Školní stránka

Maturitní otázky - právo

Obchodní právo

Obchodní právo je :  Souhrn právních norem upravující postavení podnikatelů, obchodní a závazkové vztahy a vztahy související s podnikáním.Hlavní pramenem je obchodní zákoník č. 513/91 který nabyl účinnosti k 1.1. 1992. Nahradil bývalý hospodářský zákoník.

 

Obsahuje ustanovení:

-         o podnikatelích a podnikání

-         o obchodních společnostech

-         o družstvu

-         o obchodně závazkových vztazích

-         o podnikání zahraničních osob v ČR

-         závazkové vztahy v mezinárodním obchodě

 

Pojmy:

Podnikání – Je soustavná činnost provozovaná samostatně podnikatelem vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

 

Podnikatelé v ČR – Osoby tuzemské i zahraniční, právnické i fyzické které jsou zapsány v obchodním rejstříku, nebo na živnostenském úřadě.

 

Obchodní rejstřík – Je to evidence právnických osob a podnikatelů – cizinců, ale i státních podniků.Obchodní rejstřík vedou rejstříkové soudy (v Praze krajský obchodní soud – Slezská ulice)

 

Podnik – Je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání.

 

Obchodní jméno – Je název pod kterým podnikatel jedná při své podnikatelské činnosti. Musí se odlišovat.Fyzické osoby stejného jména se odlišují připojením místa podnikání.

 

Jednání podnikatele – Fyzická osoba jedná bud osobně, nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce. Za práv. osobu jedná statutární orgán, nebo zástupce. Zástupce s nejrozsáhlejší plnou mocí – PROKURISTA

 

Prokura – Je zvláštní plná moc, která zmocňuje prokuristu ke všem právním úkonům (kromě prodeje nemovitostí)

 

Základní kapitál – Je souhrn vkladů společníků, jeho výše se zapisuje do OR.

 

Vklad společníků – To jsou peníze nebo jiné hodnoty penězi ocenitelné, které společník vkládá do podnikání a podílí se tím na jejím podnikání.

 

Obchodní tajemství – To jsou cenné informace obchodní, výrobní nebo technické povahy, které nejsou běžně dostupné a podle podnikatelovy vůle mají zůstat utajeny.

 

Založení a vznik společnosti – Společníci společnost založí (sepíší smlouvu) a do 90 dní ji zapíší do obchodního rejstříku. Teprve zápisem do OR firma vznikne.

 

Zrušení a zánik společnosti – Společnost zrušíme (s likvidací, bez likvidace nebo prohlášením konkurzu) a pak ji vymažeme z obchodního rejstříku (dnem výmazu OR společnost zaniká).

Žádné komentáře