Školní stránka

Maturitní otázky - právo

Právní instituce

1)      Soudy

        soudní moc vykonávají jménem ČR nezávislé soudy

        soudcovská nezávislost je zajišťována ústavou

        každý má právo se vyjadřovat k tvrzení druhé strany a odepřít výpověď, pokud by jste způsobili trestní stíhání sobě nebo osobě blízké.

        Věc se projednává zásadně za přítomnosti účastníků řízení, jednání je veřejné (až na výjimky).

Presumpce neviny – obviněný je považován za nevinného až do rozsudku

Ústavní soud

        soudním orgánem, který poskytuje ochranu ústavnosti

        rozhoduje o zrušení právních předpisů nižší sily pokud jsou v rozporu s ústavou, zákonem nebo mezinárodní smlouvou, dále rozhoduje o stížnostech směřujících k ochraně základních práv a svobod.

        15 ústavních soudců jmenuje prezident po dobu 10 let, skládají slib a mají právo imunity.

Obecné soudy

        organizace soudu je 4 stupňová:

1) stupeň – okresní, obvodní soudy

2) stupeň – krajské, městský

3) stupeň – vrchní soud (Praha, Olomouc)

4) stupeň – nejvyšší soud (Brno)

Soudní řízení: – civilní, občanské

                         – trestní

                          – správní

 

2)      Notářství

Činnost notáře: 1. sepisování veřejných listin o právních úkonech

        lze uzavřít smlouvu zejména pokud se týká práv k nemovitostem, sepsaní závěti

Presumpce pravdivosti – notářský zápis, má povahu veřejné listiny, soud pokládá za skutečnosti, ze zápisu, za prokázané pokud se prokáže opak.

                          2. ověřování právně významných skutečností a prohlášení

        ověřené shody opisů nebo kopie s vlastní listinou

Legalizace – ověření pravosti podpisu

Dále: přijímá do úschovy listinu, závěti, cenné papíry, peníze (nejčastěji za účelem vydání jiné osobě), poskytování právní pomoci notáře.

Notářské úřady:zřizuje a ruší ministr spravedlnosti v obvodech okresních soudů.

Notáři jsou sdruženi do notářských komor v soudních krajích.

 

3)  Státní zastupitelství

        nahradilo státní prokuraturu

         státní zástupci podávají jménem státu obžalobu a účastní se trestního řízení jako veřejní žalobci

 

3)      Advokacie

        advokáti jsou oprávněni poskytovat právní pomoc v celém rozsahu (právo na právní pomoc je dáno Listinou základních práv a svobod)

Advokát je při své činnosti vázán pouze zákony (zákon o advokacii a další) a příkazy svého klienta.Je vázán povinností mlčenlivosti.

Žádné komentáře