Školní stránka

Maturitní otázky - právo

Právní pojmy

Právo

Soubor pravidel podle kterých se organizuje a řídí lidské spolužití. Vydává je stát a vyžaduje se jejich dodržování. Usměrňuje jimi chování obyvatelstva, organizaci i státních orgánů.

 

Právo veřejné

Upravuje vztahy ve společnosti v nichž stát a jeho orgány vystupuje  jako nadřízení nositelé moci. Postavení účastníků není rovné. (právo trestní, ústavní, správní, finanční)

 

Právo soukromé

Jeho normy upravují společenská vztah na základě rovného postavení účastníků. (právo obchodní, rodinné, občanské)

 

Právo hmotné

Obsahuje vlastní chování. Př. dlužník zaplatí věřiteli

 

Právo procesní

Upravuje způsob kterým je možno si právo odpovědným jednáním vynutit.

Př. věřitel může svůj nárok uplatnit u soudu

 

Právní řád

Souhrn všech právních předpisů, které vydává stát a jejich dodržování si vynucuje. Má stupňovité uspořádání, postavení právních řádů je závislé na tom kdo normu vydal a jak se nazývá.

Právní řád tvoří uzavřený myšlenková celek, který se liší od jiných právních řádů. Tvoří logický celek, normy na sebe navazují a nesmí být mezi nimi rozpory. O soulad v ústavním řádu dbá ústavní soud. Normy jsou tvořeny legislativou (právotvorba) a proto je právní řád jednotný. Právní řád se neustále mění a vyvíjí.

 

Zákonnost

Je důsledné dodržování právního řádu, při zajišťování zákonnosti se uplatňují dvě zásady: a)neznalost zákona neomlouvá

b)před zákonem jsou si všichni rovni

 

Právní vědomí

Znalost právního řádu

 

Legislativa

Tvorba právních norem

lex-zákon

 

Působnost

- osobní (koho se týká)

- územní (obec, stát)

- časová (odkdy – dokdy)

- věcná ( kterých záležitostí se předpis týká)

 

Novelizace

Částečná obměna zákona


Derogace

Zrušení zákona

Zákon obvykle ruší – deroguje, určité zákony, které mu předcházely  

Derogační klausole = zrušovací ustanovení

 

Platnost

Předpis prošel legislativním procesem a stal se součástí právního řádu

 

Účinnost

Povinnost se přepisem řídit (většinou 15 dne po vyhlášení)

 

Legisvakance

Doba od zveřejnění zákona a jeho účinnost

(povinnost všech úřadů mít Sbírku zákonů)

 

Sankce

Pokuta za porušení právní normy

 

Právní normy

Jsou všeobecně závazná pravidla chování, jejichž dodržování je vynutitelné státní mocí.

Žádné komentáře