Školní stránka

Maturitní otázky - právo

Smlouvy v peněžnictví

- vždy písemná forma

Smlouva o tichém společenství

Tichý společník se zavazuje podnikateli podílet se peněžním vkladem nebo jinou majetkovou hodnotou, využitelnou pro podnikání na jeho podnikání.

Podnikatel se zavazuje k placení části zisku vyplývající z podílu tichého společníka.

Tichá společnost není typem obchodní společnosti.

 

Smlouva o běžném účtu

Banka se zavazuje zřídit od určití doby na určitou měnu účet pro jeho majitele. Banka přijímá na účet vklady nebo platby a podle příkazu majitele účtu mu vyplácí požadované částky nebo uskutečňuje platby určeným osobám. Banka v dohodnuté lhůtě oznamuje majiteli informace o pohybu na účtu výpisem z účtu. Majitel účtu může smlouvu kdykoliv vypovědět s okamžitou účinností, banka vypovídá ke konci měsíce po měsíci, v němž byla výpověď doručena majiteli účtu.

 

Smlouva o vkladovém účtu

Banka se zavazuje zřídit tento účet pro jeho majitele v určité měně a platit mu úroky. Majitel přenechává peníze k užití bance. Ujednává se: doba uložení, výše úroků a splatnost, možnost výpovědi smlouvy a sankce při předčasném výběru.

 

Smlouva o úvěru

Věřitel se zavazuje poskytnout dlužníkovi peněžní prostředky a dlužník se zavazuje peníze vrátit a zaplatit úroky. Věřitel je oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení dlužné částky s úroky, jestliže je dlužník v prodlení s vrácením více než dvou splátek nebo jedné splátky pod dobou delší než tři měsíce nebo když dlužník použije peníze k jinému účelu než bylo dojednáno. Nejsou – li dohodnuty úroky, platí dlužník úroky obvyklé, jaké požadují banky v době uzavření smlouvy.

 

Smlouva o bankovním uložení věcí

Banka se zavazuje převzít určité věci, aby je uložila a spravovala. Uložitel se zavazuje platit za to úplatu. Uložitel vystavuje bance plnou moc k právním úkonům nutným k výkonu a zachování práv vyplívajících z uložených věcí. Uložitel je oprávněn si kdykoliv vyzvednout uložené předměty a uložit je zpět do banky. Každý z účastníků může smlouvy kdykoliv vypovědět s okamžitou účinností. Banka má zástavní právo k předmětům uložení k zajištění svých nároků (úplata za uložení, výlohy s právními úkony).

 

Smlouva o otevření akreditivu      (akreditiv = pověřovací list)

Banka se zavazuje příkazci, že poskytne určité oprávněné osobě na účet příkazce určité plnění, jestliže oprávněný splní stanovené podmínky. Příkazce platí za tuto službu úplatu. Banka oznámí oprávněnému, že v jeho prospěch otevírá akreditiv. V akreditivní listině je určeno plnění, doba platnosti a podmínky, které má oprávněný splnit, aby mu banka mohla peníze vyplatit. Dokumentární akreditiv (přezkoumání dokumentů) se používá při dodávkách zboží v zahraničně obchodních vztazích (účastníci – Příkazce, oprávněný, banka, korespondentská banka).

 

Smlouva o inkasu (speciální druh mandátní smlouvy)

Banka se zavazuje obstarat pro příkazce přijetí plnění určité částky od určitého dlužníka nebo obstarat jiný inkasní úkon. Přijatou částku nebo cenné papíry, které byly předmětem inkasního úkonu předává banka příkazci. Příkazce platí úplatu. 

Žádné komentáře