Školní stránka

Maturitní otázky - právo

Živnostenské právo

- živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku

 

Podmínky

1)všeobecné – 18let

         – způsobilost k právním úkonům

         – bezúhonnost

         – předložení dokladu o tom, že FO nemá nedoplatky daní a sociálního zabezpečení

              vůči státu

2)zvláštní – odborná a jiná způsobilost – všechny povolené živnosti jsou evidované

       v živnostenském rejstříku

 

Rozdělení živností

1)podle druhu činnosti

a)obchodní – obchody, hotely, cestovní kanceláře, půjčovny

b) výrobní - výroba

c) poskytování služeb – opravy, kadeřnictví, přeprava osob (zboží)

2)podle vzniku práva k provozování činnosti

a) ohlašovací

řemeslné – podmínkou je odborná způsobilost získaná vyučením v oboru

    - prokazuje se výučním listem z tříletého oboru a dokladem a vykonání 3-leté

      praxe v oboru

    - zámečnictví, kadeřnictví, cukrářství, pekařství

vázané – podmínkou je odborná způsobilost

- provozování autoškoly – odborná způsobilost o získávání a zdokonalování odborní   

  způsobilosti k řízení motorových vozidel

volné – nevyžaduje prokazování odborné způsobilosti

          - obory stanovila vláda svým nařízením /jmenovitý seznam, ze kterého si zájemce

             vybírá – nemůže si vymyslet vlastní název

b) koncesované

- lze provozovat na základě udělené koncese

- taxislužba, pohřební služba, provozování cestovní kanceláře

 

živnostenský list – podnikatel může začít podnikat dnem ohlášené živnosti, nemusí tedy čekat než živnostenský úřad fyzicky vyhotoví a předá živnostenský list

koncesní listina – podnikatel může začít podnikat teprve dnem nabytí právní moci

       rozhodnutím o udělení koncese

 

Co není živnost – živnost není to když nemáme živnostní list a neděláme na něj

                          - činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě (např. pošta)

                          - využívání výsledků duševních tvůrčí činností (autorský zákon, vynálezy)

                          - povolání lékařů, veterinářů, advokátů, notářů…….

                          - činnost bank, pojišťoven, burz, zemědělství, výchova a vzdělání ve školách

 

Zánik živnostenského oprávnění

- smrtí podnikatele

- zánikem PO

- uplynutím doby

- rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění

- na vlastní žádost

- přerušení činnosti (zkrachování)

Žádné komentáře