Školní stránka

Maturitní otázky - právo

Smlouva o dílo

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje k provedení určitého díla pro objednatele, který je povinen zaplatit cenu za jeho provedení. Předmětem smlouvy může být nejen zhotovení nové věci, ale také údržba, oprava nebo úprava věci. Místo stanovení ceny stačí i ujednání o způsobu, jak bude cena v budoucnosti určena.

Smlouva nemusí mít písemnou formu. K jejímu platnému uzavření se nevyžadují kromě ujednání o předmětu a o ceně žádné další náležitosti

Účastníci musí dohodnout některé náležitosti, aby nedošlo ke sporům, a to:

- dobu zhotovení díla, opatření potřebných věcí a způsob provedení díla:

- kdo je vlastníkem věcí v průběhu jejího zhotovení a kdo nese riziko

  škod na této věci:

- možnosti odstoupení od smlouvy

- odpovědnost zhotovitele za vady díla, záruky

- dobu a způsob zaplacení ceny díla

- sankce pro případy porušení povinností účastníků

Zhotovitel je povinen provést dílo v době přiměřené s přihlédnutím k povaze díla.

Zhotovitel provádí dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

Zhotovitel je vlastníkem věci v průběhu jejího zhotovování a nese v té době riziko škod na věci.

Není – li ve smlouvě dohodnuta cena, je objednatel povinen zaplatit cenu, která se obvykle platí za srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy.

Od smlouvy lze jednostranně odstoupit jen ve výjimečných případech uvedených v zákoně.Odpovědnost zhotovitele za vady díla se uplatňuje přiměřeně podle stejných pravidel jako při kupní smlouvě.

Pokuty a jiné sankce lze požadovat jen tehdy, pokud byly dohodnuty ve smlouvě.    
Žádné komentáře