Školní stránka

Maturitní otázky - právo

Smlouvy z občasnkého práva

Nájemní smlouva

Pronajímatel přenechává nájemci za úplatu – nájemné věc aby jí nájemce dočasně užíval případně z ní bral užitky.

Pronajímatel je povinen odevzdat nájemci předmět nájmů a udržovat jej ve stavu způsobilém obvyklému užívání. K zajištění nájemného má pronajímatel nemovitosti ze zákona zástavní právo k movitým věcem, které jsou na pronajaté nemovitosti a patří nájemci nebo osobám které s ním žijí ve společné domácnosti.

Nájemce je oprávněn užívat najatou věc dohodnutým způsobem a je povinen platit řádně nájemné, není-li nájemné dohodnuto platí se nájemné obvyklé.

Doby splatnosti nájemného: zemědělské a lesní pozemky – půl ročně dozadu k 1.4. a 1.10.

v ostatních případech – měsíčně pozadu

Nájemce není povinen platit za dobu kdy nemůže věc užívat pro vadu věci, kterou nezpůsobil. Pokud si účastníci smlouvy nedohodli jinak může nájemce přenechat najatou věc nebo její část do podnájmu (nelze u bytu). Bez souhlasu pronajímatele není nájemce oprávněn provádět na najaté věci změny.

 

Ukončení nájmu

Nájem na dobu určitou – uplynutím doby

Nájem na dobu neurčitou – dohodou, výpovědí, výpovědní lhůty (u věcí movitých 1měsíc, nemovitých 3měsíce, zemědělská a lesní půda 1rok k 1.10. (rok dopředu))

Zákon umožňuje nájemci odstoupit od smlouvy jestliže mu pronajatá věc byla předána ve stavu nezpůsobilém k užívání.

Pronajímatel může odstoupit jestliže nájemce i přes výstrahu užívá věc způsobem, že pronajímateli vzniká škoda nebo že mu hrozí škoda.

Dojde-li ke změně vlastnictví pronajaté věci vstupuje nový vlastník do právního postavení pronajímatele. Při skončení nájmu je nájemce povinen vrátit věc ve stavu v jakém je převzal a přihlédne se k opotřebení.

 

Nájem bytu

Uzavírá se písemně nebo se vyhotoví zápis o obsahu smlouvy. Uzavírá se na dobu určitou nebo bez určení doby užívání.

Pronajímatel je povinen předat a udržovat byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Není-li údržba bytu dohodnuta jinak nájemce uhrazuje drobné opravy a náklady spojené s běžnou údržbou. Nájemce nesmí provádět stavební úpravy ani jiné podstatné změny bez souhlasu pronajímatele. Neodstraní-li pronajímatel závady bránící užívání bytu, odstraní je nájemce, upozorní pronajímatele a může požadovat náklady (úhradu) (do 6měsíců).

Byt může mít ve společném nájmu více nájemců. Za trvání manželství vznikne společný nájem bytu manželi. Pokud nájemce zemře nebo trvale opustí společnou domácnost nájemcem zůstane pozůstalý manžel zároveň děti, vnuci, sourozenci, zeť a snacha, kteří s nájemcem žili ve společné domácnosti a nemají byt. Totéž platí o družce pokud žila ve společné domácnosti alespoň 3roky.

 

Zánik nájmu bytu:

- dohodou

- výpovědí

- uplynutím doby

- vždy písemně

Zákon  poskytuje nájemcům ochranu proti pronajímatelově výpovědi, ten může nájem vypovědět jen s přivolením soudu z důvodů uvedených v občanském zákoníku. Např. nájemce byt neužívá, má dva byty, neplatí nájemné, hrubě porušuje dobré mravy nebo pronajímatel potřebuje byt pro sebe nebo pro své děti. Podle okolností nájemce buď není povinen byt vyklidit bez zajištění bytové náhrady a nebo se náhradní bydlení nemusí obstarávat.  Se souhlasem pronajímatele si mohou nájemci vyměnit byt nebo ho přenechat do podnájmu.

Spotřebitelské smlouvy

- nazýváme je smlouvy (nejčastěji kupní a o dílo) kdy smluvními stranami jsou dodavatel a spotřebitel. Dodavatel jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Spotřebitel nejedná s rámci své podnikatelské činnosti. Občanský zákoník obsahuje v § 52 až 65 kogentní ustanovení jejíž hlavním účelem je ochrana spotřebitele.

Spotřebitelské smlouvy nesmějí obsahovat žádná ujednání, která by odchylně od zákona zhoršovala postavení spotřebitele a zvýhodňovala dodavatele. Nepřípustná jsou ujednání, která: - vylučují nebo omezují práva spotřebitele při uplatnění odpovědnosti za vady dodávky nebo odpovědnosti dodavatele za škodu

- stanový že smlouva je pro spotřebitele závazná zatím co plnění dodavatele závisí na splnění podmínky jejíž uskutečněné je výlučně na vůli dodavatele

- zavazuje spotřebitele k plnění podmínek s nimiž se nemohl seznámit před uzavřením smlouvy

- dovoluje dodavateli jednostranně změnit smluvní podmínky bez důvodu sjednaného ve smlouvě

- stanový že cena zboží či služeb bude určena až v době jejich splnění nebo umožňuje dodavateli zvýšit sjednanou cenu aniž by spotřebitel byl oprávněn odstoupit od smlouvy

- příkazu je spotřebiteli aby splnil všechny své závazky i tehdy kdy je dodavatel ještě nesplnil

- dovoluje dodavateli převést práva a povinnosti ze smlouvy na jinou osobu bez souhlasu spotřebitele dojde-li převodem ke zhoršení dobytnosti spotřebitelovi pohledávky nebo k oslabení jejího zajištění

 

Smlouva o výpůjčce věci

- je bezúplatná, vypujčiteli se přenechává věc individuálně půjčená (nezastupitelná) k užívání na dohodnutou dobu. Bez souhlasu vlastníka vypujčitel nesmí vypujčenou věc přenechat k užívání někomu jinému. Je povinen věc vrátit jakmile ji nepotřebuje, nejpozději ale do dohodnuté doby (obchodní styk – podnikatel – účetní)

 

Smlouva  o půjčce

Věřitel přenechává dlužníkovi věci určené podle druhu (hromadné a zastupitelné) – zejména peníze. Dlužník je povinen vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci stejného druhu. Za půjčení peněz lze dohodnout úroky, za půjčení věci vrácení většího množství.

 

Smlouva o ubytování

Ubytovatel poskytuje za úplatu přechodné ubytování podle ubytovacího řádu v hotelu, penzionu, noclehárny, ubytovny atd. Ubytovatel  je ze zákona odpovědný za vnesené věci. Ubytovaný může odstoupit od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby ubytování, ale pak musí ubytovatel nahradit vzniklou újmu. Ubytovatel může od smlouvy odstoupit jestliže ubytovaný hrubě porušuje dobré mravy nebo povinnosti vyplívající ze smlouvy.

 

Smlouvy o přepravě

Přeprava osob – Smlouvy vzniká cestujícímu, který za jízdné použije dopravní prostředek

Cestující má nárok aby ho dopravce přepravil do místa určení řádně a včas. Tyto smlouvy se často uzavírají konklugentními činy. Přeprava se řídí přepravními řády.

Přeprava nákladů – Dopravce se zavazuje odesílateli, že mu za přepravné  přepraví jeho

zásilku s odbornou péčí a ve stanovené lhůtě do určeného místa a vydá jí příjemci. Dopravce odpovídá za škodu od převzetí až do vydání zásilky. Při uplatnění odpovědnosti není nutné dokázat dopravní zavinění. Dopravce se zbaví odpovědnosti, pokud se vyskytne liberační, nebo-li osvobozující důvod (př. vodnost zásilky nebo obalu, rychle kazící se zboží, živelná pohroma nebo že škodu způsobil odesílatel nebo příjemce)

 

Smlouva příkazní

Příkazník se zavazuje, že pro příkazce obstará nějakou věc nebo vykoná činnost. Speciálními druhy této smlouvy jsou smlouva o obstarání věci např. zajištění ubytování rekreačního pobytu atd. Obstaratel musí vydat objednateli písemné potvrzení s předmětem, cenou a dobou.

Smlouva o obstarání prodeje věci – komisní prodej, musí být písemná. Obstaratel má právo na odměnu jen při prodeji. Po 3měsících se smlouva ruší, pokud se nedohodnou jinak.

 

Jednatelé bez příkazu

Je obstarání cizí záležitosti jednostranně bez smlouvy. Pokud jednající osoba obstará cizí záležitost, aby odvrátila hrozící škodu má nárok na náhradu nutných nákladů.

 

Smlouva o vkladu

Vzniká mezi vkladatelem a peněžním ústavem složením a přijetím vkladu. Vkladatel má právo na úroky nebo jiné majetkové výhody podle prováděcích předpisů. Pokud vkladatel 20let s vkladem nenakládá vztah se ruší. 3letá promlčecí lhůta běží.

 

Smlouva o sdružení

- několik osob se sdružuje aby se společně přičinili o dosažení sjednaného účelu

- touto smlouvou nevzniká PO, toto sdružení nemá způsobilost k právům a povinnostem a neregistruje se

- každý účastník vyvíjí činnost ke které se zavázel

- získaný majetek (společnou činností) je ve spoluvlastnictví účastníků

 

Pojistné smlouvy

- uzavírá FO nebo PO – pojistník s pojišťovnou – s pojistitelem

- pojistník se zavazuje, že bude platit pojistné

- pojistitel se zavazuje k plnění ve sjednaném rozsahu nastane-li pojistná událost uvedená ve smlouvě

- součást pojistné smlouvy jsou všeobecné pojistné podmínky pojistitele

rozlišujeme: 1)povinné zákonné pojištění, které vzniká i bez uzavření pojistné smlouvy

- povinné ručení (zákonné pojištění za škody způsobené provozem motorového

vozidla)

- zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů za škody, které vzniknou

jejich zaměstnancům při plnění pracovních úkolů

       

        2)zákonné pojištění vztahující se k určité činnosti nebo povolání např. řidič,

            auditor, pilot, myslivec

        3)dobrovolné pojištění

Podle předmětu pojištění rozlišujeme: a)pojištění majetku a osob

  b) pojištění odpovědnosti za škody

Žádné komentáře