Školní stránka

Maturitní otázky - ekonomika

Zásoby

Členění oběžného majetku

zásoby – materiál (obaly, kancelářské potřeby, čistící prostředky, drobné nářadí, pohonné

               hmoty)

            -  nedokončená výroba (rozešité kalhoty, neupečený rohlík)

            -  polotovary (deska dřeva, nedokončené ale dá se prodávat)

            -  hotové výrobky (dokončené a připravují se k prodeji)

            -  zboží (vše co je nakoupené (hotové) za účelem dalšího prodeje)

            -  zvířata (pro zemědělskou výrobu)

peníze – pokladna (peníze v hotovosti)

           -  účty (peníze v peněžních ústavech)

           -  ceniny (kolky, stravenky, poukázky, jízdenka)

           -  krátkodobé cenné papíry (směnky)

           -  pohledávky (peníze, které dluží firmě odběratelé, společníci, zaměstnanci)

 

Plán zásobování

spotřeba + konečná zásoba = počáteční zásoba + nákup

 spočítat       určuje si firma       na začátku             vypočítáme z rovnice

                         sama                  období

 

nákup = spotřeba + konečná zásoba – počáteční zásoba

 

Metody výpočtu spotřeby

podle technické dokumentace (nejpřesnější, nejpracnější)

podle výtěžnosti (méně přesná)

indexní metoda (vycházíme ze skutečnosti minulého roku)

 

Řízení zásob

zásoby představují pro firmu nemalé náklady, proto se je snažíme racionálně třídit – metoda ABC

skupina A – pro firmu nejdůležitější a finančně nejnákladnější

-         pro řízení zásoby používáme metodu normování – dodávky zásob jsou v pevných dodávkových cyklech a je stanovena časová norma zásob (udává čas na který nám vydrží průměrná zásoba), normovaná zásoba v naturálních jednotách (udává fyzický objem zásoby), normovaná zásoba v finančním vyjádření (udává objem peněz průměrně vázaných v  zásobách)

-         zásoba běžná (zásoba, ze které se průběžně vydává podle požadavků výroby)

            zásoba pojistná (pro případ kdy se dodavatel opozdí s dodávkou)

            zásoba technická (nejsme schopni předčasně čerpat, protože tato zásoba ještě není 

                                          technologicky připravená pro výdej do výroby)

            dodávkový cyklus (čas mezi dvěma smluvními dodávkami od dodavatele)

skupina B – méně nákladná, druhově pestřejší

                -  pokud zásoba klesne na skladový limit zásobovač objednává

skupina C – druhově pestřejší

                 -  zásobovač nakupuje operativně, co potřebuje, do výše měsíčního finančního

                    limitu

Žádné komentáře