Školní stránka

Maturitní otázky - právo

Smlouvy ve službách

Smlouva o uložení věci

Opatrovatel se zavazuje, že bude pro uložitele dočasně bezúplatně opatrovat věc, kterou má u sebe v souvislosti s obchodním stykem s uložitelem. Opatrovatel nesmí věc bez souhlasu uložitele užívat ani umožnit její užívání třetí osobě. Není–li ujednáno jinak, je opatrovatel povinen vydat věc uložiteli, jakmile ho o to požádá.

 

Smlouva o skladování

Skladovatel se zavazuje převzít věc, aby jí uložil a opatroval a ukladatel se zavazuje k zaplacení skladného. Je–li ujednána doba určitá, může si ukladatel věci vyzvednout před uplynutím této doby, ale skladné platí za dobu sjednanou. Ukladatel má právo kontrolovat stav skladované věci a brát z ní vzorky. Skladovatel má zástavní právo na skladovaných věcech k zajištění svých nároků.

 

Smlouva o zprostředkování

Zprostředkovatel se zavazuje, že bude působit tak, aby zájemce mohl uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou za provizi. Nárok na provizi vzniká jen, pokud je smlouva uzavřena.

Zprostředkovatel neručí za splnění závazku třetí osoby.

 

Mandátní smlouva

Mandantář se zavazuje, že pro mandáta na jeho účet zařídí určitou obchodní záležitost uskutečněním právních úkonů jménem mandanta za úplatu. Plná moc. Mandant může smlouvu kdykoliv vypovědět, mandantář s účinností ke konci kalendářního měsíce po měsíci, kdy byla výpověď doručena mandantovi, pokud se nedohodli jinak.

 

Smlouva o obchodním zastoupení

Obchodní zástupce se zavazuje uzavírat pro zastoupeného určité druhy smluv – obchody za provizi.Pokud činí právní úkony, musí mít plnou moc. Nárok na provizi vzniká až, když zákazník splní závazek z tohoto obchodu. Výhradní zastoupení –exkluzivita –zastoupeny nesmí se ve vyhrazeném území a pro dohodnutý druh obchodu používat služby jiného OZ a ve stejném rozsahu nesmí výhradní OZ uzavírat obchody ještě pro jiné osoby nebo na svůj účet.

 

Komisionářská smlouva

Komisionář se zavazuje zařídit pro komitenta na jeho účet vlastním jménem určitou obchodní záležitost za úplatu. Nárok na úplatu vzniká hned po splnění povinnosti komisionáře.

 

Smlouva o kontrolní činnosti

Vykonavatel kontroly se zavazuje provést nestranně zjištění určité věci nebo ověření výsledku určité činnosti a vydat o tom kontrolní osvědčení za úplatu. Objednatel poskytuje součinnost.           

Žádné komentáře