Školní stránka

Maturitní otázky - ekonomika

Personalistika

Mezi zaměstnanci a zaměstnavateli vznikají pracovněprávní vztahy, které se řídí zákoníkem práce.

 

Pracovněprávní vztah může mít podobu :

a) dohody o práci konané mimo pracovní poměr:

 

1) dohoda o provedení práce

- může být uzavřena na maximální rozsah 150 hodin ročně

- může být uzavřena písemně nebo ústně

- vhodná především pro krátkodobé brigády

- u této formy nevzniká povinnost platit sociální a zdravotní pojištění

- je povinnost uhradit daň z přijmu

 

2) dohoda o pracovní činnosti

- sjednává se na práci, která nesmí svým rozsahem převýšit v průměru, polovinu stanovené týdenní pracovní doby

- musí být uzavřena písemně

- vzniká povinnost uhradit soc. a zdravotní pojištění, daň z přijmu

 

b) pracovní poměr 

Vznik pracovního poměru:

1. volbou - zvolení poslanci, zvolení řídící pracovníci družstev atd.

2. uzavření pracovní smlouvy - tato forma je nejběžnější


Pracovní smlouva - povinné náležitosti pracovní smlouvy jsou:

a) druh práce, na kterou je pracovník přijímán

b) místo výkonu práce - obec, organizační jednotka apod.

c) den nástupu do práce - nemusí být formou přesného data

V pracovní smlouvě mohou být i další ujednání, nejsou však povinná :

a) zda se jedná o pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou, není-li toto ujednání ve smlouvě obsaženo, jedná se automaticky o pracovní smlouvu na dobu neurčitou

b) zkušební  doba - není-li zkušební doba ve smlouvě písemně sjednána- neplatí

- maximální délka zkušební doby je tři měsíce

- nelze ji sjednat v případě pracovního poměru na dobu určitou

- zaměstnavatel je povinen uzavřít pracovní smlouvu písemně a jedno vyhotovení smlouvy vydat zaměstnanci

 

Změny pracovního poměru:

1. převedení na jinou práci - zákoník práce stanoví podmínky, za kterých zaměstnanec musí být převeden na jinou práci a podmínky, kdy může být převeden

2. přeložení na jiné místo výkonu práce - pouze se souhlasem zaměstnance a pouze v rámci zaměstnavatele

 

Skončení pracovního poměru:

Pracovní poměr může být rozvázán:

1. dohodou - je nutný souhlas obou stran, zaměstnance i zaměstnavatele

2. zrušením ve zkušební době - zrušit pracovní poměr může jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel a nemusí uvádět důvody

3. okamžité zrušení - tato forma je výjimečná. Organizace může okamžitě zrušit pracovní poměr se svým zaměstnancem, pokud porušil pracovní kázeň zvlášť hrubým způsobem

4. výpověď- je jednostranný právní akt. Výpověď musí být dána písemně a doručena druhé straně, jinak je neplatná. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi

a) výpověď ze strany zaměstnance - může být dána z jakéhokoliv důvodu bez uvedení důvodu.Výpovědní doba činí dva měsíce.

b) výpověď ze strany zaměstnavatele - může být dána pouze z důvodů uvedených v zákoníku práce. V těchto případech má zaměstnanec nárok na odstupné ve výši tří měsíčních platů.

 

Pracovní doba a doba odpočinku:

Pracovní doba je nejvýše 40 hodin týdně, u mladistvých do 18 let maximálně 30 hodin týdně.

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci po šesti hodinách nepřetržité práce pracovní přestávku v délce 30 minut. Za práci přesčas, noční práci a práci ve dnech pracovního klidu náleží pracovníkovi příplatek.

Dovolená činí čtyři týdny, firmy však mohou rozhodnout o delší dovolené.


Mzda:

Zaměstnanci přísluší mzda za vykonanou práci.

Formy základní mzdy:

- mzda úkolová - mzda závisí na množství kvalitní práce ( vadná práce není placená )

- mzda časová - zaměstnanec je odměňován podle času práce

- mzda podílová - velikost mzdy v tomto případě je stanovena jako určitý podíl na dosažených výsledcích

 

Mzda nesmí být nižší než minimální mzda stanovená vládním nařízením.

Hrubá minimální mzda platná od 1.1.2007 je 8 000 Kč.

Valorizace mezd znamená zvyšování mezd v důsledku znehodnocování peněz ( inflace ).

Kolektivní smlouva

Smlouva mezi odbory ( zástupci zaměstnanců ) a zaměstnavatelem o mzdách a dalších ujednáních týkajících se zaměstnanců.


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Zaměstnavatelé jsou ze zákona povinni platit zákonné úrazové pojištění zaměstnanců.

Povinností firmy je vyplatit zaměstnanci v řádném termínu místo mzdy nemocenské dávky a tyto dávky si nechat proplatit ze systému sociálního pojištění.

Zaměstnavatelé jsou povinni dbát na bezpečnost práce.

 

Výpočet mzdy:

Čistá mzda: hrubá mzda – ( zdravotní + sociální pojištění (12,5 %) ) – daň z přijmu

 

Nezaměstnanost:

Nezaměstnanost vzniká, pokud na trhu práce převyšuje nabídka zaměstnanců poptávku firem.

a) nezaměstnanost dobrovolná - lidé mají prac. sílu, ale nechtějí ji vynakládat

b) nezaměstnanost nedobrovolná- lidé chtějí a potřebují pracovat, ale nemohou práci sehnat

 

Příčiny nezaměstnanosti:

a) frikční nezaměstnanost - jde o krátkodobý jev, při změně zaměstnavatele

b) strukturální - útlum určitých oborů v ekonomice ( těžký průmysl apod. )

c) cyklická - ekonomika se vyvíjí v hospodářských cyklech, v období krize je vysoká nezaměstnanost

Poslední komentáře
20.05.2009 18:55:34: díky moc mi to pomohlo je to vážně dobře zpracovanýsmiley${1}