Školní stránka

Maturitní otázky - právo

Kupní smlouva

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje kupujícímu dodat movitou věc (zboží) a převést na něj vlastnické právo k této věci, kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu. Dohodou o předmětu a o ceně je kupní smlouva platně uzavřena.

- dobu, místo a způsob předání zboží :

- kdy na kupujícího přejde vlastnictví a nebezpečí škody:

- jakost, dobu a rozsah záruky prodávajícího za jakost zboží:

- nároky kupujícího vyplívající z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží

  (reklamační nároky):

- dobu a způsob zaplacení kupní ceny:

- sankce za porušení povinnosti, např. smluvní pokutu nebo možnost odstoupení

   od smlouvy.

Není – li smluvena jiná doba dodání, je prodávající povinen bez vyzvání kupujícího dodat zboží ve lhůtě přiměřené s přihlédnutím k povaze zboží a k místu dodání.

Je – li množství zboží dohodnuto jen přibližně, nesmí odchylka v dodávce přesáhnout 5%.

Dnem předání je den, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat s koupeným zbožím, popř. den předání zboží prvnímu dopravci,  jestliže se zboží odesílá prostřednictvím dopravce.

Kupující nabývá vlastnické právo, jakmile je mu  zboží předáno.

Přechodem vlastnictví přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

Jakost zboží musí být vhodná pro účel uvedený ve smlouvě nebo pro účel, k němuž se takové zboží zpravidla užívá.

Reklamační nároky se řídí podle toho, zda dodáním zboží s vadami byla smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem.

Při porušení smlouvy podstatným způsobem si kupující může zvolit ze čtyř možností řešení reklamačního nároku. Kupující může:

1. požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží, chybějícího zboží a

    odstranění právních vad:

2. požadovat opravu zboží, jsou – li vady opravitelné:

3. žádat přiměřenou slevu z kupní ceny:

4. odstoupit od smlouvy, může – li vrátit zboží takové, jaké převzal.

Je – li vadami zboží smlouva porušena nepodstatným způsobem, může kupující požadovat buď dodání chybějícího množství a odstranění ostatních vad, nebo slevu z kupní ceny,

Kupní cenu je kupující povinen  zaplatit při převzetí zboží.

Kupující není povinen zaplatit, dokud nemá možnost si zboží prohlédnout.

Jestliže kupující z důvodu reklamace odmítá převzaté zboží, je povinen postarat se o jeho uchování.

Za vady zboží se považuje i dodání jiného zboží (tzv. aliud), než určuje smlouva, a vady v dokladech nutných k užívání zboží. Dodá – li prodávající zboží před určenou dobou, je kupující oprávněn zboží převzít nebo odmítnout.

Kromě kupní smlouvy slouží k převodu vlastnictví další dva typy smluv:

Smlouva o prodeji podniku a smlouva o koupi najaté věci, leasingová smlouva. 

Žádné komentáře