Školní stránka

Maturitní otázky - právo

Obecná odpovědnost za škodu

Druhy odpovědnosti za škodu:

q       obecná odpovědnost za škodu.

q       zvláštní druhy odpovědnosti.

 

Obecná odpovědnost za škodu

-každý odpovídá za škodu, kterou způsobil,

-občanské právo se zabývá prevencí (předcházení škodám) a reparací (náhradou škody),

-zásadu předcházení škodám, obsahují i další předpisy: (Silniční zákon, Zákoník práce, Stavební zákon)

-předcházení škodám je vyjádřeno, povinností všech, počínat si tak, aby nedocházelo ke

 škodám, nerespektováním této povinnosti je protiprávním jednáním a škůdce je odpovědný

 za škodu, která tak vznikne.

 

Zakročovaní povinnost

-je to povinnost ohroženého, aby přiměřeně zakročil k odvrácení škody.

 

Jednání v nutné obraně

-odvrácení přímo hrozícího nebo trvajícího útoku ze strany fyzické osoby,

 

Stav krajní nouze

-bývá vyvolán zpravidla přírodní událostí, nevyvolaným jednáním člověka, či zvířetem

 

předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu:

 1)  způsobená škoda

 2) protiprávní jednání či událost vyvolávající škodu

 3) příčinná souvislost mezi škodou a porušení právní povinnosti

 

-právní úprava v ČR stojí na základě předpokládaného zavinění – presumpce (předpoklad) zavinění.

-poškozený musí prokazovat, že vzniklá škoda je protiprávním jednáním

-škůdce musí prokazovat, že škodu nezavinil – vyvinit se = exkulpovat (prokázat nevinu)

-předpokládá se zavinění z nedbalosti, ne úmyslné, úmysl prokazuje poškozený.

-v některých případech je vznik škody vázán na existenci nějaké události, kde není rozhodné, zda někdo škodu zavinil (činnosti se zvýšeným nebezpečím , rizikové provozy, doprava)

 

Škoda

-je majetková újma, vyjádřitelná penězi,

-rozlišujeme skutečnou škodu(znehodnocení majetku a ušlý zisk-majetková újma, majetek se

 nezvětšil, jak bylo možné reálně očekávat),

-pokud dojde ke vzniku škody a nikomu nelze přičíst zavinění, jde o náhodu,

 

Subjekty odpovědnosti za škodu: - právnické osoby,

                                                         - fyzické osoby,

                                                        - stát.

 

Společná odpovědnost (odpovědnost více osob):Dílčí (každý odpovídá za svůj díl nebo podíl)

                                                                                Solidární (společná a nerozdílná)

Rozsah a způsob náhrady škody (reparace)

-poškozenému se hradí veškerá skutečná škoda, ale i ušlý zisk, vychází se z pořizovací ceny a přihlíží se k opotřebení.

Škody způsobené na zdraví, či při úmrtí, hradí se: věcná škoda způsobená na věcech

                                                                                        účelně vynaložené náklady spojené s

                                                                                           léčením,

                                                                                      náhrada za bolest (bolestné)

                                                                                      náhrada za ztížené společenské uplatnění

                                                                                      ztráty na výdělku (dorovnání z

                                                                                   nemocenské do platu)

                                                                                     při invaliditě renta,

                                                                                     přiměřené náklady spojené s pohřben,

                                                                                    náklady na výživu pozůstalých,

 

-náhrada buď v penězích (relutární restituce), nebo uvedení v předešlý stav (naturální restituce)

-právo na náhradu škody se promlčí, není-li uplatněno u soudu, do 2 let ode dne, kdy se

 poškozený dozví o škodě.

 

Zvláštní druhy odpovědnosti

1)  odpovědnost za škodu, způsobenou osobami, které nemohou posoudit následky svého

 jednání (duševně nemocní, nezletilí)

-za škodu odpovídá ten, kdo je povinen nad nimi vykonávat dohled, odpovědnosti se sprostí důkazem, že dohled nezanedbal,

2)  odpovědnost za škodu, způsobenou úmyslným jednáním, proti dobrým mravům (např. šikana)

3)  odpovědnost za škodu, způsobenou provozem dopravních prostředků

4)  odpovědnost za škodu, způsobenou provozem, zvlášť nebezpečným

5)  odpovědnost za škodu na vnesených nebo odložených věcech (zejména u provozovatelů služeb, kdy provozovatelé odpovídají za škodu na věcech odložených, na místě k tomu určeném, nebo tam kde se obvykle odkládají)

-odpovědnosti se nelze zprostit jednostranným prohlášením „za odložené věci neručíme“

Žádné komentáře