Školní stránka

Maturitní otázky - ekonomika

Zakládání podniku

-         členění majetku

-         dlouhodobý majetek, jeho členění, způsoby pořízení a oceňování

-         evidence dlouhodobého majetku

-         odepisování dlouhodobého majetku


Zakládání podniku

-         Co a pro koho budeme vyrábět

-         Jakou si zvolíme cenovou strategii a formu distribuce

-         musíme zvážit potřebu využití výrobních faktorů: práce(pracovní síla), přírodní zdroje(tedy zásobování, logistika, technologie a výroba), kapitál

-         Rozhodnout se pro velikost našeho trhu (regionální, národní, mezinárodní) a rizika vnějších vlivů na naše podnikání

Při zakládání podniku je třeba vyhotovit zakladatelský rozpočet.

Zakladatelský rozpočet se skládá ze dvou základních částí:

  1. Rozpočet nákladů a výnosů – tímto podnikatel získá základní představu o ročním hospodaření firmy a zjistí výnosnost připraveného podnikání (velikost zisku).
  2. rozpočet dlouhodobého a oběžného kapitálu (potřebného majetku firmy) a zdroj jeho krytí (vlastní a cizí zdroje)

Členění majetku   

a) podle druhů (aktiva firmy):

Dlouhodobý

-         hmotný (budovy, stroje, dopravní prostředky)

-         nehmotný (licence, know-how, značky, software)

-         finanční (kapitálové investice)

Oběžný

-         zásoby (materiál, polotovary, nedokončená výroba, hotové výrobky, zboží, zvířata)

-         peněžní forma (peníze / v pokladně, bance/, ceniny, krátkodobé cenné papíry, pohledávky)

b) podle zdroje krytí majetku (pasiva firmy)

Z vlastních zdrojů (základní kapitál, emisní ážio, vklad tichého společníka, zisk)

Z cizích zdrojů (úvěry u bank, dodavatelský úvěr, emise obligací, přijaté zálohy)

Členění dlouhodobého majetku

Hmotný majetek

-         budovy, stavby, stroje, dopravní prostředky

-         cena vyšší než 40 000kč

-         doba používání delší než 1 rok

-         odepisuje se (kromě půdy, uměleckých předmětů – odpisy účetní a daňové)

-         podrobně může být ještě členěn na movitý a nemovitý

-         nemovitost – budova, pozemek, stavba spojený s pevným základem se zemí

-         movitost – vše co není nemovitost

Nehmotný majetek

-         licence, software, firemní značka

-         cena vyšší než 60 000kč

-         doba používání delší než 1 rok

-         odepisuje se

Finanční majetek

-         dlouhodobé cenné papíry (akcie, obligace)

-         minimální cena není stanovena

-         neodepisuje se

-         doba používání delší než 1 rok

Pořízení dlouhodobého majetku

-         nákup

-         vlastní výroba

-         darování

-         převod z osobního majetku podnikatele

-         vklad majetku společníky

-         finanční leasing

-         novým zjištěním

Oceňování dlouhodobého majetku

Firma potřebuje oceňovat proto aby měla přehled o hodnotě svého majetku a aby mohla tento majetek zavést do účetnictví a odepisovat.

Hmotný majetek firma oceňuje vstupní cenou.

a)      pořizovací cenou

pořizovací cena = cena pořízení + náklady související s pořízením                              (mimořádné)

Firma má povinnost vést tyto náklady jako součást ceny DM a odepisovat je.

b)      reprodukční pořizovací cenou

Firma nemá doklad o jeho hodnotě. Např. vložený majetek z osobního vlastnictví a jedná se o majetek starší 5 let, ustanovuje se odhadcem.

c)      cenou ve vlastních nákladech

Firma si sama vyrábí dlouhodobý majetek. Stavební firma si sama postaví kancelářské budovy.

Nehmotný majetek

a)      pořizovací cenou

b)      reprodukční pořizovací cenou

c)      cenou ve vlastních nákladech

Finanční majetek

Oceňuje se pořizovací cenou.

Pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou, cenou ve vlastních nákladech = vstupní cena.

Evidence dlouhodobého majetku

Evidence slouží:

-         kontrolu majetku – inventarizace

-         odepisování majetku – účetnictví a daně

-         přehled o finanční hodnotě firmy

-         úhrady škod na majetku pojišťovnou

 

Základní evidenci provádíme na inventárních kartách, které jsou z pevnějšího papíru nebo v evidenci v pc.

Evidenční karta musí povinně obsahovat: inventární číslo, zlolený způsob odepisování, vstupní cenu, jednotlivé roční daňové odpisy, pokud firma chce také odlišné účetní odpisy, jinak obsahuje technický popis, datum pořízení, datum uvedení do používání. Zaznamenává se i způsob vyřazení, zcizení nebo zničení, prodání před dokončením odepisování evidenční karta se liší podle charakteru dlouhodobého majetku, kancelářská technika – 4 roky – karta jednoduchá, budovy – 30 let – rozsáhlejší.

 

Odepisování dlouhodobého majetku

 Dlouhodobý majetek se časem opotřebovává a hodnota se musí  do nákladů přenášet postupně.

Opotřebení fyzické, morální.

Odpisy se týkají hmotného a nehmotného majetku.

Vstupní cena = součet odpisů

Druhy odpisů:

Účetní

        upraveny zákonem o účetnictví, přehled o skutečné výši majetku firmy

Daňové

-         daňový náklad ovlivňuje výši daně z přijmu podnikatele, metody výpočtů jsou stanoveny v zákonu o dani z příjmu.

Firma si zvolí rovnoměrné x zrychlené odpisy, musí je však dodržovat do konce odepisování.


Funkce odpisů

Nákladová - pomocí odpisů přenášíme hodnotu DM do nákladů

Zdrojová – odpisy jsou pro firmu zdroj financí


Z pohledu státu

Funkce fiskální – výše příjmů do státního rozpočtu

Funkce rozvojová – umožní stát odepisovat podnikatelům rychleji – rozvoj firem a celého hospodářství.  

Žádné komentáře