Školní stránka

Maturitní otázky - právo

Zákon o ochraně spotřebitele

Upravuje Zákon č. 634/ 1992 Sb. o ochraně spotřebitele . Tento zákon stanoví některé podmínky podnikání významné pro ochranu spotřebitele, úkoly veřejné správy v oblasti ochrany spotřebitele a oprávnění spotřebitelů, sdružení spotřebitelů nebo jiných právnických osob. Tento zákon se vztahuje na prodej výrobků a poskytování služeb v případech, že k plnění dochází na území ČR.

Pojmy

        spotřebitel – fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání

        prodávající – podnikatel, který spotřebiteli prodává výrobky nebo poskytuje služby

        výrobce – podnikatel, který zhotovil výrobek nebo poskytl službu

        dovozce – podnikatel, který dovezl výrobky do ČR

        dodavatel – podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodal prodávajícímu výrobky

        výrobek – jakákoliv věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování

 

Povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb

     poctivost. Prodávající je povinen:

          - prodávat výrobky ve správné hmotnosti, míře nebo množství a umožnit spotřebiteli kontrolu

          - prodávat výrobky nebo poskytovat služby v předepsané nebo schválené jakosti

          - prodávat výrobky a poskytovat služby za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy

     zákaz diskriminace spotřebitele

     zákaz nabídky a prodeje nebezpečných výrobků

        - nikdo nesmí prodávat ani nabízet nebezpečné výrobky

        - odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že o skutečnosti nebezpečných

          výrobků nemohl vědět

        - dozví – li se prodávající, že prodal nebezpečné výrobky, je povinen kupujícího bezodkladně informovat

 

     zákaz klamání spotřebitele

         - nikdo nesmí klamat spotřebitele, zejména uvádět nepravdivé,

           nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné údaje nebo zamlčet údaje o skutečných vlastnostech výrobku

         - pojmy záruka nebo zaručený mohou být použity pouze v případech, kdy je současně konkretizován obsah a podmínky soutěže


     informační povinnost

     - prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech poskytovaných  výrobků a služeb

    - prodávající musí zajistit, aby prodávané výrobky byly viditelně označeny

    - je – li třeba opatřit výrobek zvláštním návodem, je prodávající povinen s ním kupujícího seznámit

    - prodávající nesmí měnit ani odstraňovat označení výrobku

    - při prodeji výrobku s vadou musí prodávající na tuto skutečnost upozornit

    - informace písemné musí být poskytovány k výrobku v českém jazyce

    - prodávající je povinen informovat spotřebitele pravdivě o ceně, která musí být ve vztahu k užitečnosti výrobku

    - prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb

 

Další povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb

   umožňuje – li to povaha výrobku, je prodávající povinen výrobek předvést

   v případech stanovených zákonem je povinen prodávající vystavit záruční list

   prodávající je povinen vydat doklad o zakoupení zboží

   vyžaduje – li to povaha, je prodávající povinen zboží prodávat v hygienicky nezávadných obalech

   vratné zálohované obaly musí být vykupovány po celou pracovní dobu v provozovně, kde se v takových obalech prodávají

Žádné komentáře