Školní stránka

Maturitní otázky - právo

Právní skutečnosti, právní úkony

aby mohl vzniknout právní vztah je třeba určité právní skutečnosti

 

právní skutečnosti

je každá skutečnost sníž právní norma spojuje vznik, změnu nebo zánik právního vztahu

K tomu dochází buď samočinně nebo záměrně a podle toho rozlišujeme:

1)objektivní události

působí na právní vztahy samočinně, nezávisle nebo na vůli

např. úmrtí (vznikají vztahy dědičné a zanikají vztahy rodinné)

zletilost (zaniká zastupování dítěte zákonným zástupcem)

přírodní katastrofa (vzniká povinnost pojišťovny plnit smlouvu)

 

právní úkony

subjektivní právní úkony a jiné projevy vůle jimiž se právní vztahy zakládají, mění nebo ruší záměrně a uvědoměle

nejčastější právní úkon – smlouva

platný právní úkon musí být – určitý, srozumitelný, svobodný, vážně míněny, musí mít 

                                                  předepsanou formu

Neplatný je právní úkon, který svým obsahem odporuje zákonům nebo jej obchází nebo se příčí dobrým mravům.

 

Právní úkony podle počtu účastníků:

1)jednostranné (unilaterární) – př. závěť, zakladatelská listina

2)dvoustranné (bilaterární) – př. pracovní smlouva, kupní smlouva

3)vícestranné (multilaterární) – př. společenská smlouva

 

Při právních úkonech člověk jedná buď výslovně (ústně nebo písemně) a nebo jinými způsoby – konkludentními činy (aktivní jednání z něhož je zřejmý úmysl (nástup do MHD, nákup v samoobsluze))

- nečinností – opomenutím (nepřetržitá objednávka)

 

právní úkony se uskutečňují – osobně

                                              -  v zastoupení (1)na základě plné moci

                                                                         2) na základě zákona

                                                                         3) rozhodnutím soudu)

 

Žádné komentáře