Školní stránka

Maturitní otázky - ekonomika

Obchodní zákoník

Podnikání 

soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku

 

Podnikatel

a)osoba zapsaná v obchodním rejstříku obchodní společnosti, družstva, státní podniky

b)osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění

c)osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění (lékaři, advokáti)

d)FO, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštních předpisů

 

Podnik a obchodní jmění

- podnik je soubor hmotných (majetek), nehmotných (značka) a osobních (zaměstnanci)

  složek podnikání

- podnik je věc hromadná (nemůže věc zastavit)

 

Obchodní firma

- obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán do OR

- podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou

- 1)firmou FO je její jméno a příjmení

- firma FO může obsahovat dodavatele odlišující osobu podnikatele nebo druh  podnikání

  (Ferdinand Večerka – truhlář) 

- 2)firmou PO je i dodatek označující jejich právní formou (Kaufland v.o.s.)

- obchodní listiny – podnikatel je povinen na všech účetních dokladech uvádět všechny své

                                údaje o firmě

 

Obchodní rejstřík

- je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů nebo organizačních složek jejich podniků

- je veden soudem

- je zveřejňován v Obchodním věštníku

- má funkci konstitutivní – zápisem do něj vznikají PO

- pro PO je zápis povinný,

- mohou se do něj zapisovat i FO

- zapisují se do obchodního rejstříku:

            - OS, družstva a jiné PO

            - zahraniční osoby

            - FO – zapíše se na vlastní žádost

 

Konkurence

- souběžné úsilí ekonomických subjektů, po dosažení téhož cíle v situaci, kdy ne všichni mohou tohoto cíle dosáhnout

konkurujeme si cenou, zbožím a službami

 

3 základní formy:

1) konkurence na straně poptávky – mezi kupujícími; vede ke zvyšování ceny

2) konkurence na straně nabídky – mezi prodávajícími;

     2formy:

     Cenová konkurence - vede ke snižování cen

     Necenová konkurence - firmy bojují o zákazníky kvalitou, službami, obalem,

sortimentem

Dokonalá konkurence

- prodávané zboží je identické (značka)

- na trhu existuje velký počet výrobců, každý z nich vyrábí jen malý podíl produkce, kterou potřebujeme

- existuje velký počet spotřebitelů

- žádný subjekt trhu nemá výsadní postavení, všichni mají rovné podmínky pro vstup na trh

- vede ke snižování cen (přebytečná nabídka)

 

Nedokonalá konkurence

- některé subjekty trhu mají výsadní postavení a mohou deformovat působení zákonů trhu

monopol – výsadní postavení určitého nabízejícího na trhu (určuje ceny na trhu) (ČEZ. Český 

                Telecom)

monopson – výsadní postavení určitého kupujícího na trhu (Dopravní podniky)

oligopol – výsadní postavení několika málo subjektu na trhu (Počítačové firmy, mobilní

                  operátoři)

Členění monopolů:

1)kartel – dohoda mezi samostatnými konkurenty o cenách

2)syndikát – dohoda o společném nákupu nebo prodeji, konkurenti zůstávají právně

                     samostatní

3)trust – vyšší forma propojení konkurentů

4)koncern – firmy se propojují v celém rozsahu činnosti

 

Hospodářská soutěž

- účastníci hospodářské soutěže mají právo rozvíjet svou činnost v zájmu dosažení hospodářského prospěchu, jsou však povinni dodržovat právně závazná pravidla.

- hospodářskou soutěž bychom mohli přirovnat k pojmu konkurence

a) nekalá soutěž

- upravuje obchodní zákoník

- jedná se o:

            - klamavou reklamu

            - klamavé označování zboží a služeb

            - vyvolávání nebezpečí záměny

            - parazitování na pověsti podniku, výrobků a služeb

            - podplácení

            - zlehčování

            - porušení obchodního tajemství

            - ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí

b) nedovolené omezování hospodářské soutěže

- je upraveno zákonem o ochraně hospodářské soutěže který zakazuje

            - dohody soutěžitelů omezující hospodářskou soutěž

            - dohody o sloučení soutěžitelů vedoucí k omezení konkurence

            - zneužití monopolního nebo dominantního postavení soutěžitelů

Žádné komentáře