Školní stránka

Maturitní otázky - právo

Občanské právo

1) nominátní smlouva – pojmenovaná sml.

2) inominátní smlouva – nepojmenovaná sml.

 

Kupní smlouva

- prodávající převádí za úplatu, vlastnictví věci na kupujícího.

-smlouva může být ústní, pouze u koupě nemovitosti písemná.

-vlastnictví movité věci přechází na kupujícího převzetím věci, v nemovitosti

 zápisem (vkladem) do katastru nemovitostí.

-prodávající je povinen upozornit kupujícího na vady věci o kterých ví, pokud ho neupozorní, má kupující právo na slevu a pokud je věc neupotřebitelná může od smlouvy odstoupit.

-ke kupní smlouvě lze připojit různá vedlejší ujednání – např. předkupní právo, to je nárok na koupi věci pokud jí chce kupující dále prodat, nebo právo zpětné koupě (podobá se Zástavní smlouvě).

Občanský zákoník podrobně upravuje práva a povinnosti účastníků při prodeji v obchodě.

 

Smlouva o dílo

-zhotovitel se zavazuje objednateli, že mu na svoje nebezpečí, provede objednané dílo za dohodnutou cenu.

-smlouva o dílo může být uzavřena ústně, ale nezhotovuje-li se dílo na počkání (oprava obuvi, fotky) je zhotovitel povinen vydat objednateli potvrzení o převzetí objednávky (má obsahovat předmět, rozsah, jakost, cenu, dobu zhotovení díla).

-cena se platí po dokončení díla, lze dohodnout přiměřenou zálohu zejména pokud se dílo zhotovuje po částech nebo je nákladné.

-cenu lze stanovit rozpočtem, ale pak nesmí být bez souhlasu objednatele zvýšena (obvykle stavební práce).

-nelze-li cenu určit pevně částkou, stanoví se odhadem.

-pokud je odhadnutá cena podstatně překročena musí být objednavatel písemně upozorněn, jinak není nárok na zaplacení rozdílů v ceně.

Objednavatel pak může od smlouvy odstoupit a za rozpracovanou práci platí jen má-li z ní prospěch.

-má-li objednatelem podaný materiál vady, je zhotovitel povinen na to upozornit.

Stejnou povinnost má, dává-li mu objednatel ke zhotovení nevhodné pokyny, pak může zhotovitel i odstoupit od smlouvy.

-objednavatel může až do zhotovení věci odstoupit od smlouvy i bez uvedení důvodů a je povinen uhradit cenu již vykonaných prací.

-zhotovitel zodpovídá za vady, která má věc při převzetí i v záruční době, je odpovědný i za to, že věc má vlastnosti objednavatel ve smlouvě vymíněné.

 

Reklamace-uplatnění nároků z vad:

-obecná záruční doba je šest měsíců, na stavby 3 roky, na stavební práce 1,5 roku, na opravy 3 měsíce.

Speciální druhy zvlášť upravených smluv o dílo jsou: 1) smlouva o zhotovení věci na zakázku   

                                                                                            2) smlouva o opravě a úpravě věci

 

-ty se řídí obdobnými pravidly jako prodej v obchodě.

-věc zhotovenou na zakázku má objednatel povinnost převzít ji do jednoho měsíce, pak lze požadovat poplatek za uskladnění věci, po uplynutí 6 měsíců od zhotovitel s věcí volně nakládat.

Darovací smlouva

-dárce věc bezúplatně přenechává, nebo slibuje obdarovanému.

-darování nemovitosti se uskutečňuje písemnou smlouvou a vlastnické právo přechází na obdarovaného vkladem do katastru nemovitostí.

-dárce je povinen upozornit na vady věci.

-darovací smlouva podle níž má být plnění až po dárcově smrti, je neplatná, protože obchází ustanovení o dědění.

-pokud obdarovaný hrubě porušuje dobré mravy, může se dárce domáhat vrácení daru.

 

Směnná smlouva

-vyměňuje se věc za věc, každý účastník je zároveň prodávající i kupující (sběratelé).

Žádné komentáře