Školní stránka

Maturitní otázky - ekonomika

Hospodářský proces, výrobní faktory

Členění hospodářského procesu:

1)      Výroba

2)      Rozdělování a přerozdělování

3)      Směna

4)      Spotřeba


1) VÝROBA

Ø      je činnost, při které člověk přetváří přírodu ve statky

Ø      může ji provádět jednotlivec i firmy

Ø      k výrobě potřebujeme výrobní faktory

a) PRÁCI

b) PŘÍRODNÍ ZDROJE

                              c)  KAPITÁL

a) PRÁCE:

Ø      cílevědomá lidská činnost, vytvářející statky a služby

Ø      odlišujeme pojem pracovní síla, který znamená souhrn psychických a duševních schopností člověka

Ø      pracovní sílu nemá každý člověk(nemocný, děti do 15 let...)

Ø      práce je vzácný výrobní faktor, což ovlivňuje jeho cenu na trhu práce. Tuto cenu nazýváme mzda.

a1) Mzda: - nominální- mzda, kterou si zaměstnanec vydělal – příjem

                                    -vyjádřena v penězích

Ø      reálná – mzda vyjadřující, co si za utržené peníze je pracovník schopen koupit

§       má eliminovat vliv znehodnocování peněz

 

VELIKOST MZDY JE OVLIVNĚNA:

Ø      množství a kvalita práce

Ø      kvalifikace

Ø      poptávka po určitém druhu práce na trhu

Ø      tržní úspěšnost práce

TRH PRÁCE:

Ø      nabídka pracovních sil v naší republice je relativně neměnná

Ø      poptávka po pracovních silách je však dynamicky proměnlivá(jak se firmě daří či ne)

 

TRH PRÁCE JE OMEZENÝ:

1)      není-li na trhu dostatek pracovních sil:

Ø      firmy mají dvě možnosti: a)zvyšovat produktivitu práce(nové technologie,organizace práce...)

                                                b)povolat pracovní sílu ze zahraničí

2)      nevyužitá pracovní síla – nezaměstnanost: a) dobrovolná

                                                                                            b) nedobrovolná


b) PŘÍRODNÍ ZDROJE:

- nejtypičtější zdroj je půda

pronájem – pozemková renta (peněžní výnos z půdy):

                  1)absolutní renta – každý pozemek a vyplývá z vlastnictví půdy

                  2)diferenční renta – u různých pozemků různá, vyplývá z kvality půdy


Trh přírodních zdrojů:

Ø      probíhá na celosvětových komoditních burzách – střetává se zde celosvětová nabídka s poptávkou a jsou uzavřeny světové ceny

 

c)KAPITÁL

Ø      bez kapitálu se vyrábět nedá

Ø      jsou to peníze, které přinášejí další peníze

Ø      je to vše co vkládáme do výroby

Ø      jde o snahu dosažení zisku

Ø      dá se akumulovat

 

TRH KAPITÁLU

Ø      finanční trhy

Ø      organizátory jsou burzy cenných papírů a devizové burzy


2) ROZDĚLOVÁNÍ

Ø      každý účastník výrobního procesu získává svou odměnu

            *zaměstnanci mají nárok na mzdu

            *vlastníci přírodních zdrojů mají nárok na rentu

            *všichni kdo vkládali kapitál mají nárok na zisk nebo úrok

 

PŘEROZDĚLOVÁNÍ

Ø      každý, kdo získal peníze v procesu rozdělování, odvádí daně, SP a ZP a stát je převádí tam, kde je třeba

 

3) SMĚNA

Ø      ukazuje, zda výrobní faktory nebyli vynaloženy marně

Ø      proces ve kterém nabízejíc hledají kupce na své zboží nebo služby, aby realizovali svůj zisk

Ø      může se stát, že se výrobek neprodá a podnikatel nedosáhne zisku, ale prodělá

 

4) SPOTŘEBA

Ø      poslední fáze hospodářského procesu

Ø      uspokojování lidských potřeb pomocí statků a sužeb

 

Spotřeba konečná:

Ø      spotřeba konečných zákazníků

Spotřeba výrobní:

Ø      spotřeba firem

Dále dělíme spotřebu na jednorázovou (jídlo) a dlouhodobou (majetek).

 

HRANICE PRODUKČNÍCH MOŽNOSTÍ

Ø      otázka související s výrobou

Ø      každá země má hranice produkčních možností jiné

Ø      ekonomika vyrábí efektivně, pokud se se svou produkcí pohybuje na hranici produkčních možností

Ø      hranice produkčních možností jsou relativní

Ø      díky technickému pokroku a organizaci práce jsme schopni zvyšovat velikost využití výrobních faktorů a tím také posunovat hranice svých produkčních možností.

Žádné komentáře