Školní stránka

Maturitní otázky - ekonomika

Obchodní společnosti

Rozdělení společností:

osobní společnosti:

- veřejná obchodní společnost (v.o.s.)

- komanditní společnost (k.s.)

kapitálové společnosti:

- společnost s ručením omezeným (spol.s.r.o., s.r.o.)

- akciová společnost (a.s.)

 
Zakladatelé

- osoby fyzické i právnické

- společnost mohou založit např. dva živnostníci nebo živnostník a společnost s ručením omezeným

 

Charakteristické rysy

osobní společnosti:

- neomezené solidární ručení společníků ( neomezené ručení znamená ručení i osobním majetkem a solidární ručení znamená, že kterýkoliv  ze společníků může být vyzván, aby uhradil všechny dluhy společnosti)

- je nutná osobní účast společníků na řízení společnosti

- nemají ze zákona předepsán minimální základní kapitál společnosti

kapitálové společnosti:

- omezené nebo žádné ručení společníků za závazky společnosti

- osobní účast společníků na řízení není vyžadována

- zákon ukládá vložit minimální základní kapitál a tvoří rezervní fond


Zahájení podnikání

- je dvoustupňové : a)založení obchodní společnosti (sepsání smlouvy mezi společníky)

                                b)vznik obchodní společnosti (zápis do OR)

 

Založení společnosti

1)společenskou smlouvou podepsanou všemi společníky a notářsky ověřenou

2)zakladatelskou listinou notářsky ověřenou (společnost založí jeden zakladatel)


Vznik společnosti

- dnem zápisu společnosti do OR

- návrh do OR musí být podán do 90 dnů od založení společnosti,

(název, trestní rejstřík, účel podnikání, vklad, sídlo, podíl společníka, rezervní fond)

 

Společnosti mohou být přeměněny:

a)fúzí (sloučení 2 nebo více firem do jedné)

b)převodem jmění na společníka

c)rozdělením (z jedné firmy vzniknou 2 či více právně samostatných firem)

d)změna právní formy společnosti


Ukončení podnikání

- u PO je dvoustupňové : a)zrušení OS (s likvidací, bez likvidace, prohlášením konkurzu)

                                         b) zánik OS (význam z OR)

Zrušení obchodní společnosti

a)s likvidací

    - neexistuje právní nástupce ( firma přestane existovat)

    - vstup do likvidace je zapsán v OR

b)bez likvidace

   - existuje právní nástupce (sloučení firem, prodej firmy)

   - původní firma zaniká

c)prohlášením konkurzu

 - může předcházet vyrovnání (firma se dohodne s věřiteli na způsobu úhrady svých dluhů)

 

Osobní společnosti

 

Veřejná obchodní společnost

- je založena alespoň dvěma osobami

- může být založena fyzickou i právnickou osobou

- osoby ručí neomezeně a solidárně celým svým majetkem

- zisk se dělí mezi společníky rovným dílem, stejně tak i ztráta

- statutární orgán (řídící orgán) je každý  ze společníků

- vstoupit do společnosti nebo vystoupit je možné změnou ve společenské smlouvě

- smrtí společníka dochází k zrušení a zániku společnosti ( pokud práva nepřecházejí dědictvím na dědice)

- pro společníky platí zákaz konkurence v oboru (nesmí mít zároveň jinou firmu se stejným předmětem podnikání)


Komanditní společnost

- komandisté – jeden nebo více společníků ručí jen do výše svého vkladu

- komplementáři – jeden nebo více společníků ručí neomezeně

- společnost může založit minimálně jeden komanditista a minimálně jeden komplementář

- komandista je povinen vložit do kapitálu společnosti vklad minimálně 5000Kč

- rozdělení zisku – část společnost a část komplementáři to se určí poměrem stanoveným ve

společenské smlouvě, jinak se zisk dělí na polovinu. Část zisku která připadla společnosti po zdanění se rozdělí mezi komandisty v poměru stanoveném ve společenské smlouvě

- ztrátu nesou komplementáři rovným dílem

- účast na řízení společnosti mají pouze komplementáři

- neomezeně komplementářů i komandistů

- statutární orgán – komplementáři

Žádné komentáře