Školní stránka

Maturitní otázky - právo

Fyzické a právnické osoby

Fyzické osoby

U lidí rozeznáváme dvojí právní způsobilost:

1)způsobilost k právům a povinnostem (právní subjektivita)

-znamená mít práva a povinnosti, vzniká narozením a zaniká úmrtím nebo prohlášením za  

 mrtvého (má jí i počaté dítě narodí-li se živé – dědění)

-této způsobilosti nemůže být nikdo zbaven

2)způsobilost k právním úkonům

-spočívá v tom, že účastník právního vztahu může vlastním jednáním zakládat, měnit a rušit 

  své právní vztahy

-vzniká v plném rozsahu zletilosti, soud může své právnosti zbavit nebo ji omezit (splněné

  podmínky duševní choroby nebo nadměrné závislosti na návykových látkách) pak je

  přidělen opatrovník

-u nezletilých pouze přiměřené právní úkony jinak za něj jednají zákonní zástupci nebo

  kolizní opatrovník

 

Právnické osoby

Jsou uměle vytvořené subjekty jejichž podstatu tvoří buď lidé nebo věci a podle toho rozlišujeme:

1)společenství osob (korporace) – obchodní společnosti, družstva, spolky

2)společenství věcí a majetků – s peněžní podstatou (fondy nadace)

                                                    s majetkovou podstatou (organizace, podniky, ústavy) 

3)společenství právnických osob

 

Každá PO musí mít určitou organizačně právní formu stanovenou zákonem, nejčastěji je obchodním zákoníkem.

Ke zřízení PO je nutná:1)písemná smlouva nebo zakladatelská listina

                                     2)zápis do rejstříku

PO mají od svého vzniku způsobilost k právům a povinnostem a zároveň způsobilost k právním úkonům – v jeden okamžik.

 

Příklady PO – obchodní společnosti, družstva, tělovýchovné jednotky, státní podniky, přízpěvkové a rozpočtové organizace (banky), spolky, VZP, politická strana, církevní a náboženské společnosti, obec

 

Při právních úkonech jsou právnické osoby zastupovány FO, které za ně jednají jejich jménem a na jejich účet, buď jako statutární orgán (představenstvo jednatele), na základě plné moci, na základě prokury.

 

Prokura

-je zvláštní druh plné moci, kterou může udělit jen podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku

-prokura zmocňuje prokuristu ke všem právním úkonům k nimž dochází při provozu podniku (mimo prodeje nemovitostí)

-musí být uveden v obchodním rejstříku
Žádné komentáře