Školní stránka

Maturitní otázky - právo

Pracovní právo - pracovní poměr

Ø      je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících

Ø      hlavní pramen – je zákoník práce č. 262/2006 Sb.

Ø      druhý pramen – je listina základních práv a svobod

Ø      nejdůležitější podzákonná norma je vládní nařízení č. 193/91 Sb.

Ø      další zákony:

v     zákon o zaměstnanosti

v     zákon o kolektivním vyjednávání

v     zákon o mzdě

v     zákon o platu

Ø      další prameny:

v     mezinárodní smlouvy

v     dokumenty mezinárodní organizace práce

v     vnitropodnikové právní normy (právní řád, kolektivní smlouvy)

Ø      zákoník práce připouští možnosti odlišných právních úprav některých pracovních vztahů (členové družstva, příslušníci ozbrojených sil, podnikatelé, pracovníci mezinárodních organizací)

   

Právo na zaměstnání

Ø      o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce

Ø      občan se rozhoduje pro samostatné podnikání nebo pro vstup do pracovního poměru nebo může přijmout zaměstnání v zahraničí (pracovní povolení)

Ø      o práci se lze ucházet na úřadu práce, kde uchazeč uplatní své právo na zaměstnání

Ø      náplň práce úřadu práce:

v     vede evidenci uchazečů o zaměstnání

v     vede evidenci volných pracovních míst

v     zprostředkovává práci

v     zajišťuje rekvalifikaci

v     zajišťuje hmotné zabezpečení před nástupem do práce v případě ztráty zaměstnání

v     provozuje činnost informační a poradenskou

 

Ø      úřady práce (ÚP)

 

Ø     uchazeč může být vyřazen z evidence jestliže bez vážných důvodů odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání a tím ztrácí nárok na hmotné zabezpečení a do evidence může být zařazen až po uplynutí 3 měsíců

 

Ø      hmotné zabezpečení – podpora v nezaměstnanosti

v     pokud úřad nezprostředkuje vhodné zaměstnání do 7 dní od  přijetí žádosti, vyplácí nezaměstnanému po dobu 3 měsíců 50 % průměrného čistého měsíčního výdělku z posledního zaměstnání a další 3 měsíce 40 %

Ø     zvýšená péče ZPS (změněná pracovní schopnost) a pracovníci před důchodem

 

Účastníci pracovně právních vztahů

Ø      zaměstnanec

v     15 let

v    ukončená povinná školní docházka

v    smlouva s mladistvím – vyjádření zákonného zástupce,  

    vždy písemně

Ø      zaměstnavatel

v    osoba s právní subjektivitou (způsobilost k právům a povinnostem)

v    FO i PO

v    nemusí být podnikatelem

Pracovní poměr

Ø     vzniká

v    pracovní smlouvou

v    volbou (např. předseda družstva)

v    jmenováním (vyšší funkce – ředitel)

Ø     pracovní poměr se zakládá písemnou smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

Ø     zaměstnanec vykonává uloženou práci a má právo na mzdu a ochranu zdraví při práci

Ø     zaměstnavatel dává příkazy k práci a platí za práci mzdu

Ø     druhy pracovních poměrů:

1) podle délky pracovní doby

v     plnou pracovní dobu (40 hodin týdně)

v     kratší pracovní dobu

      2) podle doby ukončení

v     na dobu určitou

v     na dobu neurčitou (výhoda – odstupné na 3 měsíce)

      3) podle vzájemných vztahů dvou nebo více pracovních poměrů

 

Pracovní smlouva

Ø      uzavírá se písemně

Ø      3 podstatné náležitosti pracovní smlouvy:

            1) den nástupu (od kdy?)

            2) místo výkonu práce (kde?) místo práce

            3) druh práce (co?) druh práce

ü      nejsou tyto náležitosti sepsány je jinak pracovní smlouva 

neplatná

Ø      zkušební doba max. 3 měsíce, může být i kratší a nesmí se prodlužovat

ü      v této době mohou obě strany odstoupit od smlouvy

 

Ø      další možné ujednání např. o mzdě, o ubytování, o zvyšování kvalifikace, rozvržení pracovní doby

 

Změny pracovního poměru

Ø      jakékoliv ujednání z pracovní smlouvy lze změnit dohodou účastníků

Ø      jednostranně:

ü      zaměstnavatel musí zaměstnance převést na jinou práci, z důvodu  vyššího zájmu

        1) zaměstnanec ztratil způsobilost konat dosavadní práci   

           (podle lékařského posudku)

        2) těhotná žena vykonává práci, která ohrožuje její těhotenství

        3) je – li to v zájmu ochrany zdraví před přenosnými    

             nemocemi (bacilonosiči)

       4) vyžaduje – li to rozhodnutí soudu (např. zákaz činnosti)

Ø      zaměstnavatel může převést zaměstnance na jinou práci bez jeho souhlasu:

            1) zaměstnanec dostal výpověď z pracovního poměru,  

                 nesplňuje předpoklady pro konanou práci nebo porušil   

                 pracovní kázeň

            2) proti zaměstnanci bylo zahájeno trestní řízení za úmyslně 

               spáchaný trestný čin při plnění pracovních úkolů

            3) pracovník ztratil dočasně předpoklady pro výkon sjednané    

               práce

        4) při postojích a při přerušení práce vlivem nepříznivých    

              povětrnostních podmínek

            5) převedení je potřebné k odvrácení živelné události

 

Pracovní posudky, potvrzení = zápočtový list, odstupné

Ø      pracovní posudek je zaměstnavatel povinen vydat na žádost zaměstnance do 15 dnů nejdříve však 2 měsíce před ukončením pracovního poměru

Ø      potvrzení o zaměstnání nebo – li zápočtový list se vydává při ukončení pracovního poměru a zaznamenává se: druh práce, výdělek a srážky ze mzdy

Ø      odstupné činí 3x průměrného měsíčního výdělku při výpovědi z organizačních důvodů

 

Práce konané mimo pracovní poměr

v     dohoda o provedení práce

v     dohoda o pracovní činnosti

ü     tyto dohody se používají pro příležitostní a nepravidelné práce malého rozsahu (brigády)

 

Dohoda o provedení práce

Ø      uzavírá se pokud rozsah práce je do 150 hodin

Ø      může být ústní i písemná a musí v ní být vymezen pracovní úkol

Ø      nárok na odměnu vzniká po dokončení a odevzdání práce, lze dohodnout i jinak

 

Dohoda o pracovní činnosti

Ø      musí být písemná

Ø      rozsah práce může přesahovat 150 hodin, ale nesmí být vyšší než polovina týdenní pracovní doby (do 20 hodin)

Ø      mzda je splatná ve výplatních termínech

Ø      dohodu lze sjednat na dobu určitou i neurčitou, lze jí vypovědět s 2 měsíční výpovědní lhůtou, začíná běžet od doručení

Žádné komentáře