Školní stránka

Maturitní otázky - ekonomika

Obchodní společnosti

Společnost s ručením omezeným

- základní kapitál je tvořen vklady společníků, kteří ručí za závazky společnosti jen do výše svého vkladu

- může být založena jednou osobou

- může být založena maximálně – 50 účastníků

- základní kapitál – min. 200 000 Kč                    

- vklad společníka – min 20 000 Kč

- do zápisu OR musí být splaceno min. 100 000Kč

-  musí se svolat minimálně jednou ročně valná hromada

- vytváří povinně rezervní fond a to nejméně 10% základního kapitálu (= peněžní vyjádření souhrnu peněžních i nepeněžních vkladů jednotlivých společníků)

orgány společnosti:

nejvyšší orgán – valná hromada - rozhodování o změně společenské smlouvy

                                                     - jmenování, odvolávání, odměňování jednatelů

     - schvalování roční účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady

        ztrát

     - vyloučení společníků

 statutární orgán – jednatelé

                           - zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví

   - musí vést seznam společníků

                           - informovat společníky o záležitostech společnosti

kontrolní orgán – dozorčí rada

   - členové jsou voleni valnou hromadou - lichý počet členů (min. 3 členy)

   - dozor nad činností společnosti

                           - dozor nad činností jednatelů, roční účetní závěrka

                           - nahlíží do účetních knih a kontroluje údaje

                           - přezkoumává roční účetní závěrku (zavření účtů na konci roku)

                           - podává zprávy valné hromadě (1x za 1 kalendářní rok)

 

Akciová společnost

- má základní kapitál, který je rozvržen na určitý počet akcií o určité hodnotě

- akcie = cenný papír, s nimž jsou spojena práva jako společníka :

                   - podílet se na zisku

                   - podílet se na řízení společnosti

                   - podílet se na likvidačním zůstatku společnosti

 

akcie rozlišujeme

1)podle formy

a)listinné

- jsou fyzicky vytisknutelné na papíře

- skládají se z pláště (jsou uvedeny náležitosti o minimální hodnotě akcie), kupónového archu, talonu

b) zaknihované

- akcie jsou zaznamenávány v počítači

2)podle druhu akcie

a)na jméno

b)na majitele

c)speciální

zaměstnanecké – jsou vždy na jméno, má jí v důchodu

                          - lze je převádět pouze mezi zaměstnanci

prioritní akcie – majitel má přednostní právo na dividendu, vzdává se hlasovacího práva

Způsoby založení a.s.

1)bez veřejné nabídky akcií

   vklady zakladatelů se rovnají základnímu kapitálu min 2mil. Kč

2) veřejná nabídka akcií

    pokud zakladatelé nemají dostatek kapitálu, zveřejní výzvu k upisování akcií (20 mil. Kč)

 

Vznik akciové společnosti

- do OR je nutné akciovou společnost zapsat do 90 dnů po konání ustavující valné hromady

- min. rezervní fond je 20 % ze základního kapitálu

orgány společnosti:

nejvyšší orgán – valná hromada (musí být přítomni akcionáři s hodnotou přesahující 30 %

    základního kapitálu)

  - rozhoduje o – změně stanov

                           - rozhodnutí o snížení a zvýšení základního kapitálu

                           - volba a odvolání členů představenstva

                          - schválení roční účetní uzávěrky

                           - rozhodnutí o rozdělení zisku

statutární orgán – představenstvo

   - řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem

   - členem může být jen FO

   - má nejméně 3 členy

  - členové představenstva volí svého předsedu

  - zabezpečuje řádné vedení účetnictví společnosti

kontrolní orgán – dozorčí rada

  - dohlíží na výkon působnosti představenstva

  - má nejméně 3 členy (členem může být jen FO)

- emisní ážio – první prodejní cena akcií

- tantiemy – určité odměny ze zisku po zdanění představenstva a dozorčí rady

- akcionáři za závazky společnosti neručí, ručí do hodnoty svých akcií

- společnost ručí majetkem

 

Družstva

- je společenství neuzavřeného počtu osob

- v průběhu činnosti mohou přestupovat nový členové 

- v názvu má slovo družstvo povinně

-  zakladateli alespoň 5 FO nebo 2 PO

- podmínka členství – splacení členského vkladu určeného stanovami družstva, tento vklad je jednotný, proto všichni členové družstva mají stejné hlasovací právo na valné hromadě

- členem může být PO  a FO (od 15 let - může hlasovat na valné hromadě)

- orgány – nejvyšší orgán – členská schůze

      - rozhoduje o změně stanov

      - volí a odvolává členy představenstva

                  - schvaluje účetní uzávěrku a rozdělení zisku

statutární orgán – představenstvo (lichý počet v čele předseda)

   - řídí činnost družstva

  - plní usnesení členské schůze a za svou činnost je odpovědná

 kontrolní orgán – kontrolní komise

    - kontroluje účetní závěrky, statutární orgán           

                            - musí mít min. 3 členy a schází se jednou za 3 měsíce

- funkční období člena nesmí přesáhnout 5 let

- minimální základní kapitál zapisovaný do obchodního rejstříku je 50 000 Kč

- povinně zřizuje nedělitelný fond v konečné výši nejméně poloviny základního kapitálu

- členové neručí za závazky družstva (pokud není ve smlouvě)

- zákaz konkurence platí v oboru pro členy představenstva a kontrolní komise

- členění – zemědělská, výrobní (Drutěva), bytová (Jednota), obchodní, spotřebitelská a úvěrová

- zrušení družstva - usnesením členské schůze

      - uplynutím doby

     - dosažením účelu

- zaniká výmazem z OR

 

Spojování podnikatelů bez vzniku PO

1) Sdružení podnikatelů

- není PO, ale sdružením dvou a více samostatných podnikatelů

- nemá právní subjekt (každý jedná svým jménem a na vlastní zodpovědnost)

- sdružení podnikatelů se nezapisuje do obchodního rejstříku

- smlouva o sdružení je upravena občanským zákoníkem, podniká podle občanského zákoníku

- ve smlouvě se podnikatelé dohodnou čím jménem a na čí účet povedou společné podnikání

- smlouva nemusí být notářsky ověřená

- finanční úřad ví o vzniku a fungování (jediný)

- starší název pro sdružení – konsorcium


2) smlouva o tichém společenství

- je upravena obchodním zákoníkem

- tichý společník se zavazuje poskytnout podnikateli určitý vklad a podílet se jím na jeho podnikání

- musí být dohodnut rozsah účasti na zisku a ztrátě stejný

- o tichém společníkovi nikdo neví

- smlouva musí být písemná, ale nemusí být notářsky ověřená a nevzniká nová PO

Žádné komentáře