Školní stránka

Maturitní otázky - právo

Právní odvětví

1) ústavní právo

jsou normy o uspořádání státu, o nejvyšších orgánech státní, moci a správy a o základních lidských právech a svobodách

2) správní právo

hmotné – normy týkající se organizace a činnosti státního administrativního aparátu

procesní – stanový postup soudu při projednání správních záležitostí

3) finanční právo

upravuje oblast daní a poplatků

4) občanské právo

hmotné – upravuje majetkové vztahy fyzických o právnických osob

procesní – stanový postup soudu při projednávání věcí v civilním procesu

5) obchodní právo

stanový právní postavení obchodních společností, ale jeho normy regulují majetkové vztahy v podnikatelské sféře

6) pracovní právo

upravuje vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a vztahy s výkonem práce související

7) živnostenské právo

upravuje podnikání fyzických osob – živnostníků

8) rodinné právo

upravuje vztahy v manželství a při výchově dětí

9) trestní právo

hmotné – vymezuje jednání, která je třeba považovat za trestné činy a tresty za ně ukládané

procesní – upravuje procesní postup orgánů činných v trestním řízení

Žádné komentáře