Školní stránka

Maturitní otázky - právo

Prodej v obchodě, reklamace

- OZ podrobně upravuje práva a povinnosti účastníků při prodeji zboží v obchodě - prodávající odpovídá za to že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad

- shodou s kupní smlouvou se rozumí - že věc má jakost a užitné vlastnosti pro věc takového

    druhu obvyklé

  - že věc vyhovuje požadavkům právních přepisů

  - že věc odpovídá účelu, který prodávající pro její použití uvádí nebo pro který se věc obvykle používá

- u potravin musí být uvedeno datum minimální trvanlivosti a jde-li o potraviny rychle se kazící datum použitelnosti

- připouští-li to povaha věci má kupující právo aby věc byla před ním překontrolována a činnost věci předvedena

- pokud prodaná věc není ve shodě s kupní smlouvou je prodávají povinen věc bezplatně a bez zbytečného odkladu uvést do stavu odpovídajícího kupní smlouvě buď výměnou nebo opravou (podle požadavku kupujícího)

- není-li to možné má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit

 

- prodávající odpovídá za vady v záruční době

- záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

- záruční doby: spotřební zboží 2roky

  potravinářské zboží 8dnů

  rychlokazící se zboží 24hodin

  krmiva 3týdny

  zvířata 6týdnů

 

- na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou – záruční list (pro záruku přesahující 2roky)

 

- uplatnění nároku s odpovědností za vady – reklamace

- při uplatnění rozlišujeme vady odstranitelné a neodstranitelné

- je-li vada odstranitelná má kupující právo aby mu byla bezplatně, včas a řádně odstraněna

- je-li to vhledem k povaze vady neúměrné může kupující požadovat výměnu věci nebo výměnu součásti, pokud není ani to možné může kupující žádat přiměřenou slevu a nebo odstoupit od smlouvy

- je-li vada neodstranitelná a brání řádnému užívání věci má kupující právo na výměnu věci a odstoupení od smlouvy

- stejná práva má i při vadách odstranitelných  při opětovném vyskytnutí vady po opravě nebo při větším počtu vad

- dojde-li k výměně zboží záruční doba začíná běžet znovu

- doba trvání opravy se do záruční doby nepočítá
Žádné komentáře