Školní stránka

Maturitní otázky - právo

Smlouvy v dopravě

Obchodní zákoník upravuje čtyři typy smluv týkající se dopravy

 

Smlouva o přepravě věcí

Dopravce se zavazuje odesílateli za úplatu – přepravné přepravit zásilku z místa odeslání do místa určení. Smlouva může být ústní, ale účastníci si potvrzují požadovanou přepravu a převzetí zásilky. Při převzetí zásilky dopravce obvykle vydává odesílateli náložný list.

Náložný list je dokument, s nímž je spojeno právo na zásilku. Dokud dopravce nevydá zásilku příjemci, může odesílatel měnit své příkazy nebo přepravu zrušit (nutné uhrazení nákladů).

Dopravce je povinen provést přepravu s odbornou péčí ve smluvené lhůtě. Svůj závazek může splnit pomocí dalšího přepravce. Nárok na přepravné vzniká až po uskutečnění přepravy, není – li ujednáno jinak. K zajištění svého nároku na přepravné má dopravce zástavní právo k zásilce. Dopravce odpovídá za škodu na zásilce od doby převzetí až do vydání zásilky příjemci, ledaže by škodu nemohl odvrátit při vynaložení odborné péče. Za škodu neodpovídá prokáže – li některý z liberačních důvodů (osvobozujících) např. živelná pohroma, vadnost zásilky. Zákonem stanovenou odpovědnost dopravce za škodu nelze ve smlouvě omezit.

 

Zasilatelská smlouva

Zasilatel se zavazuje příkazci, že mu vlastním jménem, na jeho účet obstará přepravu věcí a příkazce se zavazuje zaplatit úplatu. Pokud není písemná forma, může zasílatel žádat, aby mu byl dodán písemný příkaz – zasilatelský příkaz. Zasilatelská smlouva je obdobou smlouvy komisionářské. Zasilatel obvykle přepravu sjednáním smlouvy o přepravě věcí s dopravcem, ale může také přepravu uskutečnit sám. Zasilatel odpovídá příkazci za škodu. Příkazce je povinen poskytnout zasilateli přiměřenou zálohu na náklady. I zasilatel má právo k zásilce k zajištění svých nároků.

 

Smlouva o provozu dopravního prostředku

Provozce se zavazuje, přepravit náklad určená objednatelem provozu a k tomu účelu vykonat cestu dopravním prostředkem podle určení objednatele za úplatu. Provozce poskytuje:

Způsobilý dopraví prostředek s posádkou

Pohonné hmoty

Další věci potřebné k cestě

objednatel může své oprávnění postoupit jiné osobě. Písemně.

 

Smlouva o nájmu dopravního prostředku

Pronajimatel přenechává za úplatu dopravní prostředek k dočasnému užívání. Nájemce nesmí přenechat dopravní prostředek jiné osobě. Písemně. 

 

Žádné komentáře