Školní stránka

Maturitní otázky - ekonomika

Trh a jeho zákony

Peníze:

Ø      chápeme jako určitý druh zboží

Ø      každý stát má svou vlastní měnu, aby mohl lépe kontrolovat a řídit svou ekonomiku, a aby mohl regulovat zahraniční obchod

Ø      o měnu se stará centrální banka

Ø      při zahraničním obchodě potřebujeme měnu jednoho státu převést na měnu druhého státu

Hovoříme o měnách: 1)plně směnitelných – nejsou zde překážky při výměně

                                    2)částečně směnitelných – stát stanoví omezující pravidla výměny své měny

                                    3)nesměnitelných – stát svým rozhodnutím zakazuje držení cizích měn                                                                                občany a firmami státu a určuje instituce(banky), které                                                              získávají monopol této výměny

Historie peněz:

Ø      nejdříve se za výrobky-statky platilo opět statkami-naturálně(barter)

Ø      později se začali užívat drahé kovy

Ø      poté se začali razit mince

Ø      pak papírové bankovky

Ø      poslední je bezhotovostní platební styk

 

Funkce peněz:

a) prostředek směny – zprostředkovávají výměnu zboží za peníze

b) míra hodnot – pomocí peněz měříme hodnotu jinak nepoměřitelných věcí

c) prostředek akumulace – peníze se dají hromadit, schromažďovat..- funkce pokladu

Pojmy:

Ø      měna – peněžní soustava určitého státu

Ø      měnový kurz – cena měnové jednotky, vyjádřená v peněžn jednotce jiného státu

Ø      kurzovní lístek – soupis kurzů měn k určitému datu

Ø      valuty – bankovky a mince jiného státu

Ø      devizy – pohledávky znějící na cizí měnu

Ø      devalvace – oficiální snížení kurzu

Ø      revalvace – oficiální zvýšení kurzu

 

ZÁKONY TRHU

Poptávku rozlišujeme:

Ø      individuální poptávka – poptávka jednoho kupujícího po určitém statku a službě

Ø      dílčí poptávka – poptávka všech lidí z určitého regionu

Ø      agregátní popávka – poptávka všech lidí v určitém státě

Nabídku rozlišujeme:

Ø      individuální nabídka – nabídka jednoho výrobce určitého statku nebo služby

Ø      dílčí nabídka – nabídka všech výrobců v určitém regionu

Ø      agreátní nabídka – nabídka všech výrobců, všech druhů zboží v jednom státě

Zákony trhu:

1)zákon nabídky – s rostoucí cenou roste i nabídka zboží

2)zákon poptávky – s rostoucí cenou klesá optávka po zboží

Faktory ovlivňující poptávku:

      cena

      demografické změny

      změny velikosti důchodů(mzdy, renta,úroky)

      změny v preferencích(zvyky,móda)

      změny cen jiných zboží

      substituty – jiné zboží, které může nahradit při spotřebě zboží sledované

      konplementy – jiné zboží, které dopňuje při použití zboží sledované

Faktory ovlivňující nabídku:

      cena

      náklady výroby a obchodu

      změny vnějších podmínek podnikání

      změny kapitálové výnosnosti

 

TRŽNÍ ROVNOVÁHA

      výrobci neznají dopředu rovnovážnou cenu a jí odpovídající ideální množství vyrobeného zboží pro trh

      výrobci jsou tlačeni k tomu, aby se dostali se svými cenami do stavu rovnováhy na trhu, tedy k rovnovážné ceně

      stav rovnováhy na trhu je z makromolekulárního hlediska nejefektivnější – zboží na trhu není příliš mnoho – nedochází tedy k jejich plýtvání, ani příliš málo(nedostatečné uspokojení potřeb).

Trhem stanovená cena plní dvě funkce:

1)eliminuje neefektivní výrobu

2)reguluje množství výrobků na trhu


KONKURENCE

a) Všichni, kdo nabízejí své zboží na trhu mají rovné podmínky přístupu na trhu – DOKONALÁ             KONKURENCE(v zásadě neexistuje)

b) - Mezi potencionálními prodávajícími je jeden, který má výsadní postavení natrhu – jako jediný   má povolení od státu prodávat určitý výrobek – MONOPOL

      výsadní postavení existuje i na straně poptávky – MONOPSON – NEDOKONALÁ KONKURENCE

      olygopol – existují na straně nabídky dva nebo pouze několik málo velkých subjektů s dominantním postavením

Rozdělení monopolu:

KARTEL – dohoda mezi samotnými konkurenty o cenách

SYNDIKÁT – dohoda o společném nákupu nebo prodeji

TRUST – vyšší forma propojení konkurentů

KONCERN – nejvyšší forma existence monopolu

 

SELHÁNÍ TRHU

      zneužití výsadního postavení monopoly

      veřejné statky

externality trhu – vedlejší účinky trhu na subjekty
Žádné komentáře