Školní stránka

Maturitní otázky - ekonomika

Výkonnost národního hospodářství

Ø      myslí se tím množství statků a služeb, které ekonomika vyprodukovala za určité období


HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT (HDP)

Souhrn statků a služeb vyjádřený v penězích vytvořený za určité období výrobními fatory na území státu, bez ohledu na to, zda jsou vlastněny občany státu nebo cizinci.


HRUBÝ NÁRODNÍ PRODUKT(HNP)

Souhrn statků a služeb vyjádřený v penězích vytvořený za určité období výrobními faktory ve vlastnictví občanů příslušné země, bez ohledu na to, zda výroba probíhala na území státu nebo v zahraničí.

 

Ø      ukazatel HDP je počítán na územním principu – evropské země

Ø      ukazatel HNP je postaven na národním principu – Severní Amerika

Ø      v našich podmínkách užíváme HDP

Ø      HDP můžeme počítat dvěma rovnocenými metodami:

                        1)zbožová metoda – sčítá všechny finální statky a služby, které firmy za dané období                                                             prodali domácnostem, vládě, jiným firmám...

            HDP=spotřeba domácností + investice soukromých domácích firem + vládní nákupy + čistý             vývoz

 

                        2)důchodová metoda – vychází z fáze rozdělování, kdy každý z účatníků výroby                                                                         získává svůj podíl na vyrobených statcích a službách

            HDP=mzdy + renty + zisky + úroky + opotřebení investic + nepřímé daně

            HDP=národní důchody + opotžebení investic + nepřímé daně

 

Ø      při výpočtech využívající běžné ceny hovoříme o nominálním HDP

Ø      při přepočítání na stálé ceny zvoleného roku hovoříme o reálném HDP

 

Ø      skutečný HDP – skutečně dosažený HDP dané ekonomiky

Ø      potencionální HDP – HDP, který by ekonomika dosáhla při využití všech svých výrobních zdrojů

 

EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA

Ø      Pokud může a dovede národní ekonomika vyrobit tolik, kolik sama spotřebuje, je v ekonomické rovnováze.

 

RŮST EKONOMIKY

Ø      je zákonitý, pokud by tomu tak nebylo, byla by ekonomika na počátku kapitalistické éry novodobých dějin

Ø      ekonomika se vyvíjí rovnoměrně, výkyvy byly způsobeny především mimoekonomickými vlivy(neúroda, války, povodně...)


HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS:

Podle posloupnosti jej můžeme rozdělit do 4fází:

 
1)EXPANZE – (rozvoj, rozmach) domácnostem i firmám se daří, rostou zisky i platy, roste spotřeba                                  statků a služeb, stát dostává více daní

2)VRCHOL – (převis nabídky nad poptávkou) firmy pořád ještě produkují vysokým tempem nové                           statky a služby, ovšem strana poptávky začíná zaostávat

3)KRIZE – (recese, deprese, pokles nabídky a poptávky) poptávka se zcela zabrzdila, firmy mají                                 problémy s prodejem, krachují, zvyšuje se nezaměstnanost, lidé mají                                             existenční problémy, i ti co mají práci raději šetří a neutrácí

4)SEDLO – (dno, vyrovnání a oživení poptávky a nabídky) žít se musí, takže poptávka nikdy                                                 neklesne na nulu, firmy minimalizovali náklady a ceny, ty které přežijí recesy                          se dostanou se svou nabídkou do souladu s poptávkou

Žádné komentáře