchodního pohybu a

   závazků

2)informativní

   poskytuje informace zájemcům a úřadům

3)kontrolní

   kontrola vlastníka finančním úřadem,.......

4)preventivní

   přispívání k zajištění ochrany majetku

5)rozborové

   podklady k analýze příjmů a výdajů

 

Právní předpisy pro daňovou evidenci

zákon o účetnictví (účetní předpisy)

zákon o dani z příjmu

ostatní předpisy (mzdové předpisy, zákon o DPH)

 

Subjekty vedoucí daňovou evidenci

FO s těmito rysy : a)mají zdanitelné příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti

b)vykazují  skutečně vynaložené výdaje uplatňované k zjištění základu daně z příjmu

c)nevedou účetnictví

 

obsah a forma daňové evidence

-vychází ze zákona o dani z příjmu – z důvodu zjištění daňového základu

a)příjmy a výdaje

b)majetek a závazky

 

evidence příjmů a výdajů

-peněžní deník nebo deník příjmů a výdajů

 

evidence majetku a závazků

-karty dlouhodobého majetku (inventární karty)

-kniha finančního majetku

-karty zásob (skladní karty)

-kniha cenin

-kniha pohledávek a závazků (faktury)

-karty rezerv

 

další evidence

-kterou podnikatelé vedou vyplývá z řady předpisů (pracovně

 právních a daňových), případně slouží k ochraně jejich majetku

-patří sem např. mzdová agenda (mzdové listy)

                          kniha nepřímých daní

                         evidence svěřených předmětů

                         kniha zakázek

                         kniha jízd

 

peněžní deník –sleduje stav a pohyb peněžních prostředků v hotovosti a na bankovním účtu

   tento pohyb je spojen s daňovými i nedaňovými příjmy a výdaji

                         - deník příjmů a výdajů se vyskytuje v různých úpravách

                         - evidují se zde příjmy a výdaje, které jsou rozděleny na daňové a nedaňové

 

evidence majetku a závazků – písemnosti ve formě karet a knih

-vedou se většinou v elektronické podobě (PC)

-patří sem – a)kniha pohledávek a závazků evidují se zde zúčtovací vztahy k obchodním

partnerům (dodavatel, odběratel)

                     b)ostatní záznamy sledují majetek a jeho čerpání (DM, (HM, NH), finanční

majetek, zásoby a ceniny)

                     c)další evidence slouží k ochraně majetku podnikatele zachycení závazků

z pracovně právních vztahů (mzdy), přehled o použití vozidel, DPH, tržby......

účel : pracovně právní – mzdové listy

          daňové – kniha jízd, kniha nepřímých daní

          ochrana majetku – evidence svěřených předmětů nebo osobní

          karty

          výkony – kniha zakázek, kniha tržeb

 

evidence příjmů a výdajů      

peněžní deník:

- nejdůležitější kniha daňové evidence

- podklady pro výpočet daně z příjmu (evidence vztahu a pohybu peněz

- zaznamenávají se uzávěrkové operace

- obsah a forma není v praxi jednotná (není dána zákonem)

- využívání PC

v praxi se např. sledují:

- peněžní prostředky v hotovosti

- peněžní prostředky na účtech

- přehled příjmů, které jsou předmětem

- daně z příjmu (7,8,9 sloupec)

- tržba (7) + ostatní (8,9) – (obsahují např. příjmy z úhrad za prodaný majetek; pojistná plnění; úroky, které nejsou zdaňovány u zdrojů srážkou)

- přehled o výdajích související s příjmy, již jsou předmětem daně z příjmu (sloupec 13 – 18)

- nákup materiálu a zboží

- mzdy

- platby pojistného na sociální a zdravotní pojištění

- provozní režie (spotřeba energie,opravy, telefon, poštovné, reklama, nákup cenin, nájemné, cestovné, správní poplatky, nákup pohonných hmot)

 

přehled o příjmech, které nejsou předmětem daně z příjmu nebo jsou od ní osvobozeny :

a)příjmy zdaněné u zdroje srážkou (dividendy z akcií)

b)příjem DPH od odběratelů nebo při vrácení nadměrného odpočtu od finančního úřadu (FÚ)

c)úvěry, přijaté peněžní dary a půjčky nejsou příjmy dosažené z realizace podnikatelských úkonů

d)peněžní vklad vlastníka

e)ostatní příjmy

    -dotace na pořízení DM

 

přehled o výdajích souvisejících s příjmy, které nejsou předmětem z daně z příjmu nebo jsou od ní osvobozeny např. – nákup DHM (daňové uznávanými výdaji jsou jeho odpisy) včetně finančního majetku

a) platba daně z příjmu

b) platba DPH

c) výdaje na osobní potřebu vlastníka účetní jednotky

d) poskytnuté peněžní dary, splátky úvěrů a půjček

e) ostatní daňové neuznávané výdaje – pokuty, penále, výdaje na reprezentaci (pohoštění, občerstvení)

f)průběžné položky – slouží k převodu peněz z pokladny do banky a opačně

g) výdaje na opravy na které byla vytvořena zákonná rezerva

- zákonné rezervy umožňují podnikatelům zákon o rezervách na opravy dlouhodobého hmotného majetku od druhé odpisové skupiny, musí se vypracovat rozpočet nákladů (výše nákladů se dělí počtem let na které se rezerva tvoří) 

tvorba rezervy: daňově uzavřený výdaj při první tvorbě se vytváří karta zákonné rezervy

čerpání rezervy:zachycujeme na kartě rezervy

výdaje na které je rezerva tvořena představují nedaňový výdaj v evidenci příjmů a výdajů

stav rezervy: se převádí do následujícího zdaňovacího období

zrušení rezervy: úplné, částečné, záznam na kartě

závěrečné práce:

a)uzavření písemností daňové evidence

- zjištění součtu v evidenci příjmů a výdajů včetně úprav a nepeněžní příjmy (např. věcný dar)

- sumarizace (součet) nevyrovnaných pohledávek

- vyčíslení neuhrazených závazků

- zjištění stavu peněžních prostředků v pokladně a v bankovních účtech

- uvedení stavu ostatního majetku

- výpočet kursových rozdílů z valutové pokladny a na bankovních účtech

b)zjištění skutečného vztahu majetku a závazků

(zákon a dani z příjmu 7b) – fyzická inventura

        - dokladová inventura

Předpisy pro daňovou neurčují jakou formu má mít zápis o zjištění skutečného vztahu uvedených složek majetku a závazků (většinou se používá inventární soupis)

c)vypracování daňového přiznání

Žádné komentáře