Školní stránka

Maturitní otázky - právo

Závazková práva

-závazek = obligace

 upravuje vztahy, v nichž určitá osoba je oprávněná žádat splnění nějaké povinnosti od jiné osoby,

-oprávněná osoba = věřitel

- povinná osoba = dlužník

- oprávnění = pohledávka

- povinnost = dluh

Dluh

-je jakákoliv povinnost, např. předat věc, vykonat práci, zaplatit.

-závazkové právo upravuje vztahy mezi dlužníky a věřiteli, ty nejčastěji vycházejí ze smluv,

-cílem závazkového práva je spolupráce,

 

Vznik závazků

-závazky vznikají nejčastěji ze smluv i z jiných právních úkonů nebo z jiných právních skutečností např. způsobená škoda,

-závazky mají rozmanitý obsah

dlužník je povinen věřiteli: -něco dát (Dar.smlouva)

                                              -něco vykonat (Smlouva o dílo)

                                              -něco strpět (umožnit pronájem a užívání bytu)

                                              -něco nekonat (půjčka peněz)

Smlouva

-je souhlasný projev vůle účastníků o tom, že má vzniknout závazek, dochází k ní

                tak, že jeden z účastníků předloží nabídku obsahující náležitosti budoucí smlouvy a

                smlouva je uzavřena přijetím nabídky druhým účastníkem.

Nabídka = oferta

Přijetí nabídky = akcept

typy smluv: 1) pojmenované smlouvy-mají své uzákoněné názvy a najdeme je v zákonících,

                     2) smíšené(kombinované)-vznikají kombinací pojmenovaných smluv,

                     3) atypické-tvoří si je účastníci sami,

-příklady pojmenovaných smluv: kupní, darovací, směnná, nájemní, o dílo, přepravní, půjčka peněz,

-účastníky občanskoprávních vztahů mohou být osoby právnické, fyzické, tuzemské i 

 zahraniční.

 

Změny závazků (smluv)

-týkají se buď obsahu nebo účastníků,

-uskutečňují se dohodou účastníků,

-pouze výjimečně  jednostranným právním aktem,

-ke změnám v obsahu závazku dochází také prodlením dlužníka nebo věřitele,

Prodlení dlužníka

-nastává, jestliže dlužník svůj závazek nesplnil rádně a včas. Pokud jej nesplní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, má věřitel právo odstoupit od smlouvy a dlužník je povinen zaplatit i úroky z prodlení.

Věřitel je v prodlení

- jestliže nepřijal řádně nabídnuté plnění dluhu.

-změny účastníků představují postoupení pohledávky(změna věřitele) nebo převzetí dluhu (změna dlužníka),

-postoupení pohledávky lze uskutečnit i bez souhlasu dlužníka písemnou smlouvou mezi novým a dosavadním věřitelem,

-převzetí dluhu, jen se souhlasem věřitele.

 

Zajištění závazků

Formy zajištění: - Zadržovací právo

                             - Zástavní právo

                             - ručení

                             - srážky ze mzdy

                             - smluvní pokuty

Ručení vzniká

-písemným prohlášením ručitele, že věřitelovu pohledávku uspokojí, neuspokojí-li jí dlužník,

-ručitel musí splňovat kritéria věřitele, věk , příjmy, majetek,

-ručitel může od dlužníka požadovat náhradu tzv. regres,

Dohoda o srážkách ze mzdy

-musí mít také písemnou formu, dlužník musí mít životní minimum,

Smluvní pokuty

-opět písemně a musí být určena výše pokuty,

Odpůrčí právo

-je možné odporovat právním úkonům, které dlužník učinil v posledních třech letech (např. rozdání majetku příbuzným)

 

Zánik závazku:

1) splněním řádně a včas (není-li určena doba plnění, je dlužník povinen splnit následující

 den po dní, kdy byl o splnění požádán). Věřitel je povinen přijmout i částečné plnění.

 

2) dohoda-lze dohodnout zrušení závazku a jeho nahrazení novým, nebo lze vykonat nějakou

 práci, nebo může věřitel dluh prominout !vždy písemná forma!

 

3) uplynutím doby (např. pracovní smlouva)

-jedná se o dočasná práva a povinnosti (např. nájmy)

 

4) výpověď

-jednostranný právní úkon, kterým se ukončuje závazek sjednaný na dobu neurčitou 

 (opakovaná nepřetržitá činnost).

 

5) nemožnost plnění

-zejména zanikne-li předmět plnění (např. oprava domu, když shořel).

 

6) smrt dlužníka či věřitele

-zaniká závazek, který měl dlužník osobně,

-smrtí věřitele zaniká jeho pohledávka, bylo-li plnění omezeno výlučně na jeho osobu, jinak dluhy i pohledávky nezanikají, nýbrž přecházejí na dědice.

 

7) započtení kompenzace(vyrovnání)

-dlužník a věřitel mají vzájemné pohledávky a závazky stejného druhu a ty zaniknou

 započtením do té výše, do které je kryjí.

 

8) neuplatnění práva

-v závazku, kde právo lze uplatnit do určité doby, neuplatněním závazek zaniká, propadá

(např. záruční doba).

 

9) splynutím

-závazek zaniká, jestliže dlužník a věřitel splynou v jeden subjekt (sloučení právnických osob).

 

10) narovnáním

-při sporných právech dosavadní závazek zaniká a je nahrazen novým.
Žádné komentáře