Školní stránka

Maturitní otázky - právo

Obchodní společnosti

Osobní společnosti

Veřejná obchodní společnost

- je společnost, ve které dvě osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem

- zisk se dělí mezi společníky rovným dílem, stejně tak ztráta

- statutární orgán (řídící orgán) – každý společník společnosti

 

Komanditní společnost

- komandisté – jeden nebo více společníků ručí jen do výše svého vkladu

- komplementáři – jeden nebo více společníků ručí neomezeně

- komandista je povinen vložit do kapitálu společnosti vklad minimálně 5000Kč

- účast na řízení společnosti mají pouze komplementáři

- rozdělení zisku – část společnost a část komplementáři to se určí poměrem stanoveným ve společenské smlouvě, jinak se zisk dělí na polovinu. Část zisku která připadla společnosti po zdanění se rozdělí mezi komandisty v poměru stanoveném ve společenské smlouvě

- neomezeně komplementářů i komandistů

- statutární orgán – komplementáři

 

Kapitálové společnosti

Společnost s ručením omezeným

- základní kapitál je tvořen vklady společníků, kteří ručí za závazky společnosti jen do výše svého vkladu

- může být založena jednou osobou

- může být založena maximálně – 50 účastníků

- základní kapitál – min. 200 000 Kč                    

- vklad společníka – min 20 000 Kč

- do zápisu OR musí být splaceno min. 100 000Kč

-  musí se svolat minimálně jednou ročně valná hromada

- vytváří povinně rezervní fond a to nejméně 10% základního kapitálu (= peněžní vyjádření souhrnu peněžních i nepeněžních vkladů jednotlivých společníků)

orgány společnosti:

nejvyšší orgán – valná hromada - rozhodování o změně společenské smlouvy

                                                     - jmenování, odvolávání, odměňování jednatelů

     - schvalování roční účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát

     - vyloučení společníků

 statutární orgán – jednatelé

                           - zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví

- musí vést seznam společníků

                           - informovat společníky o záležitostech společnosti

kontrolní orgán – dozorčí rada

   - členové jsou voleni valnou hromadou - lichý počet členů (min. 3 členy)

   - dozor nad činností společnosti

                           - dozor nad činností jednatelů, roční účetní závěrka

                           - nahlíží do účetních knih a kontroluje údaje

                           - přezkoumává roční účetní závěrku (zavření účtů na konci roku)

                           - podává zprávy valné hromadě (1x za 1 kalendářní rok)

 

Akciová společnost

- má základní kapitál, který je rozvržen na určitý počet akcií o určité hodnotě

- akcie = cenný papír, s nimž jsou spojena práva jako společníka :

                   - podílet se na zisku

                   - podílet se na řízení společnosti

                   - podílet se na likvidačním zůstatku společnosti

 

akcie rozlišujeme

1)podle formy

a)listinné

- jsou fyzicky vytisknutelné na papíře

- skládají se z pláště (jsou uvedeny náležitosti o minimální hodnotě akcie), kupónového archu, talonu

b) zaknihované

- akcie jsou zaznamenávány v počítači

2)podle druhu akcie

a)na jméno

b)na majitele

c)speciální

zaměstnanecké – jsou vždy na jméno, má jí v důchodu

                          - lze je převádět pouze mezi zaměstnanci

prioritní akcie – majitel má přednostní právo na dividendu, vzdává se hlasovacího práva

 

 

Způsoby založení a.s.

1)bez veřejné nabídky akcií

   vklady zakladatelů se rovnají základnímu kapitálu min 2mil. Kč

2) veřejná nabídka akcií

    pokud zakladatelé nemají dostatek kapitálu, zveřejní výzvu k upisování akcií (20 mil. Kč)

 

Vznik akciové společnosti

- do OR je nutné akciovou společnost zapsat do 90 dnů po konání ustavující valné hromady

- min. rezervní fond je 20 % ze základního kapitálu

orgány společnosti:

nejvyšší orgán – valná hromada (musí být přítomni akcionáři s hodnotou přesahující 30 %

    základního kapitálu)

  - rozhoduje o – změně stanov

                           - rozhodnutí o snížení a zvýšení základního kapitálu

                           - volba a odvolání členů představenstva

                          - schválení roční účetní uzávěrky

                           - rozhodnutí o rozdělení zisku

statutární orgán – představenstvo

   - řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem

   - členem může být jen FO

   - má nejméně 3 členy

  - členové představenstva volí svého předsedu

  - zabezpečuje řádné vedení účetnictví společnosti

kontrolní orgán – dozorčí rada

  - dohlíží na výkon působnosti představenstva

  - má nejméně 3 členy (členem může být jen FO)

- emisní ážio – první prodejní cena akcií

- tantiemy – určité odměny ze zisku po zdanění představenstva a dozorčí rady

- akcionáři za závazky společnosti neručí, ručí do hodnoty svých akcií

- společnost ručí majetkem

Žádné komentáře