Školní stránka

Maturitní otázky - ekonomika

Obchodní banky

Obchodní banky jsou podnikatelské subjekty – vyvíjejí činnost za účelem dosažení zisku. Zisk banky je dán úrokovým rozpětím (úroky přijaté z úvěrů minus úroky vydané vkladatelům). Dalším významným příjmem bank jsou různé poplatky a služby, které klientům poskytují.

OPERACE OBCHODNÍCH BANK

1.      Pasivní úvěrové operace – banka přijímá vklady, je v dlužnické pozici

q       vklady rozlišujeme:

·        netermínové vklady (vklady na viděnou) – klient může svůj vklad kdykoliv vybrat (běžné účty podnikatelů, některé vkladní knížky a sporožira občanů).

·        termínované vklady – pevný termín (termínované účty) nebo s výpovědní lhůtou (vkladní knížky s termínovanou lhůtou)

·        korunové vklady (v Kč)

·        devizové vklady (v cizí měně)

 

Jiné vklady než jsou vklady občanů a firem:

·        úvěry od centrální banky (ČNB) – nouzový úvěr (je se sankčním úrokem)

·        úvěry od ostatních bank – korunové úvěry (od půjček jednodenních až po roční úvěry)

·        emise bankovní obligací (vydávání bankovních závazků) – emise bývá v miliardových objemech, takové emise jsou schopné vydat pouze velké banky.

·        emise hypotečních zástavních listů – pouze banky s hypotekární licencí

2.      Aktivní úvěrové operace – banka poskytuje úvěry, vystupuje v  roli věřitele

banka sleduje dva cíle:

·        výnosnost úvěrů – banka musí stanovit takové úroky z úvěru, aby vydělala, ale nesmí být tak vysoké aby je firmy či občané nebyly schopni zaplatit.

·        návratnost úvěru – banka se musí zajistit proti případnému nesplacení závazků dlužníka.

 

q       druhy úvěrů:

Krátkodobé se splatností do jednoho roku

·        kontokorentní úvěr – kombinace běžného účtu s možností čerpat krátkodobý úvěr do výše      úvěrového limitu.

·        eskontní úvěr – souvisí s eskontem (odkoupení) směnky klienta před dobou splatnosti bankou.

·        akceptační úvěr – banka neposkytne klientovi přímo peníze, ale akceptuje cizí směnku vystavenou klientem.

·        revolvingový úvěr – banka umožňuje klientovi opakované čerpání úvěru.

·        lombardní úvěr – úvěr jištěný zástavou movité věci (cenné papíry, zboží)

Střednědobé a dlouhodobé se splatností od 1 do 10 let

·        hypoteční úvěr – jištěný hypotékou (zástavou nemovitosti).

·        emisní úvěr – spojený s emisí dlouhodobých cenných papírů (podnikové obligace)

·        spotřební půjčky (občanům)

·        odkup pohledávek před dobo splatnosti – faktoring (krátko. pohledávky)

                                                                          – forfaiting (dlouhodo. pohledávky)

 

Zajištění návratnosti úvěru – než banka poskytne klientovy úvěr, prověřuje si:

·        bonitu klienta – schopnost a ochota dostát svým závazkům (majetkové poměry).

·        podnikatelský záměr – nač si podnikatel bere úvěr.

·        likviditu – schopnost přeměny majetku na hotové peníze.

Banka chce od klienta záruky (jištění úvěru):

·        zástavy nemovitostí (hypoteční úvěr)

·        zástavy movitosti – cenné papíry, stroje, zásoby.

·        ručitele (u občanských půjček)

·        vinkulace vkladu – zablokování vkladu dlužníka na účtu či na knížce ve prospěch věřitele pro případ nesplacení úvěru.

·        postoupení pohledávek

 

Banka průběžně kontroluje: – splátky úvěrů a úroků, hospodaření firmy, má i právo požadovat doložení, zda půjčené peníze byli využity na účel, na který byla sepsána úvěrová smlouva.

V případě nedodržení smlouvy ze strany klienta: – má banka možnost žádat okamžité splacení úvěru.

 

SLUŽBY OBCHODNÍCH BANK

·        založení a vedení účtu (běžné, termínované, devizové účty) – při založení se klient prokáže občanským průkazem a doloží živnostenské oprávnění nebo výpis z  OR.Následuje podpis smlouvy o běžném účtu, její součást je podpisový vzor osob oprávněných s penězi na účtu manipulovat.

·        Bezhotovostní platební styk v tuzemsku – příkaz k úhradě (vystavuje dlužník a přikazuje tak své bance, aby z jeho účtu převedla peníze na účet věřitele).

                                                                          – trvalý příkaz k úhradě (dlužník dá své bance dlouhodobý příkaz, aby platila pravidelně určité částky věřiteli).

                                                                           příkaz k inkasu (vystavuje věřitel, který má písemné povolení od dlužníka, že si smí z dlužníkova účtu sám převést dlužnou částku).

                                                                           trvalý příkaz k inkasu (věřitel dá dlouhodobý pokyn bance, ať mu z dlužníkova účtu pravidelně posílá určitou částku).

·        bezhotovostní platební styk se zahraničím – platba formou dokumentárního inkasa – inkasní banka (banka dodavatele) se zavazuje vydat dlužníkovy (odběrateli) dokumenty opravňující nakládat se zbožím, bude- li při jejich vydání zaplacena sjednaná částka.

                                                                             – nebo dokumentárního akreditivu – písemný závazek banky odběratele, že poskytne dodavateli plnění (peníze, směnku), budou-li do určité doby splněné podmínky.

                                                                            – nedokumentární nástroje zahraničního obchodu (příkaz k úhradě)

·        platební karty – vydávány k běžným nebo sporožirovým účtům (umožňují majiteli karty operativně vybírat hotovost 24 hodin denně nebo používat přímo k bezhotovostní platbě u smluvených maloobchodních partnerů, v restauracích, ubytovacích zařízeních)

·        šeky (cenné papíry) – klasický nástroj platebního styku

·        homebanking – klient je přes modem napojen svým firemním nebo domácím Pc na Pc banky a může si sám kontrolovat stav účtu a zadávat příkazy, aniž by musel jít osobně do pobočky banky.

·        Směnárenská činnost – výměna valut a deviz (včetně cestovních šeků) v aktuálním kurzu.

·        Devizové operace – banky provádí bezhotovostní platební styk i v cizích měnách.

·        Obchody s cennými papíry – většina bank má své makléře a za úplatu zajišťují pro klienty zprostředkování nákupu či prodeje cenných papírů.

·        Emise cenných papírů – jejich umístění na kapitálový trh (zprostředkování obchodů s cennými papíry), jen pro velké klienty

·        Ukládání cenností v trezorové a bezpečnostní schránce

·        Poradenská a informační činnost

Poslední komentáře
07.06.2012 22:22:07: your own promoting everything you can't find profesjonalne strony internetowe wizerunek